Uchwała nr XIV/54/2007RMz dnia 30 października 2007dokonania zmian w budżecie gminy na 2007 r.Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 182 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U., Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Uchwała nr XIV/54/2007
RM
z dnia 30 października 2007


dokonania zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 182 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U., Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)Rada Miejska
uchwala co następuje;

§ 1

W uchwale Nr IV/16/2006 Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2006 roku zmienianej uchwałami:
§ Nr: IV/16/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. Rady Miejskiej
§ Nr: VI/30/2007 z dnia 16 marca 2007 r. Rady Miejskiej
§ Nr: VII/36/2007 z dnia 04 kwietnia 2007 r. Rady Miejskiej
§ Nr: 12/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. Zarządzenia Burmistrza Lubienia Kuj.
§ Nr: 15/2007 z dnia 15 maja 2007 r. Zarządzenia Burmistrza Lubienia Kuj.
§ Nr: XI/40/2007 z dnia 21 czerwca 2007 r. Rady Miejskiej
§ Nr: X/46/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. Rady Miejskiej
§ Nr: 24/2007 z dnia 04 września 2007 r. Zarządzenia Burmistrza Lubienia Kuj.
§ Nr: XIII/52/2007 z dnia 27 września 2007 r. Rady Miejskiej
§ Nr 29/2007 z dnia 15 października 2007 r. Zarządzenia Burmistrza Lubienia Kuj.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:
§ 1 ustala się dochody budżetu gminy na 2007 rok w wysokości:


1. DOCHODY 15.663.646 zł
- zastępuje się wyrażeniem 15.713.646 zł

2. § 2 otrzymuje brzmienie:
§ 2 ustala się wydatki budżetu gminy na 2007 rok w wysokości:


2. WYDATKI 16.063.646 zł
- zastępuje się wyrażeniem 16.113.646 zł


2. W wydatkach określonych w § 2, pkt 1 wyodrębnia się:
a) wydatki bieżące w wysokości 13.244.142 zł
- zastępuje się wyrażeniem 13.274.142 zł
w tym:
- wynagrodzenia w kwocie 4.768.306 zł
zastępuje się wyrażeniem 4.781.187 zł
- pochodne od wynagrodzeń 996.773 zł
zastępuje się wyrażeniem 1.000.056 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 2.819.504 zł
- zastępuje się wyrażeniem 2.839.504 zł


Załącznik Nr: 1, 2, 3 i 4 są załącznikami do niniejszej uchwały, określają zmiany w planie dochodów, wydatków, zadań inwestycyjnych, limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kuj.
z dnia 30 października 2007 roku


Zmian w budżecie dokonujemy;

§ po stronie dochodów wprowadzamy nowy dział 754, rozdz. 75412, § 6290 wprowadzając kwotę 50.000 zł, jest to partycypacja firmy SUPERFOS w zakupie samochodu dla ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP Lubień Kuj.

§ po stronie wydatków
- w dziale 010, rozdz. 01030, zwiększamy wydatki dotyczące wpłaty gmin na rzecz Izb Rolnych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego
- w dziale 700, rozdz. 70005, zwiększamy wydatki bieżące dotyczące zakupu usług remontowych
- w dziale 750, zwiększamy wydatki w rozdziałach 75022, 75023 zgodnie z załącznikiem Nr: 2, dotyczą one wydatków bieżących, wynagrodzeń bezosobowych (wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia), opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
- w dziale 754, zwiększamy o pozyskaną kwotę 50.000 zł, § 6060 na zakup samochodu (zgodnie z załącznikiem Nr: 3). Zmian dokonujemy również w wydatkach bieżących (załącznik Nr: 2)
- w dziale 756, rozdz. 75647, zwiększamy § 4100, a są to wydatki bieżące związane z wynagrodzeniem dla sołtysów za pobór w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od posiadania psów (Uchwała Rady Miejskiej Nr: IX/38/2007 z dnia 21 czerwca 2007 roku)
- w dziale 852, rozdz. rozdz. 85219, o kwotę 1.200 zł zmniejszamy wydatki bieżące
- w dziale 900, rozdz. 90015, o kwotę 10.000 zł zwiększamy § 4300
- w dziale 921, dokonujemy zmian w ramach rozdziału, zmniejszamy § 4010 o kwotę 3.000 zł. Zgodnie z załącznikiem Nr: 3 i 4 do niniejszej uchwały realizacja zadania pn. „Remont i modernizacja sali widowiskowo-kinowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubieniu Kuj.”, nastąpi w 2008 roku. Zadanie to realizowane będzie przy pomocy środków SPO, zatem dokonujemy zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 25,000 zł.
- w dziale 926, rozdz. 92695, zmniejszamy § 6060 o kwotę 5.000 zł do wysokości zrealizowanych wydatków.

załączniki (26kB) plik
metryczka


Opublikował: Marek Tyczyński (3 stycznia 2008, 15:29:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1305