Uchwała nr XIII/52/2007RMz dnia 27 września 2007dokonania zmian w budżecie gminy na 2007 r.Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 182 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U., Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Uchwała nr XIII/52/2007
RM
z dnia 27 września 2007


dokonania zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 182 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U., Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)Rada Miejska
uchwala co następuje;

§ 1

W uchwale Nr IV/16/2006 Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2006 roku zmienianej uchwałami:
§ Nr: IV/16/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. Rady Miejskiej
§ Nr: VI/30/2007 z dnia 16 marca 2007 r. Rady Miejskiej
§ Nr: VII/36/2007 z dnia 04 kwietnia 2007 r. Rady Miejskiej
§ Nr: 12/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. Zarządzenie Burmistrza Lubienia Kuj.
§ Nr: 15/2007 z dnia 15 maja 2007 r. Zarządzenie Burmistrza Lubienia Kuj.
§ Nr: XI/40/2007 z dnia 21 czerwca 2007 r. Rady Miejskiej
§ Nr: X/46/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. Rady Miejskiej
§ Nr: 24/2007 z dnia 04 września 2007 r. Zarządzenie Burmistrza Lubienia Kuj.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:
§ 1 ustala się dochody budżetu gminy na 2007 rok w wysokości:


1. DOCHODY 14.773.873 zł
- zastępuje się wyrażeniem 15.567.334 zł
w tym:
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych na kwotę 3.637.467 zł
- zastępuje się wyrażeniem 3.656.628 zł


2. § 2 otrzymuje brzmienie:
§ 2 ustala się wydatki budżetu gminy na 2007 rok w wysokości:

2. WYDATKI 15.173.873 zł
- zastępuje się wyrażeniem 15.967.334 zł
w tym:
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 3.637.467 zł
- zastępuje się wyrażeniem 3.656.628 zł


2. W wydatkach określonych w § 2, pkt 1 wyodrębnia się:
a) wydatki bieżące w wysokości 13.035.381 zł
- zastępuje się wyrażeniem 13.147.830 zł
w tym:
wynagrodzenia w kwocie 4.775.263 zł - zastępuje się wyrażeniem 4.768.306 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 2.138.492 zł
- zastępuje się wyrażeniem 2.819.504 zł


Załącznik Nr: 1, 2, 3 i 4 są załącznikami do niniejszej uchwały, określają zmiany w planie dochodów, wydatków, zadań zleconych, zadań inwestycyjnych, limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

załączniki (41kB) plik


metryczka


Opublikował: Marek Tyczyński (3 stycznia 2008, 15:25:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1270