Uchwała nr XIII/51/2007RMz dnia 27 września 2007w sprawie: likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubieniu KujawskimNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 153, poz. 1271, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974) oraz art.36, art.43 i art.53a ust 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 – tekst jednolity)

Uchwała nr XIII/51/2007
RM
z dnia 27 września 2007


w sprawie: likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubieniu Kujawskim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 153, poz. 1271, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974) oraz art.36, art.43 i art.53a ust 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 – tekst jednolity)


uchwala się, co następuje :
 
   § 1. Postawić w stan likwidacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubieniu Kujawskim, w dalszej treści uchwały zwany „Zakładem”.
 
   § 2. 1. Osobom korzystającym dotychczas ze świadczeń zdrowotnych likwidowanego Zakładu zapewnia się dalsze nieprzerwane udzielanie  takich świadczeń  bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania oraz jakości przez Centrum Diagnostyczno – Lecznicze „Barska” Sp. z o. o.
     2. Rodzaje świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubieniu Kujawskim, które w całości przejmie Centrum Diagnostyczno – Lecznicze „Barska” Sp. z o. o. obejmują świadczenie w zakresie :
1)     podstawowej opieki zdrowotnej świadczonej w ramach prowadzonych :
a) Poradni Ogólnej,
       b) Poradni Dziecięcej,
2)     prowadzonej Poradni Stomatologicznej i Ginekologicznej.
 
   § 3. Zobowiązania i należności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubieniu Kujawskim po jego likwidacji staja się zobowiązaniami i należnościami Gminy Lubień Kujawski.
 
   § 4. Majątek pozostały po zakończeniu likwidacji Zakładu, po zaspokojeniu wierzycieli staje się własnością Gminy Lubień Kujawski i podlega wydzierżawieniu Centrum Diagnostyczno – Leczniczemu „Barska” Sp. z o. o
 
   § 5. 1. Czynności likwidacyjne wynikające z niniejszej uchwały wykonywane będą przez likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubieniu Kujawskim powołanego przez Burmistrza Gminy Lubień Kujawski.
     2. Do czynności likwidacyjnych należy w szczególności :
1)     przeprowadzenie inwentaryzacji majątku Zakładu,
2)     sporządzenie bilansu na dzień otwarcia likwidacji i dzień jej zakończenia,
3)   dokonanie czynności prawnych wynikających z kodeksu pracy wobec pracowników likwidowanego zakładu,
4)     zaspokojenie wierzycieli,
5)   zawieranie umów w zakresie niezbędnym dla likwidacji,
6)   dokonanie czynności związanych z wykreśleniem Zakładu z właściwych rejestrów.
 
   § 6. 1. Ustala się otwarcie likwidacji na ostatni dzień miesiąca, w którym niniejsza uchwała wejdzie w życie.
       2. Ustala się zakończenie czynności likwidacyjnych na 15 dzień od wejścia w życie niniejszej uchwały.
 
   § 7. Świadczenia zawarte i wymienione w § 2 tej uchwały, świadczyć będzie od 15 dnia po wejściu w życie niniejszej uchwały Centrum Diagnostyczno – Lecznicze „Barska” Sp. z o. o.
 
   §  8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.
 
   § 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
 
 
                                                                                     

metryczka


Opublikował: Małgorzata Kołodziejska (10 października 2007, 10:18:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1611