Uchwała nr XI/50/2007RMz dnia 31 lipca 2007w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubień Kujawski "Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591, z późn. zm. ) oraz art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity : Dz. U. Nr 80, póz. 717,z późn. zm.)

Uchwała nr XI/50/2007
RM
z dnia 31 lipca 2007


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubień Kujawski "

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591, z późn. zm. ) oraz art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity : Dz. U. Nr 80, póz. 717,z późn. zm.)


uchwala się; co następuje :
§1
Przystępuje się do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubień Kujawski dotyczącego przeznaczenia na cele budowlane pod różne funkcje dla wybranego obszaru obejmującego tereny rolne we wsi Kaliska „ -uchwalonego Uchwałą Nr X/56/2003 Rady Miasta i Gminy Lubień Kujawski z dnia 30 lipca 2003 r. "
§2

Przedmiotem zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubień Kujawski  dotyczącego przeznaczenia na cele budowlane pod różne funkcje dla wybranego obszaru obejmującego tereny rolne we wsi Kaliska” jest aktualizacja przyjętych rozwiązań oraz ujednolicenie koncepcji przestrzennej obszaru objętego planem.
Obszar objęty miejscowym planem opisanym w § 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Zakres ustaleń planu stosownie do art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obejmuje :
1)      przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2)      zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3)      zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4)      zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5)      wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej;
6)      parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
7)      granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
8)      szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
9)      szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakaz zabudowy;
10)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
11)  sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów;
12)  stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy;
13)  granice obszarów wymagających rekultywacji;
14)  inne warunki i zasady w zależności od potrzeb.
§3
Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy Lubień Kujawski do sporządzenia projektu zmiany miejscowego planu  zgodnie z zapisami studium oraz przepisami odrębnymi odnoszącymi się do obszarów objętych planem, a także z przepisami art. 15 ust. 2 i 3, art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, póz. 717 z późn. zm. ) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( Dz. U. Nr 164 póz. 1587 ).

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Kołodziejska (8 października 2007, 09:30:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1766