Uchwała nr XI/49/2007RMz dnia 31 lipca 2007w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubień Kujawski"Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591,z późn. zm. ) oraz art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity : Dz. U. Nr 80, póz. 717,z późn. zm.)

Uchwała nr XI/49/2007
RM
z dnia 31 lipca 2007


w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubień Kujawski"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591,z późn. zm. ) oraz art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity : Dz. U. Nr 80, póz. 717,z późn. zm.)


uchwala się; co następuje :
§1
Przystępuje się do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubień Kujawski " w zakresie obszarów określonych w § 2.
§2
1.      Plan obejmuje dwa obszary :
1)       fragment miasta Lubień Kujawski na działkach geodezyjnych o numerach ewidencyjnych : 350, 353, 363/4, 337, 338, 336/2, 336/1, 335, 333, przeznaczony pod funkcję mieszkaniową z usługami nieuciążliwymi -  przedstawiony na mapie stanowiącej załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały;
2)      fragment wsi Narty na działkach geodezyjnych o numerach ewidencyjnych : 114/1, 114/2, 100/1, 100/11, 100/12, 100/13 przeznaczony pod funkcję produkcji i składów - przedstawiony na mapie stanowiącej załącznik graficzny nr 2 do niniejszej uchwały;
2. Zakres ustaleń planu stosownie do art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obejmuje :
1)      przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2)      zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3)      zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4)      zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5)      wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej;
6)      parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
7)      granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
8)      szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
9)      szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakaz zabudowy;
10)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
11)  sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów;
12)  stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy;
13) granice obszarów wymagających rekultywacji;
14) inne warunki i zasady w zależności od potrzeb.
§3
Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy Lubień Kujawski do sporządzenia projektu planu miejscowego planu zgodnie z zapisami studium oraz przepisami odrębnymi odnoszącymi się do obszarów objętych planem, a także z przepisami art. 15 ust. 2 i 3, art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, póz. 717 z późn. zm. ) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( Dz. U. Nr 164 póz. 1587 ).
 §4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
 §5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Kołodziejska (8 października 2007, 09:26:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1691