Uchwała nr IV/15/2006RMz dnia 21 grudnia 2006dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 r.Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr: 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 182 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr: 249, poz. 2104)

Uchwała nr IV/15/2006
RM
z dnia 21 grudnia 2006


dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr: 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 182 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr: 249, poz. 2104)


Rada Miejska
uchwala co następuje;
 
§ 1
 
W uchwale Nr: XXVIII/160/2005 Rady Miejskiej z dnia 22 grudnia 2005 roku zmieniającą uchwałę;
- Nr: XXVIII/160/2005 z dnia 22 grudnia 2005 roku Rady Miejskiej
- Nr: XXX/169/2006 z dnia 22 marca 2006 roku Rady Miejskiej
- Nr: 7/2006 z dnia 30 marca 2006 roku Zarządzenia Burmistrza Lubienia Kujawskiego
- Nr: XXXI/174/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 roku Rady Miejskiej
- Nr: 13/2006 z dnia 15 maja 2006 roku Zarządzenia Burmistrza Lubienia Kujawskiego
- Nr: XXXII/181/2006 z dn. 30 maja 2006 roku Rady Miejskiej
- Nr: 18/2006 z dnia 28 czerwca 2006 roku Zarządzenia Burmistrza Lubienia Kujawskiego
- Nr: XXXIII/187/2006 z dnia 28 lipca 2006 roku Rady Miejskiej
- Nr: XXXIV/194/2006 z dnia 08 września 2006 roku Rady Miejskiej
- Nr: 27/2006 z dnia 29 września 2006 roku Zarządzenia Burmistrza Lubienia Kujawskiego
- Nr: XXXV/195/2006 z dnia 19 października 2006 roku Rady Miejskiej
- Nr: XXXVI/203/2006 z dnia 26 października 2006 roku Rady Miejskiej
- Nr: 34/2006 z dnia 08 listopada 2006 roku Zarządzenia Burmistrza Lubienia Kujawskiego
- Nr: 37/2006 z dnia 30 listopada 2006 roku Zarządzenia Burmistrza Lubienia Kujawskiego
 
wprowadza się następujące zmiany:
1. § 1 otrzymuje brzmienie:
    § 1 ustala się dochody budżetu gminy na 2006 rok w wysokości:
 
1. DOCHODY                                                                                                  15.559.430 zł
    - zastępuje się wyrażeniem                                                                           15.846.947 zł
  
 w tym;
-   dochody związane z realizacją zadań z zakresu
     administracji rządowej i innych zadań zleconych
     ustawami na kwotę                                                                                      4.254.909 zł
     - zastępuje się wyrażeniem                                                                            3.433.454 zł
   
 
2. WYDATKI                                                                                                16.559.430 zł
    - zastępuje się wyrażeniem                                                                           16.846.947 zł
   
w tym;
 -  wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
     administracji rządowej i innych zadań zleconych
     ustawami na kwotę                                                                                      4.254.909 zł
    - zastępuje się wyrażeniem                                                                            3.433.454 zł
 
-  wynagrodzenia w kwocie                                                                                             4.670.508 zł
    - zastępuje się wyrażeniem                                                                            4.678.108 zł
 
-  pochodne od wynagrodzeń w kwocie                                                                       363.549 zł                                                        383.749 zł
    - zastępuje się wyrażeniem                                                                                356.134 zł
 
2. W wydatkach określonych w § 2 wyodrębnia się;
 
a) wydatki bieżące w kwocie                                                                                    12.980.599 zł
    - zastępuje się wyrażeniem                                                                           13.201.016zł
b) wydatki majątkowe w kwocie                                                                               3.578.831 zł
    - zastępuje się wyrażeniem                                                                                 3.645.931 zł
 
                                                                        §  2
§ 7 otrzymuje brzmienie
§ 7 zmienia się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2006 rok

- przychody w kwocie    36.348 zł                                         

-  zastępuje się wyrażeniem    40.742 zł            

- wydatki w kwocie        36.348 zł
 -  zastępuje się wyrażeniem        40.742 zł           
           
Załączniki Nr: 1, 2, 3, 4 i 5  są załącznikami do niniejszej uchwały, określają zmiany w planie dochodów i wydatków, zadań inwestycyjnych, limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.
 
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
załączniki (75kB) zip

metryczka


Opublikował: Marek Tyczyński (29 grudnia 2006, 12:59:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1239