Uchwała nr IV/16/2006RMz dnia 21 grudnia 2006uchwalenia budżetu gminy Lubień Kuj. na rok 2007Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Uchwała nr IV/16/2006
RM
z dnia 21 grudnia 2006


uchwalenia budżetu gminy Lubień Kuj. na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).


Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
Dochody budżetu gminy w wysokości 14.025.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2
1.Wydatki budżetu gminy w wysokości 14.025.000  zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2.Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2007 roku).
§ 3
1.Przychody budżetu w wysokości 408.086 zł, rozchody w wysokości 408.086 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 4
W budżecie tworzy się rezerwy:
1)   ogólną w wysokości   -  90.000 zł,
 
§ 5
1.      Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2.      Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 6
1.      Ustala się dochody w kwocie 65.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 65.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
§ 7
1.      Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:
1)   zakładu budżetowego: przychody – 1.096.200 zł, wydatki – 1.096.200 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 8
1.      Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kuj.
1)      z tytułu dopłaty do utrzymania mieszkań komunalnych                            - 44.798 zł,
2)      z tytułu dopłaty do utrzymania sieci wodociągowej                                        - 12.600 zł,
3)      z tytułu dopłat do odbioru i oczyszczania ścieków                                             - 56.880 zł,
4)      z tytułu dopłat do składania nieczystości stałych                                     - 17.522 zł,
5)      z tytułu dopłat do utrzymania szaletu                                                  - 28.200 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8.
2.      Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 40.000 zł, zgodnie załącznikiem nr 9.
§ 9
1.      Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1)      przychody             - 49.142 zł,
2)      wydatki             - 43.199 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 10
Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 500.000 zł
§ 11
Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
2) zaciągania zobowiązań:
a) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 1.500.000 zł,
3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień i zwiększeń wydatków majątkowych
4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 12
Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 11
§ 13
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kuj.
 
§ 14
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
 
         
                       
załączniki (125kB) zip

metryczka


Opublikował: Marek Tyczyński (29 grudnia 2006, 12:46:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1982