Uchwała nr III/14/2006RMz dnia 6 grudnia 2006w sprawie: przejęcia do zasobów mienia komunalnego nieruchomości w miejscowości Narty Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera a ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późn.zm./

Uchwała nr III/14/2006
RM
z dnia 6 grudnia 2006


w sprawie: przejęcia do zasobów mienia komunalnego nieruchomości w miejscowości Narty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera a ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późn.zm./


 
RADA MIEJSKA
uchwala, co następuje:
 
§1
 
Nieodpłatnie przejąć do zasobów mienia komunalnego od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy, nieruchomości położone w Nartach, oznaczone numerami działek 55/2, 54/2 i 60/3
o powierzchni 7,48 ha z przeznaczeniem na rozbudowę wysypiska nieczystości stałych i drogę dojazdową do wysypiska.
Planowany termin realizacji rozbudowy wysypiska – 2007 – 2008 rok.
Przejęcie nieruchomości nastąpi po podpisaniu umowy notarialnej.
 
§2
 
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego
 
§3
 
Uchwała podlega wykonaniu z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń.

metryczka


Opublikował: Małgorzata Kołodziejska (8 grudnia 2006, 10:28:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1658