Uchwała nr III/13/2006RMz dnia 6 grudnia 2006w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Lubienia Kujawskiego Na podstawie art. 18, ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz 1591 z późn.zm.) oraz art. 20, ust 1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn.zm) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U z 2005r Nr 146,1223)

Uchwała nr III/13/2006
RM
z dnia 6 grudnia 2006


w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Lubienia Kujawskiego

Na podstawie art. 18, ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz 1591 z późn.zm.) oraz art. 20, ust 1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn.zm) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U z 2005r Nr 146,1223)


Rada Miejska

uchwala, co następuje:
§1
Ustala się wynagrodzenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego, w skład którego wchodzi: 1.Wynagrodzenie zasadnicze  – 4 300,00 zł
2.Dodatek funkcyjny – 1 450,00 zł
3.Dodatek za wysługę lat - 20% wynagrodzenia zasadniczego tj. 860,00 zł
4.Dodatek specjalny – 20% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego – tj. 1150,00 zł
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.
 
§3
Tracą moc uchwały:
 Nr IV/24/02 Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia 21 grudnia 2002r.
Nr XX/117/2004 Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia 9 grudnia 2004r.
§4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

metryczka


Opublikował: Małgorzata Kołodziejska (8 grudnia 2006, 10:25:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1900