Uchwała nr III/12/2006RMz dnia 6 grudnia 2006w sprawie: udzielenia przez gminę Lubień Kujawski pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją poprzez zwolnienie z podatku od nieruchomości Na podstawie art. 7 ust.3 ustawy z dnia 1 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 121, poz. 844 z 2006r. z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. z 2001r.)

Uchwała nr III/12/2006
RM
z dnia 6 grudnia 2006


w sprawie: udzielenia przez gminę Lubień Kujawski pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją poprzez zwolnienie z podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 7 ust.3 ustawy z dnia 1 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 121, poz. 844 z 2006r. z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. z 2001r.)


Rada Miejska w Lubieniu Kujawskim
uchwala, co następuje:
 
§1
 
Mając na uwadze rozwój przedsiębiorczości na terenie miasta i gminy Lubień Kujawski wprowadza się zwolnienia z podatku od nieruchomości udzielane przedsiębiorcom na zasadach i warunkach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006 roku w sprawie udzielania przez gminy pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją (Dz. U. Nr 142, poz. 1017).
 
§ 2
 
Zwolnienia udzielane na podstawie niniejszej uchwały obejmują nieruchomości położone na terenie miasta i gminy Lubień Kujawski wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, spełniając następujące warunki:
1. zakończenie nowej inwestycji do dnia 31.12.2008 roku i wykorzystywanie jej na prowadzenie działalności gospodarczej przez okres co najmniej 5 lat od jej zakończenia.
2. utworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją do 30.06.2009 roku i utrzymanie ich przez okres co najmniej 5 lat od ich utworzenia.
 
§ 3
 
Warunkiem udzielania pomocy jest:
1a) dokonanie zgłoszenia Burmistrzowi o zamiarze korzystania z pomocy przez przedsiębiorcę przed rozpoczęciem realizacji inwestycji w formie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
b) termin złożenia zgłoszenia upływa 31 grudnia 2006r.
2. Zobowiązanie do przetargu co najmniej 25% kosztów inwestycji ze środków własnych.
3. Zobowiązanie do utrzymania inwestycji i nowo utworzonych miejsc pracy przez co najmniej 5 lat.
 
§ 4
 
1. Zwolnienia z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją przysługuje nie dłużej niż przez okres:
- 1 roku, jeżeli utworzono, co najmniej 5 nowych miejsc pracy,
- 2 lat, jeżeli utworzono, co najmniej 10 nowych miejsc pracy,
- 3 lat, jeżeli utworzono, co najmniej 20 nowych miejsc pracy,
- 4 lat, jeżeli utworzono, co najmniej 30 nowych miejsc pracy.
2. Zwolnienie w zakresie: budynki i budowle lub ich części obejmują tylko te budynki i budowle lub ich części, które oddano do użytku po dniu zgłoszenia o zamiarze korzystania z pomocy.
 
§ 5
 
Po zakończeniu nowej inwestycji przedsiębiorca zobowiązany jest do przedłożenia:
1. decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nowej inwestycji,
2. wykaz kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą i ich potwierdzenie,
3. potwierdzenie pokrycia co najmniej 25% kosztów inwestycji ze środków własnych ,
4. potwierdzenia ilości zatrudnienia osób na nowo powstałych miejscach pracy na podstawie umowy o pracę,
5. deklaracji na podatek od nieruchomości.
 
 
 
§ 6
 
1. Przedsiębiorca traci prawo do dalszego korzystania z pomocy z upływem miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przekroczono maksymalną intensywność pomocy.
2. Przedsiębiorcy, korzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie niniejszej uchwały są zobowiązani powiadomić organ podatkowy o utracie warunków tego zwolnienia w terminie 14 dni od powstania okoliczności powodujących tę utratę.
3. Przedsiębiorcy, którzy wprowadzili w błąd organ podatkowy co do spełnienia warunków uprawniających do zwolnienia tracą prawo do tego zwolnienia za cały okres korzystania ze zwolnienia (stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej).
 
§ 7
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.
 
§ 8
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr III/12/2006
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
 z dnia 6 grudnia 2006r.
 
w sprawie: udzielenia przez gminę Lubień Kujawski pomocy regionalnej na 
wspieranie nowych inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy 
związanych z nową inwestycją poprzez zwolnienie z podatku od nieruchomości.
 
 
         W związku z wprowadzonym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006 roku w sprawie udzielania przez gminy pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowa inwestycją, od dnia 24 sierpnia 2006 roku gminy mają możliwość wprowadzania stosownych uchwał dotyczących zwolnień w podatku od nieruchomości.
         Opracowany przez Ministerstwo Finansów w dniu 27 września 2005 roku projekt ww zwolnienia został pozytywnie zatwierdzony przez Komisję Europejską, jako program pomocowy zgodny z prawem wspólnotowym dopiero w dniu 11 maja 2006 roku. Program ten umożliwia gminom udzielanie pomocy regionalnej w formie zwolnienia w podatku od nieruchomości na podstawie podjętych uchwał bez konieczności ich opiniowania przez Prezesa UOKiK (Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów) oraz notyfikacji do Komisji Europejskiej.
W uchwale gmina musi określić okres, na jaki czas będzie przysługiwało zwolnienie. Przedsiębiorca natomiast zobowiązany jest do utrzymania inwestycji i nowo utworzonych miejsc pracy przez okres przynajmniej pięciu lat.
         Ze względu na zainteresowanie firm utworzeniem nowych inwestycji oraz utworzeniem nowych miejsc pracy, zaistniała konieczność wprowadzenia na terenie gminy Lubień Kujawski takiego programu. Samo przygotowanie lokalizacji inwestycji i planu zagospodarowania przestrzennego przez Gminę nie jest wystarczającym argumentem przyciągającym nowych inwestorów.
         Z uwagi na bardzo krótki okres od obowiązywania rozporządzenia tj. od 24 sierpnia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku istnieje konieczność szybkiego przygotowania stosownej uchwały dającej możliwość zapoznania się zainteresowanych firm w celu podjęcia właściwej decyzji.
 
 
Projekt uchwały dotyczy zwolnień przedmiotowych z podatku od nieruchomości dla gruntów, budynków i budowli położonych na terenie Gminy Lubień Kujawski pod warunkiem zgłoszenia do dnia 31 grudnia 2006 roku na formularzu stanowiącym załącznik do uchwały o zamiarze korzystania ze zwolnienia przysługującego na podstawie niniejszej uchwały oraz zakończenia budowy do 31 grudnia 2008 roku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik do uchwały nr III/12/2006 
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 6 grudnia 2006r.
 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
 
w sprawie udzielenia przez Gminę Lubień Kujawski pomocy zgodnie z Uchwałą Nr III/12/2006         Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Lubień Kujawski pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją poprzez zwolnienie z podatku od nieruchomości
 
Pełna nazwa przedsiębiorcy:
 
Adres przedsiębiorcy:
 
Forma prawna przedsiębiorcy:
 
Nr NIP:
Nr REGON:
Klasa i rodzaj podstawowej działalności wg obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Działalności
 
Rodzaj przedsiębiorcy:
mikroprzedsiębiorca
mały
średni
 
Zakres inwestycji (opis inwestycji):
 
Szacowane nakłady inwestycyjne:
 
Szacowany poziom zatrudnienia:
 
Termin zakończenia inwestycji:
 
Oświadczam, iż znane są mi zasady i warunki udzielenia pomocy regionalnej zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia  2006 roku w sprawie udzielenia przez gminy pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją (Dz. U. Nr 142, poz. 1017).
 
 
                                                      Data, podpis i pieczęć składającego oświadczenie
 
 
 
Data wypełnienia formularza                              Podpis i pieczęć składającego formularz
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Kołodziejska (8 grudnia 2006, 10:20:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1609