Uchwała nr III/11/2006RMz dnia 6 grudnia 2006w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów, podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8, art.40, ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,Nr 167, poz.1759, z 2005r Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337) oraz art.7 ust. 3, art. 12 ust. 4 i art. 14 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.Dz.U z 2006r. Nr 121 poz. 844)

Uchwała nr III/11/2006
RM
z dnia 6 grudnia 2006


w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów, podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8, art.40, ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,Nr 167, poz.1759, z 2005r Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337) oraz art.7 ust. 3, art. 12 ust. 4 i art. 14 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.Dz.U z 2006r. Nr 121 poz. 844)


Rada Miejska
uchwala, co następuje:
 
§ 1
Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1.     Budynki mieszkalne lub ich części zajęte na cele mieszkaniowe,
2.     Budowle, budynki i grunty: sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, hydranty, studnie oraz związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, wykorzystywanych na potrzeby działalności samorządowej,
3.     Budynki pozostałe z części powyżej 10m² powierzchni użytkowej, użytkowane przez emerytów i rencistów,
4.     Grunty pozostałe z części powyżej 500m² powierzchni będące własnością lub w  samoistnym posiadaniu, użytkowane przez rencistów i emerytów,
5.     Nieruchomości zajęte na prowadzenie statutowej działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa lokalnej społeczności przez jednostki lub podmioty do tego powołane.
 
§ 2
 
Zwalnia się od podatku od środków transportowych pojazdy stanowiące własność komunalną z wyjątkiem pojazdów o których mowa w art. 8, pkt.2,4,6 ustawy o podatkach i opłatach  lokalnych.
 
 
 
§ 3
 
Zwalnia się z podatku od posiadania psów jednego psa, utrzymywanego przez właściciela gospodarstwa domowego nie będącego gospodarstwem rolnym w celu pilnowania mieszkania lub nieruchomości.
 
§ 4
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007r. i podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego

metryczka


Opublikował: Małgorzata Kołodziejska (8 grudnia 2006, 10:12:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1826