Uchwała nr III/10/2006RMz dnia 6 grudnia 2006w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2007r.Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt8, art.40, ust.1 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203,Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz1337), art. 6 ust 3 i art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U z 2006r.Nr 136, poz.969, Nr 191, poz.1412)

Uchwała nr III/10/2006
RM
z dnia 6 grudnia 2006


w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2007r.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt8, art.40, ust.1 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203,Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz1337), art. 6 ust 3 i art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U z 2006r.Nr 136, poz.969, Nr 191, poz.1412)


Rada Miejska
uchwala, co następuje:
 
§ 1
Cenę skupu żyta, jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2007r. obniża się z kwoty 35,52 zł  do kwoty 21,00 zł za 1 q.
 
§ 2
Inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso określa Uchwała Nr XXI/121/04 Rady  Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia 28 grudnia  2004r.
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

metryczka


Opublikował: Małgorzata Kołodziejska (8 grudnia 2006, 10:08:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1852