NULL string(0) ""

Uchwała nr II/8/2006RMz dnia 29 listopada 2006w sprawie: wysokości diet dla Radnych Na podstawie art. 25 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.)

Uchwała nr II/8/2006
RM
z dnia 29 listopada 2006


w sprawie: wysokości diet dla Radnych

Na podstawie art. 25 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.)


Rada Miejska
uchwala, co następuje:
 
§1
 
Ustala się diety dla Radnych w wysokości:
 
100,00 zł za każde posiedzenie Sesji i Komisji Rady dla Radnych obecnych na posiedzeniach,
 
130,00 zł dla Przewodniczących Komisji prowadzących obrady Komisji
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.
 
§3
 
Traci moc uchwała Nr IV/23/02 Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia 21 grudnia 2002r .
§4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 listopada 2006r. i podlega ogłoszeniu
w sposób zwyczajowo przyjęty.
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Kołodziejska (1 grudnia 2006, 13:58:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1582