NULL string(0) ""

Uchwała nr I/1/2006RMz dnia 24 listopada 2006w sprawie: przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.)

Uchwała nr I/1/2006
RM
z dnia 24 listopada 2006


w sprawie: przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.)


Rada Miejska
uchwala, co następuje:
 
§1
 
Przyjmuje się regulamin głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim, zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.
§2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
 
 
 
Przewodniczący obrad
I Sesji Rady Miejskiej
 
Józef Jędrzejewski
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik do uchwały Nr I/1/2006
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 24.11.2006r.
 
Regulamin głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim na I Sesji Rady Miejskiej w dniu  24 listopada 2006r.
 
1.     Rada Miejska w Lubieniu Kujawskim wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady spośród nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu tajnym.
2.     Głosowanie przeprowadza 3 osobowa  Komisja Skrutacyjna z wybranym spośród siebie przewodniczącym, wyłoniona w głosowaniu jawnym spośród Radnych.
3.     Wybór Przewodniczącego Rady następuje bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.
4.     Opatrzone pieczęcią Rady karty do głosowania przygotowuje Komisja Skrutacyjna umieszczając na niej nazwisko kandydata zgłoszonego przez członków Rady.
5.     Głosowanie polega na pozostawieniu nazwiska i imienia kandydata, na którego głos jest oddawany. Za głosy ważne uznaje się te, które oddane są na kartach do głosowania z pozostawieniem nie skreślonego nazwiska kandydata. Za głosy nieważne uważa się głosy gdy na karcie do głosowania skreślono nazwisko  i imię kandydata.
6.     Jakiekolwiek dopiski lub znaki dokonane przez głosującego nie czynią głosu nieważnym jeżeli zostaną zachowane  warunki zawarte w pkt 5.
7.     Jeżeli kandydat nie otrzymał bezwzględnej większości głosów Rada zgłasza następnych kandydatów na dzisiejszej sesji.
8.     Radni głosują według listy obecności na sesji. Głosy zbierane są do urny opieczętowanej pieczęcią Rady. Głosowanie prowadzi Komisja Skrutacyjna. Oblicza głosy, ustala wynik głosowania oraz sporządza protokół, który winien zawierać następujące dane:
-datę głosowania,
-opis, czego dotyczy,
-imiona i nazwiska członków Komisji Skrutacyjnej,
-podanie liczby obecnych i głosujących radnych,
-liczbę głosów oddanych na  kandydata oraz głosów ważnych i nieważnych.
9.Po zakończeniu  głosowania Komisja Skrutacyjna oblicza głosy, ustala wynik, sporządza wyżej wymieniony protokół, podpisany przez wszystkich członków Komisji Skrutacyjnej.
10.Protokół odczytuje Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej lub  Przewodniczący Rady prowadzący obrady Sesji.

metryczka


Opublikował: Małgorzata Kołodziejska (27 listopada 2006, 12:55:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2386