Uchwała nr XXXVI/201/2006RMz dnia 26 października 2006w sprawie: zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Lubień Kuj. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) i art. 81 i 82 w związku z art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm. ) oraz art. 174 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm. )

Uchwała nr XXXVI/201/2006
RM
z dnia 26 października 2006


w sprawie: zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Lubień Kuj.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) i art. 81 i 82 w związku z art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm. ) oraz art. 174 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm. )


Rada Miejska uchwala co następuje:
 
§ 1.
 
Z budżetu Gminy Lubień Kuj. mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie gminy Lubień Kuj. w ramach środków zaplanowanych w uchwale budżetowej na dany rok.
 
§ 2.
 
O udzielenie dotacji mogą się ubiegać właściciele i posiadacze finansujący prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, mające na celu zachowanie substancji lub przywrócenie jego zabytkowego charakteru.
 
§ 3.
 
Dotacja może być udzielana na dofinansowanie do wysokości 50 % faktycznych kosztów, lecz nie więcej niż 50.000 zł nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiekcie zabytkowym o którym mowa w § 1.
 
§ 4.
 
Nakłady konieczne, o których mowa w § 3 mogą obejmować:
1) Przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych i archeologicznych,
2) Sporządzenie ekspertyz konserwatorskich,
3) Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej,
4) Opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich,
5) Wykonanie projektu budowlanego
6) Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji budynku,
7) Stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku
8) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki,
9) Odnowienie lub całkowite odtworzenie okien w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych drzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych,
10) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
11) Wykonanie instalacji przeciwpożarowej, odgromowej,
12) Odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności.
 
§ 5.
 
Wnioskodawca może złożyć wniosek o udzielnie dotacji na przeprowadzenie wszystkich prac lub robót przy zabytku wpisanym do rejestru, określonych w pozwoleniu wydanym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.
 
§ 6.
 
Dotacja może być udzielona na pokrycie kosztów wykonania planowanych prac prowadzonych z zachowaniem przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych - z późn. zm.
 
§ 7.
 
Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy.
 
§ 8.
 
Dotacja może być udzielana na dany obiekt zabytkowy nie częściej niż co 5 lat.
 
§ 9.
 
Dotacja nie może być udzielana:
- jeżeli nakłady konieczne w 100 % są finansowane z dotacji pochodzących z innych źródeł,
- jeżeli łączna kwota dotacji udzielanych przez Gminę Lubień Kuj. i inne uprawnione organy przekroczyłyby wysokość 100 % nakładów koniecznych.
 
§ 10.
 
Wnioski o przyznanie dotacji składa się do 31 sierpnia roku poprzedzającego rok, w którym planowane jest rozpoczęcie prac.
 
§ 11.
 
Wnioski o przyznanie dotacji należy składać do Burmistrza Lubienia Kuj.
 
§ 12.
 
Dotacje przyznaje Rada Miejska w Lubieniu Kuj. na wniosek Burmistrza Lubienia Kuj.
 
 
§ 13.
 
Burmistrz Lubienia Kuj. składa Radzie Miejskiej coroczne sprawozdania w sprawie rozliczenia przyznanych dotacji.
 
§ 14.
 
Szczegółowe zasady i tryb postępowania w sprawie udzielania, kontroli i sposobu rozliczania dotacji, o której mowa w § 1 określa Regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 15.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kuj.
 
§ 16.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
 
Regulamin (24kB) word

Uzasadnienie (19kB) word

metryczka


Opublikował: Magdalena Semkło (31 października 2006, 14:55:06)

Ostatnia zmiana: Magdalena Semkło (31 października 2006, 14:57:30)
Zmieniono: dodano element

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3237