Uchwała nr XXXV/195/2006RMz dnia 19 października 2006w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 r.Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr: 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 182 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr: 249, poz. 2104)

Uchwała nr XXXV/195/2006
RM
z dnia 19 października 2006


w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr: 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 182 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr: 249, poz. 2104)


Rada Miejska
uchwala co następuje;
 
§ 1
 
W uchwale Nr: XXVIII/160/2005 Rady Miejskiej z dnia 22 grudnia 2005 roku zmieniającą uchwałę;
- Nr: XXVIII/160/2005 z dnia 22 grudnia 2005 roku Rady Miejskiej
- Nr: XXX/169/2006 z dnia 22 marca 2006 roku Rady Miejskiej
- Nr: 7/2006 z dnia 30 marca 2006 roku Zarządzenia Burmistrza Lubienia Kujawskiego
- Nr: XXXI/174/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 roku Rady Miejskiej
- Nr: 13/2006 z dnia 15 maja 2006 roku Zarządzenia Burmistrza Lubienia Kujawskiego
- Nr: XXXII/181/2006 z dn. 30 maja 2006 roku Rady Miejskiej
- Nr: 18/2006 z dnia 28 czerwca 2006 roku Zarządzenia Burmistrza Lubienia Kujawskiego
- Nr: XXXIII/187/2006 z dnia 28 lipca 2006 roku Rady Miejskiej
- Nr: XXXIV/194/2006 z dnia 08 września 2006 roku Rady Miejskiej
- Nr: 27/2006 z dnia 29 września 2006 roku Zarządzenia Burmistrza Lubienia Kujawskiego
 
wprowadza się następujące zmiany:
 
1. § 1 otrzymuje brzmienie:
    § 1 ustala się dochody budżetu gminy na 2006 rok w wysokości:
 
1. DOCHODY                                                                                                  14.041.056 zł
    - zastępuje się wyrażeniem                                                                           14.546.411 zł
  
 w tym;
-   dochody związane z realizacją zadań z zakresu
     administracji rządowej i innych zadań zleconych
     ustawami na kwotę                                                                                      3.035.535 zł
     - zastępuje się wyrażeniem                                                                            3.241.890 zł
 
-   dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż
     napojów alkoholowych w wysokości                                                                                52.000 zł
     - zastępuje się wyrażeniem                                                                                  71.000 zł
   
 
2. WYDATKI                                                                                                15.041.056 zł
    - zastępuje się wyrażeniem                                                                           15.546.411 zł
   
w tym;
 -  wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
     administracji rządowej i innych zadań zleconych
     ustawami na kwotę                                                                                      3.035.535 zł
    - zastępuje się wyrażeniem                                                                            3.241.890 zł
 
-  wynagrodzenia w kwocie                                                                                             4.570.295 zł
    - zastępuje się wyrażeniem                                                                            4.704.008 zł
 
-  pochodne od wynagrodzeń w kwocie                                                                             932.989 zł
    - zastępuje się wyrażeniem                                                                                938.749 zł
 
-  wydatki na realizację zadań określonych w programie
    profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych w wysokości                      52.000 zł
   - zastępuje się wyrażeniem                                                                                  71.000 zł
 
 
2. W wydatkach określonych w § 2 wyodrębnia się;
 
a) wydatki bieżące w kwocie                                                                                    11.615.225 zł
    - zastępuje się wyrażeniem                                                                           11.967.580 zł
 
b) wydatki majątkowe w kwocie                                                                         3.425.831 zł
    - zastępuje się wyrażeniem                                                                            3.578.831 zł
 
Załączniki Nr: 1, 2, 3 i 4 są załącznikami do niniejszej uchwały, określają zmiany w planie dochodów, wydatków, zadań inwestycyjnych, limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
 
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
Dochody ogółem (43kB) excel

Dochody z dotacji (20kB) excel

Dochody, zadania zlecone (23kB) excel

Wydatki ogółem (51kB) excel

Wydatki z dotacji (20kB) excel

Wydatki, zadania zlecone (24kB) excel

Inwestycje (27kB) excel

Limity (40kB) excel

Uzasadnienie (27kB) word

metryczka


Opublikował: Magdalena Semkło (24 października 2006, 08:49:49)

Ostatnia zmiana: Magdalena Semkło (24 października 2006, 08:54:53)
Zmieniono: brak treści i załaczników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 825