Uchwała nr XXXV/200/2006RMz dnia 19 października 2006w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie zadań związanych z zimowym utrzymaniem ulic leżących w ciągu drogi powiatowej Nr 2935 Chodecz – Kaliska – Lubień Kujawski w sezonie zimowym 2006/2007 powierzonych przez Powiat Włocławski Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 11 w związku z art. 8 ust.2a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1591 z późn. zm.)

Uchwała nr XXXV/200/2006
RM
z dnia 19 października 2006


w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie zadań związanych z zimowym utrzymaniem ulic leżących w ciągu drogi powiatowej Nr 2935 Chodecz – Kaliska – Lubień Kujawski w sezonie zimowym 2006/2007 powierzonych przez Powiat Włocławski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 11 w związku z art. 8 ust.2a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1591 z późn. zm.)


 
Rada Miejska
uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 Wyraża się zgodę na przejęcie przez Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim zadań związanych z zimowym utrzymaniem ulic leżących w ciągu drogi powiatowej Nr 2935 Chodecz – Kaliska – Lubień Kujawski w sezonie zimowym 2006/2007 powierzonych przez Powiat Włocławski.
 
§ 2.
Warunki przejęcia zadań, o których mowa w § 1 określi porozumienie zawarte pomiędzy Burmistrzem Lubienia Kujawskiego a Zarządem Powiatu we Włocławku.
 
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Kołodziejska (23 października 2006, 13:12:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1453