Uchwała nr XXXV/199/2006RMz dnia 19 października 2006w sprawie: zmian w Statucie Gminy Lubień KujawskiNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn.zm.)

Uchwała nr XXXV/199/2006
RM
z dnia 19 października 2006


w sprawie: zmian w Statucie Gminy Lubień Kujawski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn.zm.)


Rada Miejska
uchwala,  co następuje:
§1
W Statucie Gminy Lubień Kujawski – Uchwała Nr XXIII/126/05 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 31 marca 2005r.  w sprawie Statutu Gminy Lubień Kujawski (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z  2005r.  Nr 60 ,poz.1147) wprowadza się następujące zmiany:
-         § 5 , pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie:
W celu wykonywania swoich zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne:
-Zespół Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim, w skład, którego wchodzą:
Przedszkole Samorządowe,
Szkoła Podstawowa im. Harcmistrza Janka Bytnara „Rudego”,
Gimnazjum im. Harcmistrza Janka Bytnara „Rudego”,
-Szkoła Podstawowa w Bilnie,
-Zespół Szkół w Kłóbce, w skład którego wchodzą :
Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina,
Gimnazjum,
-Szkoła Podstawowa w Kanibrodzie,
-Szkoła Podstawowa im.sierż. Mieczysława Majchrzaka w Kaliskach,
-Szkoła Podstawowa w Nartach,
-Ośrodek Kultury w Lubieniu Kujawskim,
-Biblioteka Publiczna w Lubieniu Kujawskim,
-Ośrodek Pomocy Społecznej w  Lubieniu Kujawskim,
-Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni  od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

metryczka


Opublikował: Małgorzata Kołodziejska (23 października 2006, 13:07:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1062