Uchwała nr XXXV/197/2006RMz dnia 19 października 2006w sprawie: uchwalenia statutu jednostki pomocniczej -Miasta Lubienia Kujawskiego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2, art. 41 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806,z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203, Nr167, poz.1759,z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175,poz 1457, z 2006r. Nr17, poz.128)

Uchwała nr XXXV/197/2006
RM
z dnia 19 października 2006


w sprawie: uchwalenia statutu jednostki pomocniczej -Miasta Lubienia Kujawskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2, art. 41 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806,z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203, Nr167, poz.1759,z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175,poz 1457, z 2006r. Nr17, poz.128)


Rada Miejska
uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Uchwala się Statut Miasta Lubienia Kujawskiego.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.
 
 
§ 3.
 
Traci moc uchwała Nr VIII/25/94  Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia 30 grudnia 1994 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Jednostek Pomocniczych Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim /sołectwo,miasto/ .
 
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
 
 

                                                                                       Załącznik 
                                                                                       do uchwały nr XXXV/197/200
                                                                                       Rady Miejskiej     
                                                                                       w Lubieniu Kujawskim
                                                                                       z dnia 19października 2006r
 
 
 
Statut Miasta Lubienia Kujawskiego
 
 
 
Rozdział 1
Postanowienie ogólne  
§ 1.
 
1.Miasto Lubień Kujawski zwane dalej Miastem jest jednostką pomocniczą  Gminy Lubień Kujawski.
2.Mieszkańcy Miasta tworzą Samorząd Mieszkańców Lubienia Kujawskiego.
3.Terenem działania Samorządu Mieszkańców jest miasto Lubień Kujawski.
4.Mieszkańcy miasta wspólnie z mieszkańcami sołectw gminy tworzą wspólnotę samorządową Gminy Lubień Kujawski.
5.Miasto składa się z ulic – Bukowa, 22 Lipca, 19 Stycznia, 11 Listopada, Kościuszki, Leśna,  Lipowa, Nowotki, Plac Wolności, Ogrodowa, Popławskiego, Polna, Pogodna, 1 Maja, Przejazd, Szkolna, Wojska Polskiego, Żeromskiego, Żwirki i Wigury.
6. Miasto posiada Herb. Przedstawia on w polu czerwonym bramę forteczną z trzema takimiż basztami nakrytymi dachami błękitnymi. W bramie gryf złoty. Herb Miasta określa załącznik Nr 1 do Statutu.
7.Miasto posiada Flagę. Przedstawia ona na płacie żółtym z poziomym pasem zielonym na dole płata Herb Miasta umieszczony centralnie. Proporcja Flagi 5: 9. Dolny pas zielony szerokości 1/3 płata.
Wzór Flagi określa załącznik Nr 2 do Statutu.
 
§ 2
 
Samorząd mieszkańców działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
1)ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.);
2)Statutu Gminy Lubień Kujawski;
3)niniejszego Statutu.
 
Rozdział 2
Zadania samorządu mieszkańców i sposób ich realizacji  
§ 3
Do podstawowych zadań samorządu mieszkańców należy:
1.Organizowanie działań dla poprawy warunków życia mieszkańców;
2.Inspirowanie działań zmierzających do rozwoju miasta;
3.Współdziałanie z właściwymi podmiotami w celu poprawy warunków bytowych m.in. sanitarnych, ochrony
p. pożarowej;
4.Organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania.
 
§ 4
Zadania określone w § 3 samorząd mieszkańców realizuje w szczególności poprzez:
1.Podejmowanie uchwał w sprawach miasta;
2.Wykonywanie uchwał zebrań miejskich;
3.Występowania z wnioskami do Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców miasta;
4.Współpracę z Radnymi Gminy, Komisjami Rady;
5.Ustalanie zadań dla Przewodniczącego Samorządu Mieszkańców do realizacji między zebraniami miejskimi.
 
§ 5
 
Samorząd mieszkańców współdziała z organami Gminy w szczególności poprzez wyrażanie opinii w sprawach:
1.Planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta;
2.Budowy kanalizacji, dróg, zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, zabudowy terenów rekreacyjnych;
3.Lokalizacji inwestycji;
4.Innych uchwał Rady Miejskiej w zakresie dotyczącym miasta.
 
§ 6
 
Samorząd mieszkańców jest uprawniony do składania wniosków dotyczących projektu budżetu.
 
§ 7
1.Organami samorządu mieszkańców są:
a).Zebranie Miejskie jako organ uchwałodawczy;
b).Przewodniczący Samorządu Mieszkańców jako organ wykonawczy.
2.Kadencja Przewodniczącego Samorządu Mieszkańców i Rady Samorządu Mieszkańców  trwa 4 lata i kończy się w momencie wyboru nowych organów miasta.
§ 8
 
1.Zasadą pracy organów samorządu mieszkańców jest kolegialność, samorządność i jawność.
2.Ze swej działalności Przewodniczący Samorządu Mieszkańców składa sprawozdanie zebraniu miejskiemu niezależnie od informowania na każdym zebraniu o bieżących działaniach.
 
Rozdział 3
Zebranie Miejskie
 
§ 9
 
Zebranie miejskie jest organem uchwałodawczym samorządu mieszkańców.
 
§ 10
 
Zebranie miejskie zwołuje Przewodniczący Samorządu Mieszkańców:
1.z własnej inicjatywy;
2.na wniosek Rady Samorządu Mieszkańców;
3.na pisemny wniosek 1/5 mieszkańców miasta uprawnionych do głosowania;
4.na wniosek Rady Miejskiej;
5.na wniosek Burmistrza.
 
§ 11
 
Zebranie Miejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz w roku.
 
§ 12
Zawiadomienie o zebraniu winno być podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty
 w terminie 7 dni przed terminem jego odbycia.
 
§ 13
1.Zebranie Miejskie może podejmować prawomocne uchwały, które zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”, przy obecności co najmniej 20% mieszkańców uprawnionych do głosowania.
2.Jeżeli w wyznaczonym terminie nie uczestniczy w zebraniu co najmniej 20% mieszkańców uprawnionych do głosowania,  zwołujący zebranie może zarządzić odbycie następnego zebrania po upływie 30 min. od pierwszego terminu zebrania w tym samym dniu. Po spełnieniu powyższych warunków Zebranie Miejskie podejmie prawomocne uchwały bez względu na liczbę osób w nim uczestniczących.
3.Zebranie Miejskie otwiera Przewodniczący Samorządu Mieszkańców i przewodniczy obradom.
4.Porządek obrad ustala Zebranie Miejskie na podstawie projektu przedłożonego przez prowadzącego zebranie.
5.W sytuacjach wyjątkowych Zebranie Miejskie otwiera Burmistrz  lub upoważniona przez niego osoba
a zebranie prowadzi osoba wybrana na przewodniczącego przez Zebranie Miejskie.
 
§ 14
 
1.Zebrania Miejskie są protokołowane przez protokolanta.
2.Protokół z zebrania powinien zawierać:
a)miejscowość i datę zebrania;
b)porządek zebrania;
c)stwierdzenie quorum;
d)treść podejmowanych uchwał i przebieg dyskusji;
e)podpisy Przewodniczącego Samorządu Mieszkańców lub  osoby prowadzącej zebranie i protokolanta.
 
 
 
Rozdział 4
Przewodniczący Samorządu Mieszkańców i Rada Samorządu Mieszkańców
 
 
§15
1.W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w mieście, mieszkańcy wybierają ze swego grona Przewodniczącego Samorządu Mieszkańców i Radę Samorządu Mieszkańców.
2.Pełnienie funkcji Przewodniczącego Samorządu Mieszkańców jest społeczne.
 
§16
 
1.Przewodniczący Samorządu Mieszkańców jest organem wykonawczym samorządu mieszkańców i wykonuje uchwały zebrania miejskiego. Do jego zadań należy w szczególności:
a)reprezentowanie samorządu mieszkańców na zewnątrz;
b)zwoływanie Zebrań Miejskich i przewodniczenie;
c)zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie Radzie Samorządu Mieszkańców;
d)opiniowanie wniosków mieszkańców miasta o ulgi z zakresu podatków, opłat i innych należności.
2.Przewodniczący Samorządu Mieszkańców  przedkłada na zebraniach miejskich informacje o swojej działalności.
3.Przewodniczący Samorządu Mieszkańców bierze udział w Sesjach Rady Miejskiej.
4.Na Sesjach Rady Miejskiej Przewodniczącemu Samorządu Mieszkańców przysługuje prawo występowania
z głosem doradczym oraz zgłaszania wniosków zebrania miejskiego.
 
§17
 
1.Rada Samorządu Mieszkańców wspomaga działalność Przewodniczącego.
2.Rada Samorządu Mieszkańców składa się z 5 osób.
3.Przewodniczący Samorządu Mieszkańców wchodzi w skład Rady oraz  jest jej Przewodniczącym.
 
§18
 
Posiedzenia Rady zwoływane są w miarę potrzeb. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności połowy jej członków.
 
 
 
Rozdział 5
Tryb wyborów organów samorządu mieszkańców
 
§19
 
1.Zebranie Miejskie, na którym ma być dokonany wybór Przewodniczącego Samorządu Mieszkańców i Rady Samorządu Mieszkańców zarządza Rada Miejska w formie uchwały.
2.Termin wyboru Przewodniczącego na nową kadencję określa Rada Miejska nie później jednak niż w okresie 3 miesięcy od daty upływu kadencji.
3.Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3-osobowym, wybrana spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Przewodniczącego Samorządu Mieszkańców lub członka Rady Samorządu Mieszkańców.
4.Przewodniczącego Samorządu Mieszkańców i członków Rady Samorządu Mieszkańców wybiera się spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
5.Wybory Przewodniczącego i członków Rady Samorządu Mieszkańców dokonuje się w głosowaniu tajnym przy użyciu kart do głosowania opatrzonych pieczęcią Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim.
6.Wybrani do  organów samorządu mieszkańców są ci kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów.
 
§20
 
1.Odwołanie Przewodniczącego Samorządu Mieszkańców lub członka Rady Samorządu Mieszkańców może nastąpić na wniosek 20% stałych mieszkańców miasta uprawnionych do głosowania.
2.Wniosek o odwołanie osób wymienionych w ust.1 winien zawierać listę wnioskodawców występujących o odwołanie opatrzoną własnoręcznymi podpisami wraz z uzasadnieniem.
3.Wniosek o  odwołanie Przewodniczącego Samorządu Mieszkańców składa się  na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej, który o tym fakcie powiadomi Radę Miejską na najbliższej Sesji.
4.Procedurę odwołania Przewodniczącego Samorządu Mieszkańców przeprowadza się  według zasad określonych w niniejszym statucie dla wyboru Przewodniczącego stosując je odpowiednio.
5.Wniosek o odwołanie członka Rady Samorządu Mieszkańców składa się na ręce Przewodniczącego Samorządu Mieszkańców, wyznacza on termin zebrania miejskiego, na którym wniosek ma być rozpatrzony powiadamiając o tym fakcie Radę Miejską i Burmistrza.
6.Procedurę odwołania członka Rady Samorządu Mieszkańców przeprowadza się zgodnie
z zasadami niniejszego statutu dla wyboru członków Rady Samorządu Mieszkańców stosując je odpowiednio.
 
§21
 
Mandat Przewodniczącego Samorządu Mieszkańców lub członków Rady Samorządu Mieszkańców wygasa
w  przypadku:
a)śmierci;
b)zrzeczenia się funkcji;
c)utraty prawa wybieralności;
d)odwołania przed upływem kadencji.
§22
 
W celu udzielenia Przewodniczącemu Samorządu Mieszkańców pomocy w przygotowaniu materiałów
 i organizowaniu zebrań oraz rozwiązywaniu  innych problemów Burmistrz wyznacza pracowników Urzędu Miejskiego odpowiedzialnych za poszczególne sprawy do kontaktu z samorządem mieszkańców.
 
Rozdział 6
Majątek samorządu mieszkańców  i jego finanse
 
 
§23
 
Samorząd mieszkańców nie tworzy własnego budżetu,  nie prowadzi gospodarki finansowej.

Rozdział 7
Nadzór nad działalnością samorządu mieszkańców  
 
§24
1.Nadzór nad działalnością samorządu mieszkańców sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności
z prawem, celowością rzetelnością i gospodarnością.
2.Nad działalnością samorządu mieszkańców nadzór sprawuje Rada Miejska i Burmistrz.
3.Nadzorujący mają prawo żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących funkcjonowania samorządu mieszkańców.
 
 
 
§25
 
1.Urząd Miejski i Burmistrz czuwają, aby mienie samorządu mieszkańców nie było narażone na szkody
 i uszczuplenia.
2.Burmistrz i podporządkowane gminie jednostki organizacyjne są zobowiązane do rozpatrzenia uchwał, wniosków i opinii zebrania miejskiego udzielając pisemnej odpowiedzi w ciągu 30 dni.
 
Rozdział 8
 Postanowienia końcowe
 
 
§26
 
Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
 
 
                                                
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Kołodziejska (23 października 2006, 13:02:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1025