Uchwała nr XXXV/196/2006RMz dnia 19 października 2006w sprawie: Statutu Ośrodka Kultury w Lubieniu KujawskimNa podstawie art.13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust.2, pkt 9 lit h i art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1998r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm)

Uchwała nr XXXV/196/2006
RM
z dnia 19 października 2006


w sprawie: Statutu Ośrodka Kultury w Lubieniu Kujawskim

Na podstawie art.13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust.2, pkt 9 lit h i art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1998r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm)


Rada Miejska
uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Nadaje się Statut Ośrodkowi Kultury w Lubieniu Kujawskim, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
 
 
 
 
 
Załącznik do uchwały
nr  XXXV/196/2006
Rady Miejskiej
w Lubieniu Kujawskim
z dnia19 października 2006r.
 
STATUT
 
Ośrodka Kultury w Lubieniu Kujawskim
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne  
§ 1
 
1.Ośrodek Kultury w Lubieniu Kujawskim, zwany dalej „Ośrodkiem” jest samorządową instytucją kultury.
2.Ośrodek prowadzi działalność na terenie Gminy Lubień Kujawski w powiecie włocławskim, Województwie Kujawsko-Pomorskim.
 
§ 2
 
1.Organizatorem Ośrodka jest Rada Miejska w Lubieniu Kujawskim.
2.Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Lubień Kujawski.
3.Ośrodek jest Instytucją Kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury i  posiada osobowość prawną.
 
Rozdział II
Cel i przedmiot działania  
§ 3
 
Podstawowym celem statutowym Ośrodka jest organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej.
§ 4
 
Do  zadań Ośrodka Kultury należy w szczególności:
1.edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;
2.gromadzenie, dokumentowanie,  tworzenie,  ochrona i udostępnianie dóbr kultury;
3.tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego w formach działalności pozaszkolnej, oraz organizowanie aktywnego wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży;
4.tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką;
5.tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego;
6.rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych;
7.kształtowanie nawyków środowiska lokalnego do aktywnego współtworzenia i odbioru różnorodnych form spędzania czasu wolnego;
8.współpraca z domami i ośrodkami kultury w zakresie działalności kulturalno-wychowawczej;
9.współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi oraz towarzystwami kulturalnymi w realizacji zadań w dziedzinie rozwijania społecznego uczestnictwa w kulturze;
10.wspóołdziałanie z instytucjami oświatowymi i artystycznymi w zakresie edukacji artystycznej dzieci i młodzieży;
11.kształtowanie postaw dzieci i  młodzieży w duchu tolerancji, otwartości i współpracy oraz  zrozumienia dla innych  kultur i  religii;
12.nawiązywanie współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi celem realizacji zadań statutowych, w tym  w szczególności organizowanie spotkań, seminariów, okolicznościowych wystaw i ekspozycji, nauczanie języków obcych, a także międzynarodowej wymiany młodzieży i przedstawicieli innych środowisk;
13.realizację innych zadań uzgodnionych z organami samorządu powiatowego, wojewódzkiego, instytucjami pozarządowymi i innymi podmiotami.
 
§ 5
 
1.Ośrodek Kultury może prowadzić działalność inną niż kulturalna, która uzupełnia działalność podstawową lub jest działalnością gospodarczą. W szczególności może to być  działalność marketingowa, gastronomiczna, szkoleniowa, rozrywkowa, sportowa, hobbystyczna, naukowa, obsługi technicznej, wydawnicza, handlowa i inne.
2.Całkowity przychód z prowadzenia działalności dodatkowej przeznaczony jest na działalność statutową Ośrodka Kultury.
 
Rozdział III
Formy realizacji zadań Ośrodka Kultury  
§ 6
1.Ośrodek realizuje swoje zadania poprzez:
 
1.zespołowe samorządowe uczestnictwo w kulturze;
2.różnorodność form edukacji kulturalnej;
3.formy indywidualnej aktywności kulturalnej;
4.imprezy kulturalne.
 
2.Poza tym Ośrodek Kultury może na zasadach określonych w odrębnych przepisach:
1.organizować spektakle, koncerty, wystawy, odczyty, prelekcje oraz  wypożyczanie dzieł  sztuki,
2.prowadzić naukę języków obcych,
3.prowadzić impresariat artystyczny,
4.organizować imprezy rozrywkowe i turystyczne,
5.prowadzić działalność świetlicową,
6.prowadzić działalność wydawniczą,
7.świadczyć usługi poligraficzne, fonograficzne, fotograficzne, filmowe,
8.prowadzić ogniska artystyczne,
9.prowadzić wypożyczalnię kostiumów, rekwizytów, sprzętu technicznego i innego,
10.prowadzić sprzedaż dzieł sztuki i artykułów użytku kulturalnego,
11.realizować imprezy zlecone (okolicznościowe,  rodzinne, obrzędowe),
12.podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.
 
 
Rozdział IV Zarządzanie i organizacja
 
§7
 
Bezpośredni nadzór nad działalnością  Ośrodka Kultury sprawuje Burmistrz Lubienia Kujawskiego.
 
§ 8
 
Ośrodkiem Kultury kieruje Dyrektor, który zarządza całokształtem działalności, jest za niego odpowiedzialny i reprezentuje go na zewnątrz.
 
§ 9
 
1.Burmistrz Lubienia Kujawskiego powołuje  i odwołuje Dyrektora oraz określa jego zakres czynności i odpowiedzialności służbowej.
2.Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy zatrudnianych przez siebie pracowników.
3.Do zakresu działania dyrektora ośrodka należy w szczególności:
a)kierowanie bieżącą działalnością;
b)zarządzanie majątkiem Ośrodka;
c)zatrudnianie i zwalnianie pracowników;
d)wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych;
e)ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego;
f)sporządzanie rocznego planu finansowego do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy;
g)występowanie, w zależności od potrzeb, z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację zadań objętych mecenatem państwa i na dofinansowanie bieżących zadań własnych;
h)składanie sprawozdania z działalności Ośrodka za rok poprzedni do końca I kwartału.
4.Dyrektor rozstrzyga wszystkie sprawy wynikające ze stosunku pracy pracowników Ośrodka.
5.Dyrektor Ośrodka Kultury i zatrudnieni tam pracownicy powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji określonych w odrębnych  przepisach.
6.Organizację wewnętrzną Ośrodka Kultury określa regulamin  organizacyjny nadany przez Dyrektora po zaciągnięciu opinii Burmistrza Lubienia Kujawskiego.
 
§ 10
 
Burmistrz Lubienia Kujawskiego sprawuje nad Ośrodkiem nadzór administracyjno-finansowy.
 
Rozdział V
Zasady gospodarki finansowej
 
§ 11
1.Ośrodek Kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostki budżetowej.
2.Działalność Ośrodka Kultury jest finansowana:
-z budżetu Gminy Lubień Kujawski,
-środków własnych,
-ze środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych,
-innych źródeł.
 
§12
 
Ośrodek Kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz  prowadzi  samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się  zasadami efektywności ich wykorzystania.
§ 13
 
Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy.
 
§ 14
 
Gmina nie odpowiada za zobowiązania Ośrodka Kultury.
 
 
Rozdział VI

Zmiana Statutu
 
§ 15
1.Projekt zmiany Statutu może zgłosić z własnej inicjatywy Dyrektor Ośrodka.
2.Zmiana Statutu może nastąpić po dokonaniu wnikliwej oceny skutków jego obowiązywania.
3.Projekt zmian Statutu wraz z uzasadnieniem i wymaganymi opiniami dyrektor przedkłada za pośrednictwem Burmistrza Lubienia Kujawskiego Przewodniczącemu Rady Miejskiej z wnioskiem o skierowanie go pod obrady Rady Miejskiej i  podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
4.Zmiany statutu mogą być przeprowadzone w trybie właściwym dla jego nadania.
 
Rozdział VII
Postanowienia końcowe
 
§16
 
Ośrodek Kultury używa pieczęci podłużnej w pełnym brzmieniu i określeniu siedziby:
 
 
Ośrodek Kultury w Lubieniu Kujawskim
ul. Wojska Polskiego 22
tel. 054/ 284 31 59
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Kołodziejska (23 października 2006, 12:53:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1151