Uchwała nr XXXIV/194/2006RMz dnia 8 września 2006w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 r.Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr: 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 182 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr: 249, poz. 2104)

Uchwała nr XXXIV/194/2006
RM
z dnia 8 września 2006


w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr: 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 182 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr: 249, poz. 2104)


Rada Miejska
uchwala co następuje;
 
§ 1
 
W uchwale Nr: XXVIII/160/2005 Rady Miejskiej z dnia 22 grudnia 2005 roku zmieniającą uchwałę;
- Nr: XXVIII/160/2005 z dnia 22 grudnia 2005 roku Rady Miejskiej
- Nr: XXX/169/2006 z dnia 22 marca 2006 roku Rady Miejskiej
- Nr: 7/2006 z dnia 30 marca 2006 roku Zarządzenia Burmistrza Lubienia Kujawskiego
- Nr: XXXI/174/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 roku Rady Miejskiej
- Nr: 13/2006 z dnia 15 maja 2006 roku Zarządzenia Burmistrza Lubienia Kujawskiego
- Nr: XXXII/181/2006 z dn. 30 maja 2006 roku Rady Miejskiej
- Nr: 18/2006 z dnia 28 czerwca 2006 roku Zarządzenia Burmistrza Lubienia Kujawskiego
- Nr: XXXIII/187/2006 z dnia 28 lipca 2006 roku Rady Miejskiej
wprowadza się następujące zmiany:
 
1. § 1 otrzymuje brzmienie:
    § 1 ustala się dochody budżetu gminy na 2006 rok w wysokości:
 
1. DOCHODY                                                                                                  13.631.018 zł
    - zastępuje się wyrażeniem                                                                           13.943.455 zł
  
 w tym;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu
       administracji rządowej i innych zadań zleconych
       ustawami na kwotę                                                                                              2.790.497 zł
       - zastępuje się wyrażeniem                                                                            2.937.934 zł
   
2. WYDATKI                                                                                                14.631.018 zł
    - zastępuje się wyrażeniem                                                                           14.943.455 zł
    w tym;
 - wynagrodzenia w kwocie                                                                                              4.523.447 zł
     - zastępuje się wyrażeniem                                                                            4.570.295 zł
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie                                                                             932.289 zł
     - zastępuje się wyrażeniem                                                                                932.989 zł
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
      administracji rządowej i innych zadań zleconych
      ustawami na kwotę                                                                                              2.790.497 zł
       - zastępuje się wyrażeniem                                                                            2.937.934 zł
 
2. W wydatkach określonych w § 2 wyodrębnia się;
 
a) wydatki bieżące w kwocie                                                                                    11.395.188 zł
    - zastępuje się wyrażeniem                                                                           11.517.624 zł
 
b) wydatki majątkowe w kwocie                                                                         3.235.830 zł
    - zastępuje się wyrażeniem                                                                            3.425.831 zł
 
 
§ 2
 
§ 7 otrzymuje brzmienie
§ 7 zmienia się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2006 rok
- przychody w kwocie                                                                                           17.740 zł
- zastępuje się wyrażeniem                                                                      36.348 zł
 
- wydatki w kwocie                                                                                                                   17.740 zł
   - zastępuje się wyrażeniem                                                                                  36.348 zł
 
Plan finansowy funduszu stanowi załącznik Nr: 5 do niniejszej uchwały.
 
Załączniki Nr: 1, 2, 3, 4 i 5 są załącznikami do niniejszej uchwały, określają zmiany w planie dochodów, wydatków, zadań inwestycyjnych, limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.
 
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
Dochody ogółem (37kB) excel

Dochody z dotacji (20kB) excel

Dochody z dotacji na zadania inwestycyjne (17kB) excel

Wydatki ogółem (45kB) excel

Wydatki z dotacji (20kB) excel

Wydatki z dotacji na zadania inwestycyjne (17kB) excel

Wydatki, zadania zlecone (22kB) excel

Inwestycje (27kB) excel

Limity (40kB) excel

Fundusz ochrony środowiska (20kB) excel

Uzasadnienie (26kB) word

metryczka


Opublikował: Magdalena Semkło (2 października 2006, 13:58:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 954