Uchwała nr XXXIII/186/2006RMz dnia 28 lipca 2006w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c oraz art. 58 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 82 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr: 249 poz. 2104 z późn. zm.)

Uchwała nr XXXIII/186/2006
RM
z dnia 28 lipca 2006


w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c oraz art. 58 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 82 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr: 249 poz. 2104 z późn. zm.)


Rada Miejska
uchwala co następuje;
 
§ 1.
 
             Zaciągnąć w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu pożyczkę długoterminową w wysokości 550.000 zł (słownie: Pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 ) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku ZPO w Lubieniu Kuj.”
 
§ 2.
 
            Na zabezpieczenia pożyczki proponuje się zabezpieczenia wekslowe ( weksel in blanco)
 
 
§ 3.
 
            Zobowiązania wymienione w § 1 zostaną w całości pokryte z podatku rolnego, podatku od nieruchomości i  udziału w podatku od osób fizycznych, stanowiących dochód gminy, zabezpieczanych w budżecie gminy.
 
§ 4.
 
Ustala się okres spłaty pożyczki w latach w następujących wysokościach: 

2007 rok –   31.200 zł
2008 rok – 156.300 zł
2009 rok – 156.300 zł
2010 rok – 156.200 zł
2011 rok –   50.000 zł  
§ 5.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.
 
§ 6.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Uzasadnienie (20kB) word

metryczka


Opublikował: Magdalena Semkło (17 sierpnia 2006, 13:15:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1592