Uchwała nr XXXIII/185/2006RMz dnia 28 lipca 2006w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania w zakresie wykonania inwestycji przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. e w związku z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami ).

Uchwała nr XXXIII/185/2006
RM
z dnia 28 lipca 2006


w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania w zakresie wykonania inwestycji przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. e w związku z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami ).


Rada Miejska uchwala co następuje:
 
§1.
 
 Zaciągnąć długoterminowe zobowiązanie w wysokości 380.000 zł ( Słownie: Trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych  )
 
§ 2.
 
Zobowiązanie, o którym mowa w § 1. dotyczy podpisania umów z wykonawcami na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Krzewie,  gmina Lubień Kuj.” w wysokości 180.000 zł ( słownie: Sto osiemdziesiąt tysięcy złotych ) oraz na zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w Lubieniu Kuj” , w wysokości 200.000 zł ( słownie: Dwieście tysięcy złotych )
 
§ 3.
 
Zobowiązanie określone w § 1 i 2 pokryte będzie z wpływów podatku od nieruchomości w 2007 roku.
§ 4.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.
 
§ 5.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty
 
 
  Uzasadnienie (20kB) word
 

metryczka


Opublikował: Magdalena Semkło (17 sierpnia 2006, 13:12:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1593