Uchwała nr XXXIII/188/2006RMz dnia 28 lipca 2006w sprawie: określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli , dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiar zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela , którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pracy pedagoga i logopedy zatrudnionych w szkołach Na podstawie art.42 ust 7 – ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karty Nauczyciela (D.U z 2006 Nr.97, poz. 674 ) Po otrzymaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty

Uchwała nr XXXIII/188/2006
RM
z dnia 28 lipca 2006


w sprawie: określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli , dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiar zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela , którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pracy pedagoga i logopedy zatrudnionych w szkołach

Na podstawie art.42 ust 7 – ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karty Nauczyciela (D.U z 2006 Nr.97, poz. 674 ) Po otrzymaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty


Uchwala się co następuje
 
§ 1
 
 
ZASADY ROZLICZANIA OBOWIĄZKOWEGO WYMIARU  GODZIN ZAJĘĆ
NAUCZYCIELI DLA KTÓRYCH USTALONY ZOSTAŁ PLAN ZAJĘĆ RÓŻNY W POSZCZEGÓLNYCH OKRESACH ROKU SZKOLNEGO 
 
 Zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli , dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego  stosuje się wobec nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówek oświatowo- wychowawczych , dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Lubień Kujawski .
2. Okresem rozliczeniowym pracy nauczyciela jest rok szkolny .
3. Nauczyciel , dla którego ustalony plan zajęć w pewnych okresach roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego nauczyciela tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych , powinien nauczać w odpowiednio większej liczbie godzin w innych okresach danego roku szkolnego. Praca wykonywana zgodnie z tak ustalonym planem zajęć nie jest pracą w godzinach ponadwymiarowych .
4.Średni wymiar zajęć nauczyciela w ciągu całego roku szkolnego winien odpowiadać obowiązkowemu wymiarowi zajęć określonemu w art.42 ust 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela ( Dz.U z 2006 Nr.97,poz.674  )
5.Plan zajęć ustalony według zasad , o których mowa powinien być ustalony dla dla każdego nauczyciela w planie organizacyjnym na dany rok szkolny i podany nauczycielowi do wiadomości przed rozpoczęciem roku  szkolnego .
6.W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy przed upływem roku szkolnego  , na który został ustalony różny plan zajęć , rozliczenie z przydzielonych
w planie organizacyjnym godzin zajęć następuje z datą ustania stosunku pracy . 
Nauczycielowi za obowiązkowy wymiar godzin określony w Karcie Nauczyciela przysługuje w tym przypadku prawo do wynagrodzenia zasadniczego za wszystkie przepracowane miesiące , bez względu na wymiar zrealizowanych zajęć.
7. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze zajęć , realizującym różny wymiar
zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego w umowie o pracę należy określić 
średni wymiar godzin zajęć dla całego okresu zatrudnienia .
 
§ 2
 
ZASADY  UDZIELANIA I ROZMIAR ZNIŻEK TYGODNIOWEGO OBOWIĄZKOWEGO  WYMIARU ZAJĘĆ NAUCZYCIELI , KTÓREM POWIERZONO STANOWISKA KIEROWNICZE W SZKOŁACH I PLACÓWKACH DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO I GMINA LUBIEŃ KUJAWSKI .
 
1.Nauczycielom , którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach , obniża się
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych określonych w art.42 ust 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela ( Dz.U  z 2006 Nr.97,poz.674 ).
 
2.Tygodniowy wymiar zajęć kadry kierowniczej po udzieleniu zniżek kształtuje się następująco :
 
 *Dyrektor szkoły /zespołu/ każdego typu liczącej :
 
·        do 6   oddziałów          -       10 godzin
·        -7-8 oddziałów              -         7 godzin
·        - 9 -11  oddziałów          -         6 godzin
·        -12-14 oddziałów          -         5 godzin  
·        - 15 i więcej oddziałów  -        2 godziny
 
*Wicedyrektor szkoły /Zespołu / każdego typu liczącej :
·        7-11 oddziałów               - 10 godzin
·        12-14 oddziałów              -   9 godzin
·        15 i więcej oddziałów    -    5 godzin
 
3. Nauczycielom , którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach w przypadkach uzasadnionych wynikających z organizacji pracy szkoły dopuszcza się realizację godzin ponadwymiarowych w wymiarze nie przekraczającym 2 godzin tygodniowo chyba ,że z planów nauczania określonego przedmiotu wynika potrzeba przydzielenia większej liczby godzin nie większej jednak niż w wysokości określonej w art. 35 pkt  1 Karty Nauczyciela.
4.Wymiar zajęć ustalony zgodnie z wymiarem określonym w pkt 2 odnosi się również
do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli ,
którym powierzono te stanowiska z tym , że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym zlecono nauczycielowi
zastępstwo . 
  
§  3
 
ZASADY USTALENIA TYGODNIOWEGO OBOWIĄZKOWEGO WYMIARU GODZIN PRACY PEDAGOGA I LOGOPEDY ZATRUDNIONEGO W SZKOŁACH
 
1.Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin pedagoga w wysokości 20 godzin   
   tygodniowo  .
2. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin pracy logopedy w wysokości 20
   godzin tygodniowo .

§ 4
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego .
 
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty .
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Kołodziejska (31 lipca 2006, 11:53:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1951