Uchwała nr XXXII/184/2006RMz dnia 30 maja 2006w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Lubień Kujawski z tytułu należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w płaceniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.)

Uchwała nr XXXII/184/2006
RM
z dnia 30 maja 2006


w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Lubień Kujawski z tytułu należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w płaceniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.)


  
Rada Miejska
uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Uchwała określa szczegółowe zasady umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty płatności na rzecz jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Lubień Kujawski z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa, zwanych dalej „należnościami” wobec osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej „dłużnikami”.
 
§ 2
 

1.Należność może być umorzona w całości lub w części, jeżeli:

1).należności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego;
2).nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie  pozostawiając spadkobierców;
3).zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie  uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności;
4).przemawiają za tym uzasadnione względy społeczne i gospodarcze.
 

2.Umorzenie należności, w przypadkach określonych w ust.1 pkt 1,2,3 następuje z inicjatywy wierzyciela.
3.Decyzja (porozumienie) o umorzeniu należności musi być poprzedzona postępowaniem wyjaśniającym, które wykaże przynajmniej jedną  z przesłanek umorzenia w ust.1.
4.Jeżeli umorzenie dotyczy części należności, w decyzji umorzeniowej (porozumieniu) oznacza się termin zapłaty pozostałej należności. W razie niedotrzymania tego terminu decyzja podlega uchyleniu.
5.Umorzenie należności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie wymienione w ust.1 zachodzą co  do wszystkich dłużników.

§ 3
 

Do umarzania należności uprawnieni są:

1)Jeżeli kwota należności jednorazowo nie przekracza  2.000,00 zł:
a)Kierownik ZGKiM w Lubieniu  Kujawskim z tytułu wierzytelności należnych tej jednostce,
b)Burmistrz Lubienia Kujawskiego w  pozostałych przypadkach,
2.Jeżeli  kwota  należności przekracza jednorazowo kwotę 2.000,00 zł po zasięgnięciu opinii Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej:
a)Kierownik ZGKiM w Lubieniu Kujawskim z tytułu wierzytelności należnych tej jednostce,
b)Burmistrz Lubienia Kujawskiego w pozostałych przypadkach.
2. Przez kwotę należności, o której  mowa w ust.1, rozumie się należność główną wraz z odsetkami – ustalane na dzień   wydania decyzji lub  zawarcia porozumienia.
3.Kwoty należności tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie ulegają   kumulacji.
 
§ 4
 
1.W  przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi Burmistrz Lubienia Kujawskiego lub Kierownik ZGKiM  działając na zasadach z § 3, na wniosek dłużnika, mogą jednorazowo odraczać terminy zapłaty całości lub  części należności lub rozłożyć płatność całości lub części należności na raty. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację ekonomiczną wnioskodawcy.
2.W przypadku negatywnej decyzji w sprawie odroczenia lub rozłożenia na raty odsetki liczone są w pełnej wysokości, do dnia dokonania wpłaty. Bieg naliczania odsetek zostaje przerwany w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia doręczenia dłużnikowi decyzji administracyjnej lub zawarcia porozumienia.
3.Jeżeli dłużnik  nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości należności, której termin płatności odroczono, albo nie spłaci w pełnej wysokości ustalonych  rat, należność pozostała do zapłaty staje się wymagalna natychmiast wraz z odsetkami ustawowymi lub umownymi.
 
§ 5
 
Umarzanie należności, a także udzielanie ulg w spłacaniu, o których mowa w § 4 następuje:
1)w odniesieniu do należności o charakterze administracyjnym w drodze decyzji administracyjnej;
2)w odniesieniu do należności wynikających ze stosunków cywilno-prawnych w drodze porozumienia;
3)w sytuacjach przewidzianych w § 2 ust.1 pkt 2 w drodze jednostronnego oświadczenia woli.
 
§ 6
 
Do umarzania lub udzielania ulg w spłacie należności przez przedsiębiorców, stosuje się dodatkowo przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.Nr 123, poz. 1291z późn.zm.)
 
§ 7
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.
 
§ 8
 
Zobowiązuje się Burmistrza  i Kierownika ZGKiM do informowania Rady Miejskiej 
o podjętych decyzjach umorzenia należności w sprawozdaniach z działalności Burmistrza  do dnia 31 marca każdego roku budżetowego.
 
§ 9
 
Uchyla się Uchwałę Nr XXXI/175/2006 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
 z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie  szczegółowych zasad  i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Lubień Kujawski z tytułu należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa  oraz udzielania innych ulg w płaceniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych
 
§ 10
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Kołodziejska (1 czerwca 2006, 15:15:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1460