Uchwała nr XXXII/181/2006RMz dnia 30 maja 2006w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 r.Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (teks jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr: 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 182 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr: 249, poz. 2104)

Uchwała nr XXXII/181/2006
RM
z dnia 30 maja 2006


w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (teks jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr: 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 182 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr: 249, poz. 2104)


Rada Miejska
uchwala co następuje;
 
§ 1
 
W uchwale Nr: XXVIII/160/2005 Rady Miejskiej z dnia 22 grudnia 2005 roku zmieniającą uchwałę;
- Nr: XXVIII/160/2005 z dnia 22 grudnia 2005 roku Rady Miejskiej
- Nr: XXX/169/2006 z dnia 22 marca 2006 roku Rady Miejskiej
- Nr: 7/2006 z dnia 30 marca 2006 roku Zarządzenia Burmistrza Lubienia Kujawskiego
- Nr: XXXI/174/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 roku Rady Miejskiej
- Nr: 13/2006 z dnia 15 maja 2006 roku Zarządzenia Burmistrza Lubienia Kujawskiego
 
wprowadza się następujące zmiany:
 
1. § 1 otrzymuje brzmienie:
    § 1 ustala się dochody budżetu gminy na 2006 rok w wysokości:
 
1. DOCHODY                                                                                                  13.456.048 zł
    - zastępuje się wyrażeniem                                                                           13.569.548 zł
    w tym;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu
       administracji rządowej i innych zadań zleconych
       ustawami na kwotę                                                                                              2.695.527 zł
       - zastępuje się wyrażeniem                                                                            2.729.027 zł
   
2. WYDATKI                                                                                                13.906.048 zł
    - zastępuje się wyrażeniem                                                                           14.019.548 zł
    w tym;
    - wynagrodzenia w kwocie                                                                                  4.535.776 zł
        - zastępuje się wyrażeniem                                                                            4.523.447 zł
    - wydatki związane z realizacją zadań z zakresy
      administracji rządowej i innych zadań zleconych
      ustawami na kwotę                                                                                              2.695.527 zł
       - zastępuje się wyrażeniem                                                                            2.729.027 zł
 
2. W wydatkach określonych w § 2 wyodrębnia się;
 
a) wydatki bieżące w kwocie                                                                                    11.195.218 zł
    - zastępuje się wyrażeniem                                                                           11.228.718 zł
 
b) wydatki majątkowe w kwocie                                                                         2.710.830 zł
    - zastępuje się wyrażeniem                                                                            2.790.830 zł
 
Załącznik Nr: 1, 2, 3 i 4 są załącznikami do niniejszej uchwały, określają zmiany w planie dochodów, wydatków, zadań inwestycyjnych, limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.
 
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
Dochody ogółem (37kB) excel

Dochody z dotacji (19kB) excel

Wydatki ogółem (43kB) excel

Wydatki z dotacji (19kB) excel

Wydatki, zadania zlecone (22kB) excel

Inwestycje (26kB) excel

Limity (39kB) excel

Uzasadnienie (22kB) word

metryczka


Opublikował: Magdalena Semkło (1 czerwca 2006, 10:39:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1079