Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 1 (z 1)

Obwieszczenie o wszczęciu postępow. admin. o wydanie decyzji o środowiskow. uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:Przebudowia dróg gminnych o nr 191403C w miejsc. Kłóbka, Chojny i Rzegocin, 191439C w m. Kłóbka i Chojny oraz..
rejestr zmian informacji

Lubień Kujawski dnia 01.06.2017 r. INW.6220.6.3.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 poz. 23) oraz art. 73 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 353), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek z dnia 31.05.2017 r. Gminy Lubień Kujawski z siedzibą ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych , uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na Przebudowie dróg gminnych o nr 191403C w miejscowości Kłóbka, Chojny i Rzegocin, 191439C w miejscowości Kłóbka i Chojny oraz nr 191406C w miejscowości Wiktorowo na terenie gminy Lubień Kujawski. Zgodnie z § 3 ust . 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016, poz. 71), planowane przedsięwzięcie zaliczane jest do inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Organem władnym do wydania decyzji jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku. Liczba stron postępowania w niniejszej sprawie przekracza 20, wobec powyższego zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 353) oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w pobliżu miejsca realizacji inwestycji tj. na tablicach ogłoszeń w miejscowości Kłóbka Chojny, Wiktorowo i Kępka Szlachecka gm. Kowal. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, I piętro pokój 18, w godzinach pracy Urzędu. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński
Data: 2017-06-01 14:11:26
Autor: Joanna Czarniak
Zmiany o pozycjach 1 - 1 (z 1)

powrót do informacji »