Przetargi unieważnione z 2023 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

„Budowa placu do ćwiczeń street workout w miejscowości Kaliska”

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
nr sprawy: ZP.271.7.2023
wartość: zgodnie z art 2 ust. 1 pkt 1 pzp
termin składania ofert: 14 kwietnia 2023  10:00
przyczyna unieważnienia: Lubień Kujawski, dnia 28 marca 2023 r. ZP.271.7.2023 ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERT I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Zamawiający działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 w związku z art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.) zawiadamia o odrzuceniu ofert oraz że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp). w zw. z art. 359 pkt 2, nr ZP.271.7.2023 pn. „Budowa placu do ćwiczeń street workout w miejscowości Kaliska” zostało unieważnione. UZASADNIENIE Gmina Lubień Kujawski prowadziła postepowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym o którym mowa w art. 275 ust. 1 ustawy Pzp, pn.: „Budowa placu do ćwiczeń street workout w miejscowości Kaliska”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 06.04.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00167563 oraz umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. W ogłoszeniu Zamawiający określił przedmiot zamówienia, warunki udziału, informację o oświadczeniach i dokumentach jakie maja być dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art.109 ust.1, Termin składania ofert Zamawiający wyznaczył na dzień 14.04.2023 r. do godziny 10:00. Do końca terminu składania ofert wpłynęły następujące oferty: Lp. Nazwa i adres wykonawcy Cena 1 Konsorcjum firm Lider Konsorcjum - Biuro Regionalne JORDAN – Jolanta Pędzisz ul. Szymanowskiego 15 lok. 3, 87-100 Toruń Partner Konsorcjum – BMJ EQUIP Mariusz Śliwiński ul. Bohaterów 34, Czemlewo, 86-070 Dąbrowa Chełmińska 312 954,31 zł 2 SIMBA GROUP Sp. z o.o. ul. Zimna 15, 20-204 Lublin 255 285,66 zł 3 SK-MEDICO Sebastian Ilczuk Miączyn 115B, 22-455 Miączyn 306 714,03 zł 4 FIT PARK Sp. z o.o. Sp. k. ul. Turkusowa 60, 87-100 Toruń 312 666,00 zł 5 FITNESS-BUD Jacek Pupiec 22-455 Miączyn 115B 355 224,00 zł Zamawiający po weryfikacji złożonych ofert dokonuje odrzucenia ofert: 1) oferta nr 1 złożona przez Konsorcjum firm Lider Konsorcjum - Biuro Regionalne JORDAN – Jolanta Pędzisz ul. Szymanowskiego 15 lok. 3, 87-100 Toruń Partner Konsorcjum – BMJ EQUIP Mariusz Śliwiński ul. Bohaterów 34, Czemlewo, 86-070 Dąbrowa Chełmińska, Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 6 Zamawiający odrzuca ofertę, która nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komuni-kacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego. Uzasadnienie faktyczne: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu złożone przez Partne-ra konsorcjum - BMJ EQUIP Mariusz Śliwiński nie zostało prawidłowo podpisane. 2) oferta nr 3 złożona przez SK-MEDICO Sebastian Ilczuk Miączyn 115B, 22-455 Miączyn Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Uzasadnienie faktyczne: Oferta złożona przez Wykonawcę SK-MEDICO Sebastian Ilczuk, w części nie zostało wypełnione. Zgodnie z treścią art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień pu-blicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniej-szą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta nr 4 wykonawcy FIT PARK Sp. z o.o. Sp. k., ul. Turkusowa 60, 87-100 Toruń, z Ceną oferty brutto: 312.666,00 zł oraz okresem gwaran-cji i rękojmi 7 lat, uzyskała najkorzystniejszy bilans 88,99 punktów, w oparciu o kryteria oceny ofert, wynikający z dokumentów zamówienia – Rozdz. XVIII Specyfikacji Warun-ków Zamówienia. Mając na uwadze powyższe, oferta tego Wykonawcy wybrana została, jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert: Numer oferty Nazwa albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena – 60,00 Okres gwarancji rękojmi Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Okres gwarancji i rękojmi – 40,00 Łączna ilość punktów 1 Konsorcjum firm Lider Konsorcjum - Biuro Regionalne JORDAN – Jolanta Pędzisz ul. Szymanowskiego 15 lok. 3, 87-100 Toruń Partner Konsorcjum – BMJ EQUIP Mariusz Śliwiński ul. Bohaterów 34, Czemlewo, 86-070 Dąbrowa Chełmińska Oferta odrzucona 2 SIMBA GROUP Sp. z o.o. ul. Zimna 15, 20-204 Lublin 255 285,66 zł 60,00 6 lat 20,00 80,00 3 SK-MEDICO Sebastian Ilczuk Miączyn 115B, 22-455 Miączyn Oferta odrzucona 4 FIT PARK Sp. z o.o. Sp. k. ul. Turkusowa 60, 87-100 Toruń 312 666,00 zł 48,99 7 lat 40,00 88,99 5 FITNESS-BUD Jacek Pupiec 22-455 Miączyn 115B 355 224,00 zł 43,12 7 lat 40,00 83,12 W dniu 14.04.2023 r. przed otwarciem ofert, Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie niniejszego zamówienia: 271.999,99 zł brutto. W związku z powyższym unieważnia się postepowanie, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

zamówienie na:

„Rozbudowa ul. Przemysłowej w miejscowościach Kaliska i Narty, gm. Lubień Kujawski”

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
nr sprawy: ZP.271.5.2023
wartość: zgodnie z art 2 ust. 1 pkt 1 pzp
termin składania ofert: 17 marca 2023  10:00
przyczyna unieważnienia: Gmina Lubień Kujawski prowadziła postepowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym o którym mowa w art. 275 ust. 1 ustawy Pzp, pn.: „Rozbudowa ul. Przemysłowej w miejscowościach Kaliska i Narty, gm. Lubień Kujawski”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 02.03.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00118895 oraz umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. W ogłoszeniu Zamawiający określił przedmiot zamówienia, warunki udziału, informację o oświadczeniach i dokumentach jakie maja być dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art.109 ust.1, Termin składania ofert Zamawiający wyznaczył na dzień 17.03.2023 r. do godziny 10:00. Do końca terminu składania ofert wpłynęły następujące oferty: a. Lider: Firma Inżynieryjno-Drogowa "DROGTOM" Sp, z o.o., Krzywa Góra, 8/10, 87-800 Włocławek, pozostali Wykonawcy: KRIS-BUD Krzysztof Świerczyński, Rzeżewo Morzyce 25, 87-840 Lubień Kujawski, cena 4.826.484,27 PLN. b. Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II nr, 87-853 Kruszyn, cena 4.731.278,76 PLN. c. PGTB SP. Z O. O., PŁOCKA 15, 87-800 Włocławek, cena 4.989.000,00 PLN. Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierzał przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia to: 4.000.000,00 zł brutto. W związku z powyższym unieważnia się postepowanie, gdyż cena ofert przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

zamówienie na:

„Rozbudowa ul. Przemysłowej w miejscowościach Kaliska i Narty, gm. Lubień Kujawski”

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
nr sprawy: ZP.271.1.2023
wartość: zgodnie z art 2 ust. 1 pkt 1 pzp
termin składania ofert: 14 lutego 2023  10:00
przyczyna unieważnienia: Lubień Kujawski, dnia 02 marca 2023 r. ZP.271.1.2023 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Zamawiający działając na podstawie art. 254 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp). w zw. z art. 359 pkt 2, nr ZP.271.1.2023 pn. „Rozbudowa ul. Przemysłowej w miejscowościach Kaliska i Narty, gm. Lubień Kujawski” zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 tejże ustawy. UZASADNIENIE Gmina Lubień Kujawski prowadziła postepowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym o którym mowa w art. 275 ust. 1 ustawy Pzp, pn.: „Rozbudowa ul. Przemysłowej w miejscowościach Kaliska i Narty, gm. Lubień Kujawski”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 26.01.2023 r. pod numerem 2022/BZP 00060904 oraz umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. W ogłoszeniu Zamawiający określił przedmiot zamówienia, warunki udziału, informację o oświadczeniach i dokumentach jakie maja być dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art.109 ust.1, Termin składania ofert Zamawiający wyznaczył na dzień 10.02.2023 r. do godziny 10:00. W związku z udzielonymi wyjaśnieniami treści SWZ termin składania ofert został zmieniony na dzień 14.02.2023 r. do godziny 10:00. Do końca terminu składania ofert wpłynęły następujące oferty: a. Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II nr, 87-853 Kruszyn, cena 5 413 233,63 PLN. b. Lider: Firma Inżynieryjno-Drogowa "DROGTOM" Sp, z o.o., Krzywa Góra, 8/10, 87-800 Włocławek, pozostali Wykonawcy: KRIS-BUD Krzysztof Świerczyński, Rzeżewo Morzyce 25, 87-840 Lubień Kujawski, cena 5 437 006,98 PLN. c. GLOBAL SYSTEMS MARCIN BALCERZAK, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5, 09-500 Gostynin, cena 5 842 500,00 PLN. d. PGTB SP. Z O. O., PŁOCKA 15, 87-800 Włocławek, cena 5 444 141,15 PLN. Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierzał przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia to: 4.000.000,00 zł brutto. W związku z powyższym unieważnia się postepowanie, gdyż cena ofert przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)