Przetargi unieważnione z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Dostawa wodomierzy, modułów radiowych (nakładek) oraz kompleksowego systemu radiowego odczytu na terenie Gminy Lubień Kujawski

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.6.2019
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 12 września 2019  13:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP.271.6.2019 pn. „Dostawa wodomierzy, modułów radiowych(nakładek) oraz kompleksowego systemu radiowego odczytu na terenie Gminy Lubień Kujawski”, zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 tejże ustawy. UZASADNIENIE W przedmiotowym postępowaniu ceny ofert przekraczają możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 380 000,00 zł brutto. Spełnia to przesłankę upoważniającą do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zawartą w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.  

zamówienie na:

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rowu melioracyjnego w miejscowości Kaliska, gmina Lubień Kujawski"

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.3.2019
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 3 lipca 2019  13:00
przyczyna unieważnienia: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP.271.3.2019 pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rowu melioracyjnego w miejscowości Kaliska, gmina Lubień Kujawski”, zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 tejże ustawy. UZASADNIENIE W przedmiotowym postępowaniu ceny ofert przekraczają możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 450.000,00 zł brutto. Spełnia to przesłankę upoważniającą do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zawartą w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.  

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)