Przetargi unieważnione z 2022 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)zamówienie na:

„Zakup i dostawa wyposażenia Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim”

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
nr sprawy: ZP.271.22.2022
wartość: zgodnie z art 2 ust. 1 pkt 1 pzp
termin składania ofert: 23 września 2022  10:00
przyczyna unieważnienia: Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający w toku badania ofert wyłonił wykonawcę, który został najwyżej oceniony. Dla wszystkich części zamówienia najwyżej oceniona była oferta nr 7 Anna Borawska APLY, ul. Zagórzańska 28C, 04-965 Warszawa. Zgodnie z ogłoszeniem oraz Specyfikacją Warunków Zamówienia Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca ten nie zastosował się do wezwania, w związku z czym na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2 lit. c jego oferta została odrzucona. Ze względu na krótki termin na wykonanie przedmiotu zamówienia tj. do 17.10.2022 r. wskazanego przez kolejnego najwyżej ocenionego wykonawcę w ofertach niemożliwe jest podpisanie umowy. Termin wykonania zamówienia wskazany stanowił jako drugie kryterium oceny ofert. Mając powyższe na uwadze uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania zgodnie z poniższym uzasadnieniem prawnym. Uzasadnienie prawne: Podstawą prawną unieważnienia postępowania jest art. 255 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

zamówienie na:

„Zakup i dostawa wyposażenia Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim”

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
nr sprawy: ZP.271.20.2022
wartość: zgodnie z art 2 ust. 1 pkt 1 pzp
termin składania ofert: 14 września 2022  10:00
przyczyna unieważnienia: Lubień Kujawski, dnia 14 września 2022 r. ZP.271.20.2022 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Zamawiający działając na podstawie art. 254 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp), nr ZP.271.20.2022 pn. „Zakup i dostawa wyposażenia Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim” na podstawie art. 255 pkt 6 tejże ustawy. Uzasadnienie faktyczne: Po otwarciu ofert, w trakcie trwania czynności badania, Zamawiający powziął informację, że postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą polegającą na błędnie sformułowanym formularzu ofertowym w części Kryteria oceny ofert. W komórce termin wykonania zamówienia format komórki wskazano jako liczbowy, a powinien być tekstowy. Przez co Zamawiający nie ma możliwości odczytania jaki termin wykonania zamówienia Wykonawca proponuje. Termin wykonania zamówienia wskazany był jako drugie kryterium oceny ofert, tym samym ma wpływ na wynik przedmiotowego postępowania. Mając powyższe na uwadze uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania zgodnie z poniższym uzasadnieniem prawnym. Uzasadnienie prawne: Podstawą prawną unieważnienia postępowania jest art. 255 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

zamówienie na:

„Dostawa ekogroszku oraz ekomiału węglowego na sezon grzewczy 2022/2023 dla szkół w Kaliskach, Kłóbce i Kanibrodzie, gmina Lubień Kujawski”

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: Tryb podstawowyna podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
nr sprawy: ZP.271.18.2022
wartość: zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
termin składania ofert: 19 sierpnia 2022  10:00
przyczyna unieważnienia: Lubień Kujawski, dnia 26 sierpnia 2022 r. ZP.271.18.2022 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Zamawiający działając na podstawie art. 254 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp). w zw. z art. 359 pkt 2, nr ZP.271.18.2022 pn. „Dostawa ekogroszku oraz ekomiału węglowego na sezon grzewczy 2022/2023 dla szkół w Kaliskach, Kłóbce i Kanibrodzie, gmina Lubień Kujawski” zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 tejże ustawy. UZASADNIENIE Gmina Lubień Kujawski prowadziła postepowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym o którym mowa w art. 275 ust. 1 ustawy Pzp, pn.: „Dostawa ekogroszku oraz ekomiału węglowego na sezon grzewczy 2022/2023 dla szkół w Kaliskach, Kłóbce i Kanibrodzie, gmina Lubień Kujawski”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 11.08.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00302527/01 oraz umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. W ogłoszeniu Zamawiający określił przedmiot zamówienia, warunki udziału, informację o oświadczeniach i dokumentach jakie maja być dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art.109 ust.1, Termin składania ofert Zamawiający wyznaczył na dzień 19.08.2022 r. do godziny 10:00. Do końca terminu składania ofert wpłynęły następujące oferty: Numer oferty Nazwa, imię i nazwisko oraz siedziba lub miejsce prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsce zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte Część 1 Cena oferty w zł brutto Część 2 Cena oferty w zł brutto 1 TRANSPORT CIĘŻAROWY GAWŁOWSKI MIROSŁAW, Wola Olszowa, 87-840 Lubień Kujawski 4.399,71 zł 4.305,00 zł 2 "WĘGLOPASZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Piątkowska 149 lokal 6, 60-648 Poznań 3.431,70 zł 3.185,70 zł Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierzał przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia to: część 1: 120.000,00 zł, część 2: 30.000,00 zł brutto. Przeliczając szacowane ilości planowanego zakupu opału oraz mnożąc przez ceny wykonawców cena przewyższa kwotę którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym unieważnia się postepowanie.  

zamówienie na:

„Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych do kotłowni w m. Kamienna (obręb Gliznowo)”

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
nr sprawy: ZP.271.15.2022
wartość: zgodnie z art 2 ust. 1 pkt 1 pzp
termin składania ofert: 20 lipca 2022  10:00
przyczyna unieważnienia: Lubień Kujawski, dnia 20 lipca 2022 r. ZP.271.15.2022 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Zamawiający działając na podstawie art. 254 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp). w zw. z art. 359 pkt 2, nr ZP.271.15.2022 pn. „Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych do kotłowni w m. Kamienna (obręb Gliznowo)” na podstawie art. 255 pkt 1 tejże ustawy. UZASADNIENIE Gmina Lubień Kujawski prowadziła postepowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym o którym mowa w art. 275 ust. 1 ustawy Pzp, pn.: „Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych do kotłowni w m. Kamienna (obręb Gliznowo)”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 12.07.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00251069/01 oraz umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. W ogłoszeniu Zamawiający określił przedmiot zamówienia, warunki udziału, informację o oświadczeniach i dokumentach jakie maja być dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art.109 ust.1, Termin składania ofert Zamawiający wyznaczył na dzień 20.07.2022 r. do godziny 10:00. Do końca terminu składania ofert nie złożono ofert.  

zamówienie na:

„Przebudowa kotłowni węglowej dla budynków mieszkalnych w m. Kamienna (obręb Gliznowo) etap I”

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
nr sprawy: ZP.271.6.2022
wartość: zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
termin składania ofert: 21 marca 2022  10:00
przyczyna unieważnienia: Lubień Kujawski, dnia 19 kwietnia 2022 r. ZP.271.6.2022 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Zamawiający działając na podstawie art. 254 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp). w zw. z art. 359 pkt 2, nr ZP.271.6.2022 pn. „Przebudowa kotłowni węglowej dla budynków mieszkalnych w m. Kamienna (obręb Gliznowo) etap I” zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 tejże ustawy. UZASADNIENIE Gmina Lubień Kujawski prowadziła postepowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym o którym mowa w art. 275 ust. 1 ustawy Pzp, pn.: „Przebudowa kotłowni węglowej dla budynków mieszkalnych w m. Kamienna (obręb Gliznowo) etap I”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 04.03.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00075498/01 oraz umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. W ogłoszeniu Zamawiający określił przedmiot zamówienia, warunki udziału, informację o oświadczeniach i dokumentach jakie maja być dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art.109 ust.1, Termin składania ofert Zamawiający wyznaczył na dzień 21.03.2022 r. do godziny 10:00. Do końca terminu składania ofert wpłynęły następujące oferty: Numer oferty Nazwa, imię i nazwisko oraz siedziba lub miejsce prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsce zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte Cena oferty w zł brutto 1. Hydratec Sp. z o.o. ul. Radziwonika 12, 15-166 Białystok 398.000,00 2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „INWEST” L.Kaczmarczyk sp. jawna ul. Wojska polskiego 3, 39-300 Mielec 927.420,00 3. Delmar Marzena Starzyńska ul. Okrzei 59, 87-800 Włocławek 650.000,00 Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierzał przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia to 351.784,00 zł brutto. W związku z powyższym unieważnia się postepowanie, gdyż cena ofert przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

zamówienie na:

„Przebudowa kotłowni węglowej dla budynków mieszkalnych w m. Kamienna (obręb Gliznowo) etap I”

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
nr sprawy: ZP.271.3.2022
wartość: zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
termin składania ofert: 18 lutego 2022  10:00
przyczyna unieważnienia: Lubień Kujawski, dnia 25.02.2022 r. ZP.271.3.2022 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Zamawiający działając na podstawie art. 254 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp). w zw. z art. 359 pkt 2, nr ZP.271.1.2022 pn. „Przebudowa kotłowni węglowej dla budynków mieszkalnych w m. Kamienna (obręb Gliznowo) etap I” zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 tejże ustawy. UZASADNIENIE Gmina Lubień Kujawski prowadziła postepowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym o którym mowa w art. 275 ust. 1 ustawy Pzp, pn.: „Przebudowa kotłowni węglowej dla budynków mieszkalnych w m. Kamienna (obręb Gliznowo) etap I”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 02.02.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00045104/01 oraz umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. W ogłoszeniu Zamawiający określił przedmiot zamówienia, warunki udziału, informację o oświadczeniach i dokumentach jakie maja być dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art.109 ust.1, Termin składania ofert Zamawiający wyznaczył na dzień 18.02.2022 r. do godziny 10:00. Do końca terminu składania ofert wpłynęły następujące oferty: Numer oferty Nazwa, imię i nazwisko oraz siedziba lub miejsce prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsce zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte Cena oferty w zł brutto 1 TOPINSTAL Mariusz Wiśniewski ul. Raczkowskiego 1/17, 64-800 Chodzież 1.099.000,01 zł 2 Hydratec Sp. z o.o. ul. Radziwonika 12, 15-166 Białystok 853.200,00 zł Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierzał przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia to 351.784,00 zł brutto. W związku z powyższym unieważnia się postepowanie, gdyż cena ofert przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

zamówienie na:

„Przebudowa dróg gminnych nr 191495C od km 0+000 do km 0+872, nr 191498C od km 0+000 do km 1+098, nr 192177C od km 0+000 do km 0+126.50 w miejscowości Kaliska, gmina Lubień Kujawski”

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
nr sprawy: ZP.271.1.2022
wartość: zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
termin składania ofert: 21 stycznia 2022  10:00
przyczyna unieważnienia: Lubień Kujawski, dnia 25.02.2022 r. ZP.271.1.2022 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Zamawiający działając na podstawie art. 254 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp). w zw. z art. 359 pkt 2, nr ZP.271.1.2022 pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 191495C od km 0+000 do km 0+872, nr 191498C od km 0+000 do km 1+098, nr 192177C od km 0+000 do km 0+126.50 w miejscowości Kaliska, gmina Lubień Kujawski” zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 tejże ustawy. UZASADNIENIE Gmina Lubień Kujawski prowadziła postepowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym o którym mowa w art. 275 ust. 1 ustawy Pzp, pn.: „Przebudowa dróg gminnych nr 191495C od km 0+000 do km 0+872, nr 191498C od km 0+000 do km 1+098, nr 192177C od km 0+000 do km 0+126.50 w miejscowości Kaliska, gmina Lubień Kujawski”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 05.01.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00006399/01 oraz umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. W ogłoszeniu Zamawiający określił przedmiot zamówienia, warunki udziału, informację o oświadczeniach i dokumentach jakie maja być dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art.109 ust.1, Termin składania ofert Zamawiający wyznaczył na dzień 21.01.2022 r. do godziny 10:00. Do końca terminu składania ofert wpłynęły następujące oferty: Numer oferty Nazwa, imię i nazwisko oraz siedziba lub miejsce prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsce zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte Cena oferty w zł brutto 1. TRANSPORT-HANDEL-USŁUGI Krzysztof Wasielewski w spadku Czołpin 12, 88-210 Dobre 4.366.500,00 2. KRIS-BUD Krzysztof Świerczyński Rzeżewo Morzyce 25, 87-840 Lubień Kujawski 4.979.040,00 3. MCC S.A., ul. Kaliska 11, 87-860 Chodecz 3.971.451,01 4. Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13, 99-300 Kutno 3.587.643,00 5. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „LUX-DOM” Sp. z o.o. – Lider ul. Papieżka 11, 87-800 Włocławek Firma Inżynieryjno Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o.- Partner Konsorcjum Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek 4.943.922,79 6. Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II Nr 7, 87-853 Kruszyn 7.407.421,85 Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierzał przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia to 2.963.677,26 zł brutto. W związku z powyższym unieważnia się postepowanie, gdyż cena ofert przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

zamówienie na:

„Przebudowa kotłowni węglowej dla budynków mieszkalnych w m. Kamienna (obręb Gliznowo)”

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
nr sprawy: ZP.271.15.2021
wartość: zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
termin składania ofert: 4 stycznia 2022  11:00
przyczyna unieważnienia: Lubień Kujawski, dnia 28.01.2022 r. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Zamawiający działając na podstawie art. 254 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp). w zw. z art. 359 pkt 2, nr ZP.271.15.2021 pn. „Przebudowa kotłowni węglowej dla budynków mieszkalnych w m. Kamienna (obręb Gliznowo)” zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 tejże ustawy. UZASADNIENIE Gmina Lubień Kujawski prowadziła postepowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym o którym mowa w art. 275 ust. 1 ustawy Pzp, pn.: „Przebudowa kotłowni węglowej dla budynków mieszkalnych w m. Kamienna (obręb Gliznowo)” Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 17.12.2021 r. pod numerem nr 2021/BZP 00320943/01 oraz umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. W ogłoszeniu Zamawiający określił przedmiot zamówienia, warunki udziału, informację o oświadczeniach i dokumentach jakie maja być dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art.109 ust.1 Termin składania ofert Zamawiający wyznaczył na dzień 04.01.2022 r. do godziny 10:00 Do końca terminu składania ofert wpłynęły oferty: 1. Przedsiębiorstwo WENO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Mostowa 2, 64-800 Chodzież z ceną oferty - 1 366 061,38 zł. 2. TOPINSTAL Mariusz Wiśniewski, ul. Raczkowskiego 1/17, 64-800 Chodzież z ceną oferty - 1 128 685,34 zł. 3. ZIBKOR P.K. Piotr Kodrzycki, ul. Zacisze 2/1, 87-103 Mała Nieszawka z ceną oferty - 930 820,68 zł. 4. KOMPAKT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Skrzydlata 28; 82-300 Elbląg z ceną oferty - 1 536 270,00 zł. 5. KA-BO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Płocka 28 B, 87-800 Włocławek z ceną oferty - 1 085 668,02 zł. Zamawiający informuję, że kwota jaką zamierzał przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia 351 784,00 zł brutto. W związku z powyższym unieważnia się postepowanie, gdyż cena oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)