Przetargi rozstrzygnięte z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 20)zamówienie na:

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Lubieniu Kujawskim”

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
nr sprawy: ZP.271.12.2021
wartość: zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
termin składania ofert: 23 grudnia 2021  10:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Lubieniu Kujawskim”. Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje, o: 1) Wyborze najkorzystniejszej oferty: Oferta nr 7 KM Inwestycje Sp. z o. o. ul. Celulozowa 4A, 87-800 Włocławek Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta nr 1 wykonawcy KM Inwestycje Sp. z o. o., ul. Celulozowa 4A, 87-800 Włocławek z Ceną oferty brutto: 343 170,00 zł., oraz Okresem gwarancji i rękojmi – 5 lat uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena – 60,00 pkt oraz Okres gwarancji i rękojmi – 40,00 pkt, wynikający z dokumentów zamówienia – Rozdz. XV Specyfikacji Warunków Zamówienia. Mając na uwadze powyższe, oferta tego Wykonawcy wybrana została, jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert: Cena - 60,00 pkt oraz Okres gwarancji i rękojmi - 40,00 pkt i łączna punktacja: Numer oferty Nazwa albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena – 60,00 Okres gwarancji i rękojmi Ilość punktów w kryterium oceny ofert - Okres gwarancji i rękojmi – 40,00 Łączna ilość punktów 1. Hydrogeowiert Grudziądz,, ul. Grudziącka 2 87-330 Jabłonowo Pomorskie 701100,00 zł. 29,37 pkt 5 lat 40,00 pkt 69,37 pkt 2. ZAKŁAD INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNY INST-BUD Józef Ziętarski ul. Rzemieślnicza 5, 99-300 Kutno 430364,70 zł. 47,84 pkt 5 lat 40,00 pkt 87,84 pkt 3 F.U. CENTRO Dominik Cendlewski, Budy Kozickie 52, 09-500 Gostynin 462 480,00 zł. 44,52 pkt 5 lat 40,00 pkt 84,52 pkt 4 Przedsiębiorstwo Budowlane "KAN-BUD" Arkadiusz Wawrzyniak, ul. Poznańska 70 62 - 740 Tuliszków 795388,18 zł. 25,89 pkt 5 lat 40,00 pkt 65,89 pkt 5 PGTB SP. Z O. O. ul. Płocka 15, 87-800 Włocławek 380206,53 zł. 54,16 pkt 5 lat 40,00 pkt 94,16 pkt 6 ,,IL-MAR” MARCIN BARTCZAK, ul. Sienkiewicza 1, 88-220 Osięciny 496000,00 zł. 41,51 pkt 5 lat 40,00 pkt 81,51 pkt 7 KM Inwestycje Sp. z o. o. ul. Celulozowa 4A 87-800 Włocławek 343170,00 zł. 60,00 pkt 5 lat 40,00 pkt 100,00 pkt 8 MCC S.A. ul. Kaliska 11, 87-860 Chodecz 418680,93 zł. 49,18 pkt 5 lat 40,00 pkt 89,18 pkt 9 „HYDROPOL” Sp. z o.o. ul. Targowa 10b, 09-500 Gostynin 538341,23 zł. 38,25 pkt 5 lat 40,00 pkt 78,25 pkt 10 „KENEZ” Sp. z o.o., Al. Chopina 2/4 87-800 Włocławek 612540,00 zł. 33,61 pkt 5 lat 40,00 pkt 73,61 pkt 11 KAMA Usługi sp. z o.o. ul. Augusta Cieszkowskiego 1/3 m171, 01-636 Warszawa 499380,00 zł. 41,23 pkt 5 lat 40,00 pkt 81,23 pkt 12 Zakład Usługowy WOD-BUD Zdzisław Kliński, Nasiegniewo 62A/2 87-811 Fabianki 460088,01 zł. 44,75 pkt 5 lat 40,00 pkt 84,75 pkt 13 Grzegorz Wisniewski “Hydrowis” Szpiegowo 55 87-610 Dobrzyń nad Wisłą 615000,00 zł. 33,48pkt 5 lat 40,00 pkt 73,48 pkt 14 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HYDROBUD” Paweł Złotowski, 99-300 Kutno, Leszczynek 2a 801960,00 zł. 25,67 pkt 5 lat 40,00 pkt 65,67 pkt 15 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “Hydro-Kan” Krzysztof Kurlapski, ul. Wiślana 54, 87-811 Fabianki 633450,00 zł. 32,50 pkt 5 lat 40,00 pkt 72,50 pkt 16 DAER-IMPEX Dariusz Ulanowski, Ludwinowo 32 87-853 Kruszyn 483777,77 zł. 42,56 pkt 5 lat 40,00 pkt 82,56 pkt 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone: Nie dotyczy Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński  

zamówienie na:

„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych wykonywanych w miejscu zamieszkania klientów na terenie Gminy Lubień Kujawski od dnia 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r”.

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne art. 359 pkt 2 - Tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: ZP.271.13.2021
wartość: zgodnie z art. 359 pkt 2
termin składania ofert: 20 grudnia 2021  10:00
wynik postępowania: ZP.271.13.2021 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania pn.: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych wykonywanych w miejscu zamieszkania klientów na terenie Gminy Lubień Kujawski od dnia 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r”. Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje, o: 1) Wyborze najkorzystniejszej oferty: Oferta nr 1 “WILMAR” Marcin Wiliński Baruchowo 128, 87-821 Baruchowo Cena oferty: 90 zł. za 1 godzinę Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta nr 1 wykonawcy “WILMAR” Marcin Wiliński Baruchowo 128, 87-821 Baruchowo z Ceną oferty brutto: 90 zł., uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena – 80,00 pkt oraz doświadczeniem – 20,00 pkt, wynikający z dokumentów zamówienia – Rozdz. 17 Specyfikacji Warunków Zamówienia. Mając na uwadze powyższe, oferta tego Wykonawcy wybrana została, jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert: Cena - 80,00 pkt oraz doświadczenie - 20,00 pkt i łączna punktacja: Numer oferty Nazwa albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena – 80,00 Doświadczenie Ilość punktów w kryterium oceny ofert - Doświadczenie – 20,00 Łączna ilość punktów 1. „WILMAR” Marcin Wiliński Baruchowo 128 87-821 Baruchowo 90 zł. 60,00 pkt od 4000 godzin 20,00 pkt 100,00 pkt 2. LEMON MOON Janna Wichłacz-Sosnowska ul. Mątwicka 8A/6, 02-373 Warszawa Oferta odrzucona 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone: Jednocześnie Zamawiający informuję, że odrzuca ofertę nr 2 firmy LEMON MOON Janna Wichłacz-Sosnowska ul. Mątwicka 8A/6, 02-373 Warszawa z na podstawie art. 226 ust 1 pkt 2 ppkt c ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń. Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych w dniu 21.12.2021 r. wezwał Wykonawcę firmę LEMON MOON Janna Wichłacz-Sosnowska ul. Mątwicka 8A/6, 02-373 Warszawa do złożenia podmiotowych środków dowodowych i wyznaczył termin na 29.12.2021 r. do godziny 13:00. Do tego czasu Wykonawca nie złożył wymaganych dokumentów. Z uwagi na powyższe Zamawiający odrzucił ofertę nr 2. Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński  

zamówienie na:

„Zakup, dostawa i montaż wyposażenia dla szkół znajdujących się na terenie Gminy Lubień Kujawski, w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
nr sprawy: ZP.271.13.2021
wartość: zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
termin składania ofert: 16 grudnia 2021  11:00
wynik postępowania: Lubień Kujawski, dnia 21 grudzień 2021 r. ZP.271.13.2021 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania pn.: „Zakup, dostawa i montaż wyposażenia dla szkół znajdujących się na terenie Gminy Lubień Kujawski, w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”. Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje, o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k. ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta nr 1 wykonawcy Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k.. ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź z Ceną oferty brutto: 214 622,57 zł, uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena – 100,00 pkt wynikający z dokumentów zamówienia – Rozdz. 15 Specyfikacji Warunków Zamówienia. Mając na uwadze powyższe, oferta tego Wykonawcy wybrana została, jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. II. Punktacji przyznanej ofertom w kryterium oceny ofert: Cena -100,00 pkt: Numer oferty Nazwa albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena – 100,00 1. Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k. ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź 214 622,57 zł. 100,00 pkt 2 CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. ul. Wolności 8 lok. 4, 26-600 Radom 269 076,64 zł. 79,76 pkt  

zamówienie na:

„Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Wola Olszowa, Wola Olszowa Parcele”

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
nr sprawy: ZP.271.11.2021
wartość: zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
termin składania ofert: 16 grudnia 2021  10:00
wynik postępowania: Lubień Kujawski, dnia 06 kwietnia 2022 r. ZP.271.11.2021 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Wola Olszowa, Wola Olszowa Parcele”. Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje, o: 1) Wyborze najkorzystniejszej oferty: Oferta nr 3 Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II Nr 7, 87-853 Kruszyn Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta nr 3 wykonawcy Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II nr 7, 87-853 Kruszyn, z Ceną oferty brutto: 685.811,62 zł oraz Okresem gwarancji i rękojmi – 5 lat uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena – 60,00 pkt oraz Okres gwarancji i rękojmi – 40,00 pkt, wynikający z dokumentów zamówienia – Rozdz. XVI Specyfikacji Warunków Zamówienia. Mając na uwadze powyższe, oferta tego Wykonawcy wybrana została, jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert: Cena - 60,00 pkt oraz Okres gwarancji i rękojmi - 40,00 pkt i łączna punktacja: Numer oferty Nazwa albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena – 60,00 Okres gwarancji i rękojmi Ilość punktów w kryterium oceny ofert - Okres gwarancji i rękojmi – 40,00 Łączna ilość punktów 1 Firma Inżynieryjno Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10 87-800 Włocławek 704.804,98 zł 58,38 pkt 5 lat 40,00 pkt 98,38 pkt 2 PGTB Sp. z o.o. ul. Płocka 15 87-800 Włocławek Oferta odrzucona 3 Włocławskie Przedsiębiortswo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II nr 7 87-853 Kruszyn 685.811,62 zł 60,00 pkt 5 lat 40,00 pkt 100,00 4 Przedsiębiortswo Robót Drogowych “INODROG” Sp. z o.o. ul. Budowlana 38 88-100 Inowrocław Oferta odrzucona 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust 1 pkt 12 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą: - oferta nr 2 – PGTB Sp. z o.o., ul. Płocka 15, 87-800 Włocławek, - oferta nr 4 – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych “INODROG” Sp. z o.o., ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław. Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński  

zamówienie na:

„Wsparcie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i niepełnosprawnych w Lubieniu Kujawskim”- świadczenie usług opiekuńczych”

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne art. 359 pkt 2 - Tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: I-ZP.271.8.2021
wartość: zgodnie z art. 3 ustawy pzp.
termin składania ofert: 27 października 2021  10:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania pn.: „Wsparcie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i niepełnosprawnych w Lubieniu Kujawskim”- świadczenie usług opiekuńczych”. Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.) Zamawiający informuje, o: Wyborze najkorzystniejszej oferty do części I: 1. CE LINGUA Sp. z o. o. ul. Młyńska 9/1, 31-469 Kraków Cena oferty brutto za 1 godzinę usług – 30, 00 zł. Łączna wartość zamówienia brutto – 69120,00 zł. brutto Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.1129 z późn. zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta wykonawcy CE LINGUA Sp. z o. o., ul. Młyńska 9/1, 31-469 Krakówz ceną oferty brutto: 30 zł. (łącznie 69120,00 zł.) oraz Doświadczeniem – 101 godzin i więcej uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena – 60,00 pkt oraz Doświadczenie – 35,00 pkt, Aspekt społeczny – 5,00 pkt. wynikający z dokumentów zamówienia – Rozdz. 17 Specyfikacji Warunków Zamówienia. Mając na uwadze powyższe, oferta tego Wykonawcy wybrana została, jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert: Cena - 60,00 pkt oraz Doświadczenie - 35,00 pkt Aspekt społeczny – 5,00 pkt i łączna punktacja: Nr. oferty Nazwa albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena – 60,00 Doświadczenie Ilość punktów w kryterium oceny ofert - Okres Termin płatności – 35,00 Ilość pkt w kryterium oceny ofert – aspekt społeczny – 5,00 pkt Łączna ilość punktów 1 CE LINGUA Sp. z o. o. ul. Młyńska 9/1, 31-469 Kraków 30,00 zł. 60,00 pkt 101 godzin i więcej 35,00 pkt 0 pkt 95 pkt 2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone: Nie dotyczy Wyborze najkorzystniejszej oferty do części II: 1. CE LINGUA Sp. z o. o. ul. Młyńska 9/1, 31-469 Kraków Cena oferty brutto za 1 godzinę usług – 30,00 zł. Łączna wartość zamówienia brutto – 69120,00 zł. brutto Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.1129 z późn. zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta wykonawcy CE LINGUA Sp. z o. o., ul. Młyńska 9/1, 31-469 Krakówz ceną oferty brutto: 30 zł. (łącznie 69120,00 zł.) oraz Doświadczeniem – 101 godzin i więcej uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena – 60,00 pkt oraz Doświadczenie – 35,00 pkt, Aspekt społeczny – 5,00 pkt. wynikający z dokumentów zamówienia – Rozdz. 17 Specyfikacji Warunków Zamówienia. Mając na uwadze powyższe, oferta tego Wykonawcy wybrana została, jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert: Cena - 60,00 pkt oraz Doświadczenie - 35,00 pkt Aspekt społeczny – 5,00 pkt. i łączna punktacja: Nr. oferty Nazwa albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena – 60,00 Doświadczenie Ilość punktów w kryterium oceny ofert - Okres Termin płatności – 35,00 Ilość pkt w kryterium oceny ofert – aspekt społeczny – 5,00 pkt Łączna ilość punktów 1 CE LINGUA Sp. z o. o. ul. Młyńska 9/1, 31-469 Kraków 30,00 zł. 60,00 pkt 101 godzin i więcej 35,00 pkt 0 pkt 95 pkt. 2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone: Nie dotyczy  

zamówienie na:

„Dostawa opału na sezon grzewczy 2021/2022 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim”

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
nr sprawy: ZP.271.10.2021
wartość: zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
termin składania ofert: 26 października 2021  12:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania pn.: „Dostawa opału na sezon grzewczy 2021/2022 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim”. Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.) Zamawiający informuje, o: Wyborze najkorzystniejszej oferty do części I – Dostawa ekogroszku: Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski Wola Olszowa 7, 87-840 Lubień Kujawski Cena oferty brutto za 1 tonę – 1063,95 zł. Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.1129 z późn. zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta wykonawcy Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski Wola Olszowa 7, 87-840 Lubień Kujawski z ceną oferty brutto: 1063,95 zł. oraz Terminem płatności 30 dni uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena – 80,00 pkt oraz Termin płatności – 20,00 pkt, wynikający z dokumentów zamówienia – Rozdz. XXI Specyfikacji Warunków Zamówienia. Mając na uwadze powyższe, oferta tego Wykonawcy wybrana została, jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert: Cena - 80,00 pkt oraz Termin płatności - 20,00 pkt i łączna punktacja: Numer oferty Nazwa albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena – 80,00 Termin płatności Ilość punktów w kryterium oceny ofert - Okres Termin płatności – 20,00 Łączna ilość punktów 1. Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski. Wola Olszowa 7 87-840 Lubień Kujawski 1063,95 zł. 80 pkt. 30 dni 20,00 pkt 100 pkt. 2. “Węglopasz” Sp. z o. o. ul. Piątkowska 149/6 60-648 Poznań 1390,47 zł. 61,21 pkt 30 dni 20,00 pkt 81,21 pkt 1. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone: Nie dotyczy Wyborze najkorzystniejszej oferty do części II – Dostawa ekomiału węglowego: Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski Wola Olszowa 7, 87-840 Lubień Kujawski Cena oferty brutto za 1 tonę – 774,90 zł. Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.1129 z późn. zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta wykonawcy Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski Wola Olszowa 7, 87-840 Lubień Kujawski z ceną oferty brutto: 774,90 zł. oraz Terminem płatności 30 dni uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena – 80,00 pkt oraz Termin płatności – 20,00 pkt, wynikający z dokumentów zamówienia – Rozdz. XXI Specyfikacji Warunków Zamówienia. Mając na uwadze powyższe, oferta tego Wykonawcy wybrana została, jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert: Cena - 68,00 pkt oraz Termin płatności - 20,00 pkt i łączna punktacja: Numer oferty Nazwa albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena – 80,00 Termin płatności Ilość punktów w kryterium oceny ofert - Okres Termin płatności – 20,00 Łączna ilość punktów 1. Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski. Wola Olszowa 7, 87-840 Lubień Kujawski 774,90 zł. 80 pkt. 30 dni 20,00 pkt 100 pkt. 2. “Węglopasz” Sp. z o. o. ul. Piątkowska 149/6 60-648 Poznań 1082,97 zł. 57,24 pkt 30 dni 20,00 pkt 77,24 pkt 1) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone: Nie dotyczy  

zamówienie na:

„Wsparcie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i niepełnosprawnych w Lubieniu Kujawskim- świadczenie usług specjalistycznych przez psychologa i rehabilitanta”

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne art. 359 pkt 2 - Tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: I-ZP.271.7.2021
wartość: zgodnie z art. 359 pkt 2
termin składania ofert: 26 października 2021  10:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania pn.: „Wsparcie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i niepełnosprawnych w Lubieniu Kujawskim- świadczenie usług specjalistycznych przez psychologa i rehabilitanta”. Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.) Zamawiający informuje, o: Wyborze najkorzystniejszej oferty do części II: 1. FizjioMed Mobilne Usługi Fizjoterapeutyczne Joanna Sadowska, Grodztwo 40B, 87-820 Kowal Cena oferty brutto za 1 godzinę usług – 75, 00 zł. Łączna wartość zamówienia brutto – 81 300,00 zł. brutto Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.1129 z późn. zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta wykonawcy FizjioMed Mobilne Usługi Fizjoterapeutyczne, Joanna Sadowska, Grodztwo 40B, 87-820 Kowal z ceną oferty brutto: 75 zł. (łącznie 81 300,00 zł.) oraz Doświadczeniem – 301 godzin i więcej uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena – 60,00 pkt oraz Doświadczenie – 40,00 pkt, wynikający z dokumentów zamówienia – Rozdz. 17 Specyfikacji Warunków Zamówienia. Mając na uwadze powyższe, oferta tego Wykonawcy wybrana została, jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert: Cena - 60,00 pkt oraz Doświadczenie - 40,00 pkt i łączna punktacja: Numer oferty Nazwa albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena – 60,00 Doświadczenie Ilość punktów w kryterium oceny ofert - Okres Termin płatności – 40,00 Łączna ilość punktów 1. SmartAdvice szkolenia usługi edukacyjne, ul. Olimpijska 1/3, 58-301 Wałbrzych 129,00 zł. 34,88 pkt. 301 godzin i więcej 40,00 pkt 74,88 pkt. 2. FizjioMed Mobilne Usługi Fizjoterapeutyczne Joanna Sadowska, Grodztwo 40B, 87-820 Kowal 75,00 zł. 60,00 pkt 301 godzin i więcej 40,00 pkt 100 pkt 2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone: Nie dotyczy Wyborze najkorzystniejszej oferty do części III: 1. FizjioMed Mobilne Usługi Fizjoterapeutyczne Joanna Sadowska, Grodztwo 40B, 87-820 Kowal Cena oferty brutto za 1 godzinę usług – 90,00 zł. Łączna wartość zamówienia brutto – 97 560,00 zł. brutto Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.1129 z późn. zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta wykonawcy FizjioMed Mobilne Usługi Fizjoterapeutyczne, Joanna Sadowska, Grodztwo 40B, 87-820 Kowal z ceną oferty brutto: 90,00 zł. (łącznie 97560,00 zł.) oraz Doświadczeniem – 301 godzin i więcej uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena – 60,00 pkt oraz Doświadczenie – 40,00 pkt, wynikający z dokumentów zamówienia – Rozdz. 17 Specyfikacji Warunków Zamówienia. Mając na uwadze powyższe, oferta tego Wykonawcy wybrana została, jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert: Cena - 60,00 pkt oraz Doświadczenie - 40,00 pkt i łączna punktacja: Numer oferty Nazwa albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena – 60,00 Doświadczenie Ilość punktów w kryterium oceny ofert - Okres Termin płatności – 40,00 Łączna ilość punktów 1. SmartAdvice szkolenia usługi edukacyjne, ul. Olimpijska 1/3, 58-301 Wałbrzych 129,00 zł. 41,86 pkt. 301 godzin i więcej 40,00 pkt 81,86 pkt. 2. FizjioMed Mobilne Usługi Fizjoterapeutyczne Joanna Sadowska, Grodztwo 40B, 87-820 Kowal 90,00 zł. 60,00 pkt 301 godzin i więcej 40,00 pkt 100 pkt 1) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone: Nie dotyczy  

zamówienie na:

„Wsparcie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i niepełnosprawnych w Lubieniu Kujawskim- świadczenie usług cateringowych dla Klubu Seniora”

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne art. 359 pkt 2 - Tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: I-ZP.271.6.2021
wartość: zgodnie z art. 359 pkt 2
termin składania ofert: 29 września 2021  10:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania pn.: „Wsparcie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i niepełnosprawnych w Lubieniu Kujawskim - świadczenie usług cateringowych dla Klubu Seniora”. Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.) Zamawiający informuje, o: 1) Wyborze najkorzystniejszej oferty: Bar u Huberta Hubert Jankowski ul. Plac Wolności 24, 87-840 Lubień Kujawski Cena oferty brutto za 1 posiłek - 15 zł. Łączna wartość zamówienia brutto - 153000,00 zł. Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.1129 z późn. zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta wykonawcy Bar u Huberta Hubert Jankowski ul. Plac Wolności 24, 87-840 Lubień Kujawski z ceną oferty brutto: 15 zł. (łącznie 153000,00 zł.) oraz Doświadczeniem – 5 lat 1 dzień i wiecej uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena – 60,00 pkt oraz Doświadczenie – 40,00 pkt, wynikający z dokumentów zamówienia – Rozdz. 17 Specyfikacji Warunków Zamówienia. Mając na uwadze powyższe, oferta tego Wykonawcy wybrana została, jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert: Cena - 60,00 pkt oraz Doświadczenie - 40,00 pkt i łączna punktacja: Numer oferty Nazwa albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena – 80,00 Doświadczenie Ilość punktów w kryterium oceny ofert - Okres Termin płatności – 20,00 Łączna ilość punktów 2. Bar u Huberta Hubert Jankowski ul. Plac Wolności 24, 87-840 Lubień Kujawski 15,00 60,00 pkt 5 lat 1 dzień i więcej 40,00 pkt 100 pkt 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone: Nie dotyczy Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński  

zamówienie na:

„Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Miasta i Gminy Lubień Kujawski”

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
nr sprawy: ZP.271.9.2021
wartość: zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
termin składania ofert: 27 września 2021  10:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania pn.: „Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Miasta i Gminy Lubień Kujawski” Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje, o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: AUTO-SERWIS PASIKOWSKI Sp. z o.o. ul. Polna 100, 87-800 Włocławek Termin wykonania zamówienia: 40 dni Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta nr 1 wykonawcy AUTO-SERWIS PASIKOWSKI Sp. z o.o., ul. Polna 100, 87-800 Włocławek z Ceną oferty brutto: 156 836,00 zł, oraz Terminem wykonania zamówienia: 40 dni uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena – 80,00 pkt oraz Termin wykonania zamówienia – 20,00 pkt, wynikający z dokumentów zamówienia – Rozdz. XVI. Specyfikacji Warunków Zamówienia. Mając na uwadze powyższe, oferta tego Wykonawcy wybrana została, jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. II. Punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert: Cena -80,00 pkt oraz Termin wykonania zamówienia - 20,00 pkt i łącznej punktacji: Numer oferty Nazwa albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena – 60,00 Termin wykonania zamówienia Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Termin wykonania zamówienia– 40,00 Łączna ilość punktów 1. AUTO-SERWIS PASIKOWSKI Sp. z o.o. ul. Polna 100, 87-800 Włocławek 156 836,00 zł. 80,00 pkt 40 dni 20,00 pkt 100,00 pkt Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński  

zamówienie na:

"Świadczenie usług polegających na odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Lubień Kujawski"

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
nr sprawy: ZP.271.7.2021
wartość: zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
termin składania ofert: 3 sierpnia 2021  10:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania pn.: „Świadczenie usług polegających na odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Lubień Kujawski, na których zamieszkują mieszkańcy” Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.) Zamawiający informuje, o: 1) Wyborze najkorzystniejszej oferty: Oferta nr 2 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej “Saniko” Sp. z o. o. ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.1129 z późn. zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta nr 2 wykonawcy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej “Saniko” Sp. z o. o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek z ceną oferty brutto: 839,00 zł., oraz terminem płatności – 30 dni uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena – 80,00 pkt oraz Termin płatności i rękojmi – 20,00 pkt, wynikający z dokumentów zamówienia – Rozdz. XXII Specyfikacji Warunków Zamówienia. Mając na uwadze powyższe, oferta tego Wykonawcy wybrana została, jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert: Cena - 80,00 pkt oraz Okres gwarancji i rękojmi - 20,00 pkt i łączna punktacja: Numer oferty Nazwa albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena – 80,00 Termin płatności Ilość punktów w kryterium oceny ofert - Okres Termin płatności – 20,00 Łączna ilość punktów 1. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Aleja Zwycięstwa 19, 87-860 Chodecz 990,00 67,80 pkt 30 dni 20,00 pkt 87,80 pkt 2. Zakład Gospodarki Komunalnej “Saniko” Sp. z o.o. ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek 839,00 80,00 pkt 30 dni 20,00 pkt 100 pkt 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone: Nie dotyczy  

zamówienie na:

"Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski"

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.6.2021
wartość: zgodnie z art. 3 ustawy pzp.
termin składania ofert: 26 lipca 2021  10:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania pn.: MONTAŻ MIKROINSTALACJI OZE W GMINIE LUBIEŃ KUJAWSKI” Na podstawie art. 263 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu Wykonawca, którego oferta została pierwotnie wybrana, jako najkorzystniejsza, uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający w świetle powyższego może dokonać ponownego badania i oceny ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. Zamawiający dokonał ponownego badania i oceny ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców i na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) informuje, o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: Oferta nr 4 Solar Breaker Sp. z o. o. ul. Puławska 427, 02-801 Warszawa Cena oferty: 1.469.895,77 zł. Okres gwarancji i rękojmi: 7 lat Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta nr 4 wykonawcy Solar Breaker Sp. z o. o., ul. Puławska 427, 02-801 Warszawa z Ceną oferty: 1.469.895,77 zł. oraz Okresem gwarancji i rękojmi: 7 lat, uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena – 60,00 pkt oraz Okres gwarancji i rękojmi – 40,00 pkt, wynikający z dokumentów zamówienia – Rozdz. XVII. Specyfikacji Warunków Zamówienia. Mając na uwadze powyższe, oferta tego Wykonawcy wybrana została, jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. II. Punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert: Cena - 60,00 pkt oraz Okres gwarancji i rękojmi - 40,00 pkt i łącznej punktacji: Numer oferty Nazwa albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena – 60,00 Okres gwarancji i rękojmi Ilość punktów w kryterium oceny ofert – okres gwarancji i rękojmi – 40,00 Łączna ilość punktów 1. Sun Crew Sp. z o. o. ul. Mostowa 14/23, 83-300 Brodnica 1.725.840,00 zł. 51,10 pkt 7 lat 40,00 pkt 91,10 pkt 2. ML System + Sp. z o.o. 36-062 Zaczernie 190g 1.847.369,16 zł. 47,74 pkt 7 lat 40,00 pkt 87,74 pkt 3. FlexiPower Group Sp. z o. o. Sp. k. Kudrowice 12, 95-200 Pabianice 1.408.798,44 zł. - 7 lat - - 4. Solar Breaker Sp. z o. o. ul. Puławska 427, 02-801 Warszawa 1.469.895,77 zł. 60,00 pkt 7 lat 40,00 pkt 100,00 pkt 5. N Spółka z o.o. Św. Maksymiliana Kolbe 3, 59-220 Legnica 1.896.725,11 zł. 46,49 pkt 7 lat 40,00 pkt 86,49 pkt 6. PRO-ECO Sp. z o.o. Al. Zwycięstwa 245/7, 81-525 Gdynia 1.578.613,01 zł. 55,86 pkt 7 lat 40,00 pkt 95,86 pkt 7. TANI PRĄD Łukasz Bieńkowski ul. Jasia i Małgosi 37, 10-696 Olsztyn 2.064.077,34 zł. 42,72 pkt 7 lat 40,00 pkt 82,72 pkt  

zamówienie na:

"Przebudowa drogi gminnej nr 191443C w miejscowości Rzeżewo"

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
nr sprawy: ZP.271.5.2021
wartość: zgodna z art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
termin składania ofert: 4 maja 2021  10:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 191443C w miejscowości Rzeżewo” Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający informuje, o: 1) Wyborze najkorzystniejszej oferty: Oferta nr 1 Firma Inżynieryjno Drogowa “DROGTOM” Sp. z o. o. ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta nr 1 wykonawcy Firma Inżynieryjno Drogowa “DROGTOM” Sp. z o. o., ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek z Ceną oferty brutto: 742 911,75 zł., oraz Okresem gwarancji i rękojmi – 5 lat uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena – 60,00 pkt oraz Okres gwarancji i rękojmi – 40,00 pkt, wynikający z dokumentów zamówienia – Rozdz. XVI Specyfikacji Warunków Zamówienia. Mając na uwadze powyższe, oferta tego Wykonawcy wybrana została, jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert: Cena - 60,00 pkt oraz Okres gwarancji i rękojmi - 40,00 pkt i łączna punktacja: Numer oferty Nazwa albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena – 60,00 Okres gwarancji i rękojmi Ilość punktów w kryterium oceny ofert - Okres gwarancji i rękojmi – 40,00 Łączna ilość punktów 1. Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek 742 911,75 zł. 60,00 pkt 5 lat 40,00 pkt 100,00 pkt 2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13, 99-300 Kutno 776 271,86 zł. 57,42 pkt 5 lat 40,00 pkt 97,42 pkt 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone: Jednocześnie Zamawiający informuję, że odrzuca ofertę: nr 3 - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych “INODROG” Sp. z o. o. ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław, nr 4 - Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o., Nowa Wieś al. Jana Pawła II Nr 7, 87-853 Kruszyn, nr 5 - MCC S.A. ul. Kaliska 11, 87-860 Chodecz na podstawie art. 226 ust 1 pkt 12 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński  

zamówienie na:

"Remont elewacji i dachu budynku biblioteki w Lubieniu Kujawskim

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
nr sprawy: ZP.271.4.2021
wartość: zgodna z art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
termin składania ofert: 9 kwietnia 2021  10:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania pn.: „Remont elewacji i dachu budynku biblioteki w Lubieniu Kujawskim”. Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający informuje, o: 1) Wyborze najkorzystniejszej oferty: Oferta nr 3 Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe “BUDMONT” Jarosław Zieliński ul. Miodowa 8, 87-800 Włocławek Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta nr 3 wykonawcy Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe “BUDMONT” Jarosław Zieliński, ul. Miodowa 8, 87-800 Włocławek z Ceną oferty brutto: 323 656,50 zł., oraz Okresem gwarancji i rękojmi – 5 lat uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena – 60,00 pkt oraz Okres gwarancji i rękojmi – 40,00 pkt, wynikający z dokumentów zamówienia – Rozdz. XVI Specyfikacji Warunków Zamówienia. Mając na uwadze powyższe, oferta tego Wykonawcy wybrana została, jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert: Cena - 60,00 pkt oraz Okres gwarancji i rękojmi - 40,00 pkt i łączna punktacja: Numer oferty Nazwa albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena – 60,00 Okres gwarancji i rękojmi Ilość punktów w kryterium oceny ofert - Okres gwarancji i rękojmi – 40,00 Łączna ilość punktów 1. Firma Ogólnobudowlana INSTALTECH Józef Sławianowski, ul. P.O.W. 32 lok. 28, 87-800 Włocławek 338 951,04 zł. 57,29 pkt 5 lat 40,00 pkt 97,29 pkt 2. Usługi ogólnobudowlane ciesielstwo, dekarstwo Damian Sielczak, Górka 11, 14-100 Ostróda 386 238,20 zł. 50,28 pkt 5 lat 40,00 pkt 90,28 pkt 3. Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „BUDMONT” Jarosław Zieliński ul. Miodowa 8, 87-800 Włocławek 323 656,50 zł. 60,00 pkt 5 lat 40,00 pkt 100,00 pkt 4. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe “Monimar” Marcin Kucharuk Al. Jana Pawła II 55, 87-800 Włocławek 372 328,22 zł. 52,16 pkt 5 lat 40,00 pkt 92,16 pkt 5. AL-DECO BUDOWNICTWO ul. Sokola 10, 87-800 Włocławek 347 481,08 zł. 55,89 pkt 5 lat 40,00 pkt 95,89 pkt 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone: Nie dotyczy  

zamówienie na:

"Budowa kotłowni gazowej w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim".

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
nr sprawy: ZP.271.3.2021
wartość: zgodna z art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
termin składania ofert: 15 marca 2021  10:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania pn.: „Budowa kotłowni gazowej w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim” Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający informuje, o: 1) Wyborze najkorzystniejszej oferty: Oferta nr 2 DELMAR Marzena Starzyńska ul. S. Okrzei 59, 87-800 Włocławek Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta nr 5 wykonawcy DELMAR Marzena Starzyńska, ul. S. Okrzei 59, 87-800 Włocławek z Ceną oferty brutto: 358 233,50 zł., oraz Okresem gwarancji i rękojmi – 5 lat uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena – 60,00 pkt oraz Okres gwarancji i rękojmi – 40,00 pkt, wynikający z dokumentów zamówienia – Rozdz. XVI Specyfikacji Warunków Zamówienia. Mając na uwadze powyższe, oferta tego Wykonawcy wybrana została, jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert: Cena - 60,00 pkt oraz Okres gwarancji i rękojmi - 40,00 pkt i łączna punktacja: Numer oferty Nazwa albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena – 60,00 Okres gwarancji i rękojmi Ilość punktów w kryterium oceny ofert - Okres gwarancji i rękojmi – 40,00 Łączna ilość punktów 1. P.H.P.U. „GIZEX” Sp. z o.o., Korzkwy 30B, 63-300 Pleszew 427 426,11 zł. 50,29 pkt 5 lat 40,00 pkt 90,29 pkt 2. DELMAR Marzena Starzyńska, ul. S. Okrzei 59, 87-800 Włocławek 358 233,50 zł. 60,00 pkt 5 lat 40,00 pkt 100,00 pkt 3. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Maciej Kasperkiewicz, ul. Cmentarna 2, 87-300 Brodnica 416 870,67 zł. 51,56 pkt 5 lat 40,00 pkt 91,56 pkt 4. PROMAR Sp. z o. o., ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz 376 380,00 zł. 57,11 pkt 5 lat 40,00 pkt 97,11 pkt 5. EKO-TECH Karol Słomski, ul. Konopnickiej 16, 83-140 Gniew 367 151,74 zł. 58,54 pkt 5 lat 40,00 pkt 98,54 pkt 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone: Jednocześnie Zamawiający informuję, że odrzuca ofertę nr 4 firmy PROMAR Sp. z o. o., ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz na podstawie art. 226 ust 1 pkt 12 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński  

zamówienie na:

"Przebudowa drogi gminnej nr 191421C w miejscowości Golska Huta - gr. Gmina Lubień Kujawski"

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
nr sprawy: ZP.271.2.2021
wartość: zgodna z art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
termin składania ofert: 1 marca 2021  10:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 191421C w m. Golska Huta – gr. Gminy Lubień Kujawski” Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający informuje, o: 1) Wyborze najkorzystniejszej oferty: Oferta nr 4 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o., 99-300 Kutno, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13 Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta nr 4 wykonawcy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o., 99-300 Kutno, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13 z Ceną oferty brutto: 365 167,21 zł., oraz Okresem gwarancji i rękojmi – 5 lat, uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena – 60,00 pkt oraz Okres gwarancji i rękojmi – 40,00 pkt, wynikający z dokumentów zamówienia – Rozdz. XVI Specyfikacji Warunków Zamówienia. Mając na uwadze powyższe, oferta tego Wykonawcy wybrana została, jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert: Cena - 60,00 pkt oraz Okres gwarancji i rękojmi - 40,00 pkt i łączna punktacja: Numer oferty Nazwa albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena – 60,00 Okres gwarancji i rękojmi Ilość punktów w kryterium oceny ofert - Okres gwarancji i rękojmi – 40,00 Łączna ilość punktów 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Prace Ziemne Piotr Leśków, Holendry Bytońskie 8, 88-231 Bytoń 419 430,00 zł. 52,24 pkt 5 lat 40,00 pkt 92,24 pkt 2. Firma Inżynieryjno Drogowa “DROGTOM” Sp. z o.o, ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek 392 641,58 zł. 55,80 pkt 5 lat 40,00 pkt 95,80 pkt 3. Partnertech Stabiterra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 85-326 Bydgoszcz 538 871,55 zł. 40,66 pkt 5 lat 40,00 pkt 80,66 pkt 4. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o., 99-300 Kutno, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13 365 167,21 zł. 60,00 pkt 5 lat 40,00 pkt 100,00 pkt 5. Firma Transportowo – Handlowa „WOTEX” Wojciech Wacławski Micin 12, 99-314 Krzyżanów 369 870,53 zł. 59,24 pkt 5 lat 40,00 pkt 99,24 pkt 6. Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o., Nowa Wieś al. Jana Pawła II Nr 7, 87-853 Kruszyn 399 766,46 zł. 54,81 pkt 5 lat 40,00 pkt 94,81 pkt 7. MCC S.A. ul. Kaliska 11, 87-860 Chodecz 442 281,63 zł. 49,54 pkt 5 lat 40,00 pkt 89,54 pkt 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone: Nie dotyczy  

zamówienie na:

Przebudowa drogi wewnętrznej oraz nawierzchni terenu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim - ul. Wojska Polskiego 29

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
nr sprawy: ZP.271.1.2021
wartość: zgodna z art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
termin składania ofert: 18 lutego 2021  10:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej oraz nawierzchni terenu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim – ul. Wojska Polskiego 29”. Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający informuje, o: 1) Wyborze najkorzystniejszej oferty: Oferta nr 5 KRIS-BUD Krzysztof Świerczyński Rzeżewo Morzyce 25, 87-840 Lubień Kujawski Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta nr 5 wykonawcy KRIS-BUD Krzysztof Świerczyński Rzeżewo Morzyce 25, 87-840 Lubień Kujawski z Ceną oferty brutto: 344.400,00 zł., oraz Okresem gwarancji i rękojmi – 5 lat uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena – 60,00 pkt oraz Okres gwarancji i rękojmi – 40,00 pkt, wynikający z dokumentów zamówienia – Rozdz. XVI Specyfikacji Warunków Zamówienia. Mając na uwadze powyższe, oferta tego Wykonawcy wybrana została, jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert: Cena - 60,00 pkt oraz Okres gwarancji i rękojmi - 40,00 pkt i łączna punktacja: Numer oferty Nazwa albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena – 60,00 Okres gwarancji i rękojmi Ilość punktów w kryterium oceny ofert - Okres gwarancji i rękojmi – 40,00 Łączna ilość punktów 1. Firma P.H.U. CELMER Zaduszniki 21a, 87-603 Wielgie 531.198,13 zł. 38,90 pkt 5 lat 40,00 pkt 78,90 pkt 2. BRUKBED Radosław Kuczyński ul. Długa 16, 89-606 Charzykowy 500.287,75 zł. 41,30 pkt 5 lat 40,00 pkt 81,30 pkt 3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,HYDROBUD” Paweł Złotowski Leszczynek 2a, 99-300 Kutno 542.971,51 zł. 38,05 pkt 5 lat 40,00 pkt 78,05 pkt 4. MCC S.A. ul. Kaliska 11, 87-860 Chodecz 444.485,44 zł. 46,48 pkt 5 lat 40,00 pkt 86,48 pkt 5. KRIS-BUD Krzysztof Świerczyński Rzeżewo Morzyce 25, 87-840 Lubień Kujawski 344.400,00 zł. 60,00 pkt 5 lat 40,00 pkt 100,00 pkt 6. TIT BRUK Tomasz Knopik ul. Tomaszowska 42/30/9, 26-420 Nowe Miasto 448.238,20 zł. 46,10 pkt 5 lat 40,00 pkt 86,10 pkt 7. PPUH ,,LUX-DOM” Sp. z o.o. ul. Papieżka 11, 87-800 Włocławek 525.035,34 zł. 39,35 pkt 5 lat 40,00 pkt 79,35 pkt 8. Zakład Robót Drogowo Budowlanych DROGBUD Michał Podralski Krojczyn 64 a, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą 460.390,22 zł. 44,88 pkt 5 lat 40,00 pkt 84,88 pkt 9. Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II 7, 87-853 Kruszyn 538.551,77 zł. 38,36 pkt 5 lat 40,00 pkt 78,36 pkt 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone: Nie dotyczy  

zamówienie na:

" Budowa kanalizacji sanitarnej i przewodu wodociągowego w miejscowości Kaliska-Narty, gmina Lubień Kujawski"

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.18.2020
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 14 stycznia 2021  13:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z treścią art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). Zamawiający zawiadamia o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: OFERTA NR 6 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HYDROBUD” Paweł Złotowski Leszczynek 2a, 99-300 Kutno Cena oferty: 150 157,80 zł, Termin wykonania zamówienia: do 31 sierpnia 2021r. Okres gwarancji i rękojmi: 84 miesiące Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. ). Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu Oferta nr 6 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HYDROBUD” Paweł Złotowski ,Leszczynek 2a, 99-300 Kutno uzyskała najkorzystniejszy bilans punktowy, tj. 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt., wynikający ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Punkt 13 Mając na uwadze powyższe, oferta Wykonawcy - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HYDROBUD” Paweł Złotowski , Leszczynek 2a, 99-300 Kutno wybrana została jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. II. Wykonawcach, którzy złożyli oferty i punktacji przyznanym ofertom w każdym kryterium oceny ofert cena – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt, i łączną punktację: Nr oferty Firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie Cena oferty Ilość pkt. kryterium oceny ofert – Cena - 60 Termin wykonania zamówienia Ilość pkt. w kryterium oceny ofert - Termin wykonania zamówienia - 20 Okres gwarancji i rękojmi Ilość pkt. kryterium oceny ofert - Okres gwarancji i rękojmi - 20 Łączna ilość pkt. 1 MCC S.A. ul. Kaliska 11 87-860 Chodecz 277 664,27 32,45 31.08.2021r. 20,00 84 m-ce 20,00 72,45 2 HYDROWIS Grzegorz Wiśniewski Szpiegowo 55 87-600 Dobrzyń nad Wisłą 198 640,00 45,36 31.08.2021r 20,00 84 m-ce 20,00 85,36 3 EQM Wojciech Urbaniak ul. gen. Andersa 6/6 98-200 Sieradz 228 780,00 39,38 31.08.2021r 20,00 84 m-ce 10,00 79,38 4 Zakład Usługowy WOD-BUD Zdzisław Kliński Nasiegniewo 62A/2 87-811 Fabianki 211 218,97 42,65 31.08.2021r 20,00 84 m-ce 20,00 82,65 5 „KENEZ” Sp. z o.o. Al. Chopina 2/4 87-800 Włocławek 200 024,21 45,04 31.08.2021r 20,00 84 m-ce 20,00 85,04 6 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HYDROBUD” Paweł Złotowski Leszczynek 2a 99-300 Kutno 150 157,80 60,00 31.08.2021r 20,00 84 m-ce 20,00 100,00 7 Brzęczkowski Sp. z o.o. ul. Wapienna 4/6 87-800 Włocławek 197 696,44 45,57 31.08.2021r 20,00 84 m-ce 20,00 85,57 8 KM INWESTYCJE Sp. z o.o. ul. Celulozowa 4a 87-800 Włocławek 194340,00 46,36 31.08.2021r 20,00 84 m-ce 20,20 86,36 III. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. IV. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. V. Unieważnieniu postępowania: Nie dotyczy.  

zamówienie na:

"Skomunikowanie terenów Kopalni Soli Lubień"

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.15.2020
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 11 stycznia 2021  13:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z treścią art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). Zamawiający zawiadamia o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: 1. Zadanie nr 1 – „Przebudowa drogi gminnej nr 191428C na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 29410C do skrzyżowania z drogą 191429C „ OFERTA NR 1 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o. ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław Cena oferty: 169 098,24 zł, Termin wykonania zamówienia: do 10 miesięcy Okres gwarancji i rękojmi: 84 m-ce. Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. ). Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu Oferta nr 1 Wykonawcy - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o., ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław uzyskała najkorzystniejszy bilans punktowy, tj. 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt., wynikający ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Punkt 13 Mając na uwadze powyższe, oferta Wykonawcy - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o. ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław wybrana została jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. 2. Wykonawcach, którzy złożyli oferty i punktacji przyznanym ofertom w każdym kryterium oceny ofert cena – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt, i łączną punktację: Nr oferty Firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie Cena oferty Ilość pkt. kryterium oceny ofert – Cena - 60 Termin wykonania zamówienia Ilość pkt. w kryterium oceny ofert - Termin wykonania zamówienia - 20 Okres gwarancji i rękojmi Ilość pkt. kryterium oceny ofert - Okres gwarancji i rękojmi - 20 Łączna ilość pkt. 1 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o. ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław 169 098,24 60,00 10 m-cy 20,00 84 m-ce 20,00 100,00 3 Firma Transportowo-Handlowa „WOTEX” Wojciech Wacławski Micin 12 99-314 Krzyżanów 197 555,80 51,36 10 m-cy 20,00 84 m-ce 20,00 91,36 4 Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Nowa Wieś ul. Jana Pawła II Nr7 87-853 Kruszyn 179 462,20 56,53 10m-cy 20,00 84 m-ce 20,00 96,53 5 Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10 87-800 Włocławek 252 264,93 40,22 10 m-cy 20,00 84 m-ce 20,00 80,22 6 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13 99-300 Kutno 185 715,81 54,63 10 m-cy 20,00 84 m-ce 20,00 94,63 3. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. 4. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. 5. Unieważnieniu postępowania: Nie dotyczy. II. Wyborze najkorzystniejszej oferty: 1. Zadanie nr 2 – „Rozbudowa drogi gminnej nr 191429C na odcinku od skrzyżowania z droga 191428C do terenów Kopalni Soli Lubień” OFERTA NR 5 Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek Cena oferty: 2 068 717,78 zł, Termin wykonania zamówienia: do 10 miesięcy Okres gwarancji i rękojmi: 84 m-ce. Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. ). Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu Oferta nr 5 Wykonawcy - Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o., ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek uzyskała najkorzystniejszy bilans punktowy, tj. 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt., wynikający ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Punkt 13 Mając na uwadze powyższe, oferta Wykonawcy - Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o., ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek wybrana została jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. 2. Wykonawcach, którzy złożyli oferty i punktacji przyznanym ofertom w każdym kryterium oceny ofert cena – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt, i łączną punktację: Nr oferty Firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie Cena oferty Ilość pkt. kryterium oceny ofert – Cena - 60 Termin wykonania zamówienia Ilość pkt. w kryterium oceny ofert - Termin wykonania zamówienia - 20 Okres gwarancji i rękojmi Ilość pkt. kryterium oceny ofert - Okres gwarancji i rękojmi - 20 Łączna ilość pkt. 1 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o. ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław 2244161,42 55,31 10 m-cy 20,00 84 m-ce 20,00 95,31 2 MCC S.A. ul. Kaliska 11 87-860 Chodecz 2564095,06 48,41 10 m-cy 20,00 84 m-ce 20,00 88,41 3 Firma Transportowo-Handlowa „WOTEX” Wojciech Wacławski Micin 12 99-314 Krzyżanów 3121254,13 39,77 10 m-cy 20,00 84 m-ce 20,00 79,77 4 Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Nowa Wieś ul. Jana Pawła II Nr7 87-853 Kruszyn 2260890,36 54,90 10m-cy 20,00 84 m-ce 20,00 94,90 5 Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10 87-800 Włocławek 2068717,78 60,00 10 m-cy 20,00 84 m-ce 20,00 100 6 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13 99-300 Kutno 2156096,20 57,57 10 m-cy 20,00 84 m-ce 20,00 97,57 3. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. 4. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. 5. Unieważnieniu postępowania: Nie dotyczy.  

zamówienie na:

"Montaż pompy ciepła w budynku Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim"

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.16.2020
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 8 stycznia 2021  13:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z treścią art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). Zamawiający zawiadamia o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: OFERTA NR 1 PRO-ECO Sp. z o.o. Al. Zwycięstwa 245/7, 81-525 Gdynia Cena oferty: 121633,32 zł, Termin wykonania zamówienia: 3 miesiące Okres gwarancji i rękojmi: 5 lat Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. ). Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu Oferta nr 1 PRO-ECO Sp. z o.o., Al. Zwycięstwa 245/7, 81-525 Gdynia uzyskała najkorzystniejszy bilans punktowy, tj. 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt., wynikający ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Punkt 13 Mając na uwadze powyższe, oferta Wykonawcy - PRO-ECO Sp. z o.o., Al. Zwycięstwa 245/7, 81-525 Gdynia wybrana została jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. II. Wykonawcach, którzy złożyli oferty i punktacji przyznanym ofertom w każdym kryterium oceny ofert cena – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt, i łączną punktację: Nr oferty Firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie Cena oferty Ilość pkt. kryterium oceny ofert – Cena - 60 Termin wykonania zamówienia Ilość pkt. w kryterium oceny ofert - Termin wykonania zamówienia - 20 Okres gwarancji i rękojmi Ilość pkt. kryterium oceny ofert - Okres gwarancji i rękojmi - 20 Łączna ilość pkt. 1 PRO-ECO Sp. z o.o. Al. Zwycięstwa 25/7 81-525 Gdynia 121633,32 60,00 3 miesiące 20,00 5 lat 20,00 100,00 2 Hydratec Sp. z o.o. ul. Por. Anatola Radziwonika 12 15-166 Białystok 145509,00 50,15 3 miesiące 20,00 5 lat 20,00 90,15 3 Werner Sp. z o.o. Sp. k. ul. Jana Matejki 5 62-050 Mosina 331731,00 22,00 3 miesiące 20,00 4 lata 10,00 52,00 4 P.U.H. „EKOSUN” Paweł Czupajło ul. Bohaterów Warszawy 4 75-211 Koszalin 199752,00 36,54 3 miesiące 20,00 5 lat 20,00 76,54 5 TarBud Jacek Targański Szpetal Górny ul. Lipowa 29 87-811 Fabianki 367770,00 19,84 3 miesiące 20,00 5 lat 20,00 59,84 6 Ka-Bo Karol Borkowski ul. Płocka 28B 87-800 Włocławek 195570,00 37,32 3 miesiące 20,00 5 lat 20,00 77,32 7 DELMAR Marzena Starzyńska ul. Okrzei 59 87-800 Włocławek 184500,00 39,56 3 miesiące 20,00 5 lat 20,00 79,56 8 AGROBUD Jerzy Kolibek Uraz, ul. 1 Maja 12 55-120 Oborniki Śląskie 273800,00 26,65 3 miesiące 20,00 5 lat 20,20 66,65 III. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. IV. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. V. Unieważnieniu postępowania: Nie dotyczy.  

zamówienie na:

" Dostawa z rozładunkiem kruszywa drogowego do sołectw w gminie Lubień Kujawski"

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.17.2020
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 7 stycznia 2021  13:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z treścią art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. Zm.).Zamawiający zawiadamia o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: OFERTA NR 2 Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski Wola Olszowa 7, 87-840 Lubień Kujawski Cena oferty: 70,11 zł. za tonę Termin dostaw: do 31 lipiec 2021 r. Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu Oferta nr 2 Wykonawcy- Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski, Wola Olszowa 7, 87-840 Lubień Kujawski uzyskała najkorzystniejszy bilans punktowy, tj. 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 pkt, Termin dostaw– 40 pkt, wynikający ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Rozdz. 13. Mając na uwadze powyższe, oferta Wykonawcy Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski, Wola Olszowa 7, 87-840 Lubień Kujawski wybrana została jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. II. Wykonawcach, którzy złożyli oferty i punktacji przyznanym ofertom w każdym kryterium oceny ofert cena – 60 pkt, Termin dostaw – 40 pkt, i łączną punktację: Nr oferty Firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena - 60 Termin wykonania zamówienia Ilość punktów w kryterium oceny ofert - Termin wykonania zamówienia - 20 Łączna ilość punktów 1 Transport – Handel -Usługi Krzysztof Wasielewski Czołpin 12 88-210 Dobre 71,34 zł. 58,97 31 sierpień 2021 0,00 58,97 2 Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski Wola Olszowa 7 87-840 Lubień Kujawski 70,11 zł. 60,00 31 lipiec 2021 40,00 100 III. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. IV. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. V. Unieważnieniu postępowania: Nie dotyczy.  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 20)