Przetargi rozstrzygnięte z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)zamówienie na:

Dostawa opału na sezon grzewczy 2019-2020 dla Gminy Lubień Kujawski

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.9.2019
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 12 grudnia 2019  13:00
wynik postępowania: Zgodnie z treścią art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający zawiadamia o: I.1. Wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania nr 1 „Dostawa ekogroszku”.: OFERTA NR 3 Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski Wola Olszowa 7 87-840 Lubień Kujawski Cena oferty: 557,19 zł, Termin płatności: 30 dni. Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu dla części nr 1 Oferta nr 3 Wykonawcy Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski, Wola Olszowa 7, 87-840 Lubień Kujawski, uzyskała najkorzystniejszy bilans punktowy, tj. 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 pkt, Termin płatności – 40 pkt., wynikający ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Rozdz. XIII. Mając na uwadze powyższe, oferta Wykonawcy Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski, Wola Olszowa 7, 87-840 Lubień Kujawski wybrana została jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu dla części nr 1. 2. Wykonawcach, którzy złożyli oferty i punktacji przyznanym ofertom w każdym kryterium oceny ofert: Nr oferty Firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena – 60 % Termin płatności Ilość punktów w kryterium oceny ofert – termin płatności – 40 % Łączna ilość punktów 1 „Węglopasz” Sp. z o.o. ul. Piątkowska 149/6 60-648 Poznań 559,65 59,74 30 dni 40,00 99,74 2 Transbud P.Nowak, J.Magosiewicz Sp.J. ul. Gdańska 78A 84-240 Reda 602,70 55,47 30 dni 40,00 95,47 3 Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski Wola Olszowa 7 87-840 Lubień Kujawski 557,19 60,00 30 dni 40,00 100,00 3. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. 4. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. 5. Unieważnieniu postępowania: Nie dotyczy. II.1. Wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania nr 2 „Dostawa miału węglowego”.: OFERTA NR 3 Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski Wola Olszowa 7 87-840 Lubień Kujawski Cena oferty: 346,86 zł, Termin płatności: 30 dni. Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu dla części nr 2 Oferta nr 3 Wykonawcy Transport Ciężarowy Handel Obwoźny, Mirosław Gawłowski, Wola Olszowa 7, 87-840 Lubień Kujawski, uzyskała najkorzystniejszy bilans punktowy, tj. 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 pkt, Termin płatności – 40 pkt, wynikający ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Rozdz. XIII. Mając na uwadze powyższe, oferta Wykonawcy Transport Ciężarowy Handel Obwoźny, Mirosław Gawłowski, Wola Olszowa 7, 87-840 Lubień Kujawski wybrana została jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu dla części nr 2. 2. Wykonawcach, którzy złożyli oferty i punktacji przyznanym ofertom w każdym kryterium oceny ofert: Nr oferty Firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena – 60 % Termin płatności Ilość punktów w kryterium oceny ofert – termin płatności – 40 % Łączna ilość punktów 1 „Węglopasz” Sp. z o.o. ul. Piątkowska 149/6 60-648 Poznań 350,55 59,37 30 dni 40,00 99,37 2 Transbud P.Nowak, J.Magosiewicz Sp.J. ul. Gdańska 78A 84-240 Reda 375,15 55,48 30 dni 40,00 95,48 3 Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski Wola Olszowa 7 87-840 Lubień Kujawski 346,86 60,00 30 dni 40,00 100,00 2. Wykonawcach, którzy złożyli oferty i punktacji przyznanym ofertom w każdym kryterium oceny ofert: 3. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. 4. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. 5. Unieważnieniu postępowania: Nie dotyczy.  

zamówienie na:

"Dostawa wodomierzy, modułów radiowych (nakładek) oraz kompleksowego systemu radiowego odczytu na terenie Gminy Lubień Kujawski

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.8.2019
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 5 listopada 2019  13:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z treścią art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Zamawiający zawiadamia o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: OFERTA NR 1 PHU METERING Anna Moder ul. Parkowa, 98-113 Buczek Cena oferty: 589323,75zł, Termin wykonania zamówienia: 2 lata od dnia zawarcia umowy Okres gwarancji i rękojmi: 5 lat Uzasadnienie faktyczne i prawne: W przedmiotowym postępowaniu złożono tylko jedną ofertę. Oferta Wykonawcy PHU METERING Anna Moder, ul. Parkowa, 98-113 Buczek, zawierała wszystkie dokumenty wymagane w SIWZ, zatem uzyskała najkorzystniejszy bilans punktowy, tj. 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena– 60 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 40 pkt., wynikający ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Rozdz. XIII. Mając na uwadze powyższe, oferta Wykonawcy PHU METERING Anna Moder, ul. Parkowa, 98-113 Buczek, wybrana została jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. II. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. III. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. IV. Unieważnieniu postępowania: Nie dotyczy.  

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaczawka, gmina Lubień Kujawski

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.7.2019
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 4 listopada 2019  13:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z treścią art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Zamawiający zawiadamia o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: OFERTA NR 2 Zakład Robót Budowlanych DROGBUD Michał Podralski Krojczyn 64A, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą Cena oferty: 669565,24 zł, Termin wykonania zamówienia: do 03.08.2020 r. Okres gwarancji i rękojmi: 84 m-ce. Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu Oferta nr 2 Wykonawcy - Zakład Robót Budowlanych DROGBUD Michał Podralski, Krojczyn 64A, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą uzyskała najkorzystniejszy bilans punktowy, tj. 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt., wynikający ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Rozdz. XIII. Mając na uwadze powyższe, oferta Wykonawcy Zakład Robót Budowlanych DROGBUD Michał Podralski, Krojczyn 64A, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą wybrana została jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. II. Wykonawcach, którzy złożyli oferty i punktacji przyznanym ofertom w każdym kryterium oceny ofert cena – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt, i łączną punktację: Nr oferty Firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena - 60 Termin wykonania zamówienia Ilość punktów w kryterium oceny ofert - Termin wykonania zamówienia - 20 Okres gwarancji i rękojmi Ilość punktów w kryterium oceny ofert - Okres gwarancji i rękojmi - 20 Łączna ilość punktów 1 BRUGBED Radosław Kuczyński ul. Długa 16 89-6069 Charzykowy 798983,99 zł 50,28 03.08.2020 20,00 84 m-ce 20,00 90,28 2 Zakład Robót Budowlanych DROGBUD Michał Podralski Krojczyn 64A 87-610 Dobrzyń nad Wisłą 669565,24 zł 60,00 03.08.2020 20,00 84 m-ce 20,00 100,00 3 Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10 87-800 Włocławek 875008,41 zł 45,91 03.08.2020 20,00 84 m-ce 20,00 85,91 4 PPUH „LUX-DOM” Sp. z o.o. ul. Papieżka 11 87-800 Włocławek 884190,91 zł 45,44 03.08.2020 20,00 84 m-ce 20,00 85,44 5 TRANSPORT-HANDEL-USŁUGI Krzysztof Wasielewski Czołpin 12 88-210 Dobre 890180,18 zł 45,13 03.08.2020 20,00 84 m-ce 20,00 85,13 6 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HYDROBUD” Paweł Złotowski Leszczynek 2a 99-300 Kutno 803679,54 zł. 49,99 03.08.2020 20,00 84 m-ce 20,00 89,99 7 Handel i Usługi Budowlane „ ER-BRUK” Avetisyan Karen ul. Starowiejska 87 87-603 Wielgie 795000,66 zł. 50,53 03.08.2020 20,00 84 m-ce 20,00 90,53 8 KRIS-BUD Krzysztof Świerczyński Rzeżewo Morzyce 25 87-840 Lubień Kujawski 676500,00 zł. 59,39 03.08.2020 20,00 84 m-ce 20,00 99,38 9 Zakład Budowlany „Melbud” w spadku ul. Włocławska 23A 87-617 Bobrowniki 883369,67 zł 45,48 03.08.2020 20,00 84 m-ce 20,00 85,48 III. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. IV. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. V. Unieważnieniu postępowania: Nie dotyczy.  

zamówienie na:

"Dostawa opału na sezon grzewczy 2019-2020 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.2019
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 7 października 2019  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z treścią art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający zawiadamia o: I.Wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania nr 1 „Dostawa ekogroszku”.: OFERTA NR 3 Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski Wola Olszowa 7, 87-840 Lubień Kujawski Cena oferty: 629,76 zł, Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.08.2020 r., Termin płatności: 30 dni. Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu dla zadania nr 1 Oferta nr 3 Wykonawcy Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski, Wola Olszowa 7, 87-840 Lubień Kujawski, uzyskała najkorzystniejszy bilans punktowy, tj. 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena oferty – 80 pkt, Termin płatności – 20 pkt., wynikający ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Rozdz. XIII. Mając na uwadze powyższe, oferta Wykonawcy Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski, Wola Olszowa 7, 87-840 Lubień Kujawski wybrana została jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu dla zadania nr 1. 2. Wykonawcach, którzy złożyli oferty i punktacji przyznanym ofertom w każdym kryterium oceny ofert: Nr oferty Firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena – 80 % Termin płatności Ilość punktów w kryterium oceny ofert – termin płatności – 20 % Łączna ilość punktów 1 Transbud P.Nowak, J.Magosiewicz ul. Gdańska 78A 84-240 Reda 664,77 75,79 30 dni 20,00 95,79 2 Węglopasz Sp. z o.o. ul. Piątkowska 149/6 60-648 Poznań 634,02 79,46 30 dni 20,00 99,46 3 Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski Wola Olszowa 7 87-840 Lubień Kujawski 629,76 80,00 30 dni 20,00 100,00 3. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. 4. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. 5. Unieważnieniu postępowania: Nie dotyczy. II.1. Wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania nr 2 „Dostawa miału węglowego”.: OFERTA NR 3 Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski Wola Olszowa 7 87-840 Lubień Kujawski Cena oferty: 425,58 zł, Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.08.2020 r., Termin płatności: 30 dni. Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu dla zadania nr 2 Oferta nr 4 Wykonawcy Transport Ciężarowy Handel Obwoźny, Mirosław Gawłowski, Wola Olszowa 7, 87-840 Lubień Kujawski, uzyskała najkorzystniejszy bilans punktowy, tj. 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena oferty – 80 pkt, Termin płatności – 20 pkt., wynikający ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Rozdz. XIII. Mając na uwadze powyższe, oferta Wykonawcy Transport Ciężarowy Handel Obwoźny, Mirosław Gawłowski, Wola Olszowa 7, 87-840 Lubień Kujawski wybrana została jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu dla zadania nr 2. 2. Wykonawcach, którzy złożyli oferty i punktacji przyznanym ofertom w każdym kryterium oceny ofert: Nr oferty Firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena – 80 % Termin płatności Ilość punktów w kryterium oceny ofert – termin płatności – 20 % Łączna ilość punktów 1 Transbud P.Nowak, J.Magosiewicz ul. Gdańska 78A 84-240 Reda 455,67 94,72 30 dni 20,00 94,72 2 Węglopasz” Sp. z o.o. ul. Piątkowska 149/6 60-648 Poznań 427,38 99,66 30 dni 20,00 99,66 3 Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski Wola Olszowa 7 87-840 Lubień Kujawski 425,58 80,00 30 dni 20,00 100,00 3. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. 4. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. 5. Unieważnieniu postępowania: Nie dotyczy.  

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 191415C w miejscowości Rzeżewo, gmina Lubień Kujawski

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.5.2019
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 26 sierpnia 2019  13:00
wynik postępowania: Zgodnie z treścią art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: OFERTA NR 2 Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek Cena oferty: 537411,83 zł, Termin wykonania zamówienia: do 11.10.2019 r. Okres gwarancji i rękojmi: 84 m-ce. Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu Oferta nr 2 Wykonawcy Firmy Inżynieryjno-Drogowej „DROGTOM” Sp. z o.o., ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek uzyskała najkorzystniejszy bilans punktowy, tj. 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt., wynikający ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Rozdz. XIII. Mając na uwadze powyższe, oferta Wykonawcy Firmy Inżynieryjno-Drogowej „DROGTOM” Sp. z o.o., ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek wybrana została jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. II. Wykonawcach, którzy złożyli oferty i punktacji przyznanym ofertom w każdym kryterium oceny ofert cena – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt, i łączną punktację: Nr oferty Firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena - 60 Termin wykonania zamówienia Ilość punktów w kryterium oceny ofert - Termin wykonania zamówienia - 20 Okres gwarancji i rękojmi Ilość punktów w kryterium oceny ofert - Okres gwarancji i rękojmi - 20 Łączna ilość punktów 1 MCCS.A. Ul. Kaliska 11 87-860 Chodecz 657410,97 49,05 11.10.2019 20,00 84 m-ce 20,00 89,05 2 Forma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o. Ul. Krzywa Góra 8/10 87-800 Włocławek 537411,83 60,00 11.10.2019 20,00 84 m-ce 20,00 100,00 3 Colas Polska Sp. z o.o. Ul. Nowa 49 62-070 Palędzie 735889,33 43,82 11.10.2019 20,00 84 m-ce 20,00 83,82 4 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13 99-300 Kutno 666055,87 48,41 11.10.2019 20,00 84 m-ce 20,00 88,41 5 Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Nowa Wieś Ul. Jana Pawła II Nr 7 87-853 Kruszyn 661462,50 48,75 11.10.2019 20,00 84 m-ce 20,00 88,75 III. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. IV. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. V. Unieważnieniu postępowania: Nie dotyczy.  

zamówienie na:

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kaliska, gmina Lubień Kujawski

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.4.2019
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 30 lipca 2019  13:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z treścią art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: OFERTA NR 4 Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II Nr 7, 87-853 Kruszyn Cena oferty: 953 348,81 zł, Termin wykonania zamówienia: do 05.08.2020 r. Okres gwarancji i rękojmi: 84 m-ce. Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu Oferta nr 4 Wykonawcy Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II Nr 7, 87-853 Kruszyn uzyskała najkorzystniejszy bilans punktowy, tj. 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt., wynikający ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Rozdz. XIII. Mając na uwadze powyższe, oferta Wykonawcy Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II Nr 7, 87-853 Kruszyn wybrana została jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. II. Wykonawcach, którzy złożyli oferty i punktacji przyznanym ofertom w każdym kryterium oceny ofert cena – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt, i łączną punktację: Nr oferty Firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena - 60 Termin wykonania zamówienia Ilość punktów w kryterium oceny ofert - Termin wykonania zamówienia - 20 Okres gwarancji i rękojmi Ilość punktów w kryterium oceny ofert - Okres gwarancji i rękojmi - 20 Łączna ilość punktów 1 MCCS.A. Ul. Kaliska 11 87-860 Chodecz 1339553,80 42,70 05.08.2020 20,00 84 m-ce 20,00 82,70 2 Forma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o. Ul. Krzywa Góra 8/10 87-800 Włocławek 1248706,48 45,81 05.08.2020 20,00 84 m-ce 20,00 85,81 3 KRIS-BUD Krzysztof Świerczyński Rzeżewo Morzyce 25 87-840 Lubień Kujawski 1150000,00 49,74 05.08.2020 20,00 84 m-ce 20,00 89,74 4 Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Nowa Wieś Ul. Jana Pawła II Nr 7 87-853 Kruszyn 953348,81 60,00 05.08.2020 20,00 84 m-ce 20,00 100,00 III. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. IV. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. V. Unieważnieniu postępowania: Nie dotyczy.  

zamówienie na:

„Dostawa z rozładunkiem kruszywa drogowego do sołectw w gminie Lubień Kujawski”

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.2019
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 14 marca 2019  13:00
wynik postępowania: Lubień Kujawski, 29.03.2019 r. ZP.271.2.2019 dotyczy postępowania na zadanie: „Dostawa z rozładunkiem kruszywa drogowego do sołectw w gminie Lubień Kujawski” INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z treścią art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: OFERTA NR 3 Handel i Usługi Transportowe „TRANSDRÓG” Andrzej Cendlewski Kolczyn 3, 09-213 Gozdowo Cena oferty: 81,18 zł, Warunki płatności 30 dni. Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu Oferta nr 3 Wykonawcy Handel i Usługi Transportowe „TRANSDRÓG” Andrzej Cendlewski, Kolczyn 3, 09-213 Gozdowo, uzyskała najkorzystniejszy bilans punktowy, tj. 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 pkt, Termin płatności – 40 pkt, wynikający ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Rozdz. I, pkt. 13. Mając na uwadze powyższe, oferta Wykonawcy Handel i Usługi Transportowe „TRANSDRÓG” Andrzej Cendlewski, Kolczyn 3, 09-213 Gozdowo wybrana została jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. II. Wykonawcach którzy złożyli ofertę: Nr oferty Firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie Cena oferty Termin płatności 1 P.P.H. i U. „ISKRO-BUD” S.C. Fafińscy Podgórze 43A 09-500 Gostynin 105,00 zł 30 dni 2 Transport-Handel-Usługi Krzysztof Wasielewski Czołpin 12 88-210 Dobre 91,00 zł 30 dni 3 Handel i Usługi Transportowe „TRANSDRÓG” Andrzej Cendlewski Kolczyn 3 09-213 Gozdowo 81,18 zł 30 dni III. Punktacji przyznanym ofertom w każdym kryterium oceny ofert cena – 60 pkt, Termin płatności – 40 pkt i łączną punktację: Nr oferty Firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena - 60 Termin płatności Ilość punktów w kryterium oceny ofert - Termin płatności - 40 Łączna ilość punktów 1 P.P.H. i U. „ISKRO-BUD” S.C. Fafińscy Podgórze 43A 09-500 Gostynin 105,00 zł 46,39 30 dni 40,00 86,39 3 Handel i Usługi Transportowe „TRANSDRÓG” Andrzej Cendlewski Kolczyn 3 09-213 Gozdowo 81,18 zł 60,00 30 dni 40,00 100,00 IV. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. V. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. VI. Unieważnieniu postępowania: Nie dotyczy. 

zamówienie na:

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W LUBIENIU KUJAWSKIM

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.2019
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 12 lutego 2019  13:00
wynik postępowania: Lubień Kujawski, 27.02.2019 r. ZP.271.1.2019 dotyczy postępowania na zadanie: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim” INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z treścią art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: OFERTA NR 3 Zakład Remontowo-Budowlany „TOM-BUD” S.C. Krzysztof Tomczyk Ul. Norwida 1, 09-414 Brudzeń Duży Firma Handlowo-Usługowa Jarosław Tomczyk Głowina 8, 09-414 Brudzeń Duży Cena oferty: 2.175.000,00 zł, Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.03.2020 r., Okres gwarancji i rękojmi: 84 m-cy. Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu Oferta nr 3 Wykonawcy Zakład Remontowo-Budowlany „TOM-BUD” S.C. Krzysztof Tomczyk, Ul. Norwida 1, 09-414 Brudzeń Duży; Firma Handlowo-Usługowa Jarosław Tomczyk, Głowina 8, 09-414 Brudzeń Duży, uzyskała najkorzystniejszy bilans punktowy, tj. 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt., wynikający ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Rozdz. XIII. Mając na uwadze powyższe, oferta Wykonawcy Zakład Remontowo-Budowlany „TOM-BUD” S.C. Krzysztof Tomczyk, Ul. Norwida 1, 09-414 Brudzeń Duży; Firma Handlowo-Usługowa Jarosław Tomczyk, Głowina 8, 09-414 Brudzeń Duży wybrana została jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. II. Wykonawcach, którzy złożyli oferty i punktacji przyznanym ofertom w każdym kryterium oceny ofert cena – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt, i łączną punktację: Nr oferty Firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena - 60 Termin wykonania zamówienia Ilość punktów w kryterium oceny ofert - Termin wykonania zamówienia - 20 Okres gwarancji i rękojmi Ilość punktów w kryterium oceny ofert - Okres gwarancji i rękojmi - 20 Łączna ilość punktów 1 Ecol-Unicon Sp. z o.o. Ul. Równa 2 80-067 Gdańsk 3.109.742,58 41,96 31.05.2020 0,00 60 m-cy 0,00 41,96 2 Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Avetisyan Karen Ul. Starowiejska 87 87-603 Wielgie 2.699.893,91 48,34 31.03.2020 20,00 60 m-cy 0,00 68,34 3 Zakład Remontowo-Budowlany „TOM-BUD” S.C. Krzysztof Tomczyk Ul. Norwida 1 09-414 Brudzeń Duży Firma Handlowo-Usługowa Jarosław Tomczyk Głowina 8 09-414 Brudzeń Duży 2.175.000,00 60,00 31.03.2020 20,00 84 m-ce 20,00 100,00 4 MCCS.A. Ul. Kaliska 11 87-860 Chodecz Molewski Sp. z o.o. Ul. Płocka 164 87-800 Włocławek 2.350.000,00 55,53 31.03.2020 20,00 60 m-cy 0,00 75,53 III. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. IV. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. V. Unieważnieniu postępowania: Nie dotyczy. 

Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)