Przetargi rozstrzygnięte z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 18 (z 18)zamówienie na:

"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gole, gmina Lubień Kujawski"

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.19.2018
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 31 grudnia 2018  13:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z treścią art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: OFERTA NR 4 Brzęczkowski Sp. z o.o. ul. Wapienna 4/6 87-800 Włocławek Cena oferty brutto: 551 016,21 zł, Termin wykonania zamówienia: 5 m-cy, Okres gwarancji i rękojmi: 60 m-cy. Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu Oferta nr 4 Wykonawcy Brzęczkowski Sp. z o.o. ul. Wapienna 4/6, 87-800 Włocławek, uzyskała najkorzystniejszy bilans punktowy, tj. 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt., wynikający ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Rozdz. XIII. Mając na uwadze powyższe, oferta Wykonawcy Brzęczkowski Sp. z o.o., ul. Wapienna 4/6, 87-800 Włocławek, wybrana została jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. II. Wykonawcach, którzy złożyli oferty i punktacji przyznanym ofertom w każdym kryterium oceny ofert cena – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt, i łączną punktację: Nr oferty Firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena - 60 Termin wykonania zamówie-nia Ilość punktów w kryterium oceny ofert - Termin wykonania zamówienia - 20 Okres gwaran-cji i rękojmi Ilość punktów w kryterium oceny ofert - Okres gwarancji i rękojmi - 20 Łączna ilość punktów 1 Molewski Sp. z o.o. ul. Płocka 164 87-800 Włocławek 1340 700,00 24,66 5 m-cy 20,00 60 m-cy 20,00 64,66 2 BMB Budownictwo Sp. z o.o ul. Wyszyńskiego 5 09-500 Gostynin. 670 350,00 49,32 5 m-cy 20,00 60 m-cy 20,00 89,32 3 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Hydro-Kan Krzysztof Kurlapski Szpetal Górny, ul. Wiślana 54 87-811 Fabianki 717 552,82 46,07 5 m-cy 20,00 60 m-cy 20,00 86,07 4 Brzęczkowski Sp. z o.o. ul. Wapienna 4/6 87-800 Włocławek 551 016,21 60,00 5 m-cy 20,00 60 m-cy 20,00 100,00 5 HYDROPOL Sp. z o.o. ul. Targowa 10b 09-500 Gostynin 774 285,00 42,70 5 m-cy 20,00 60 m-cy 20,00 82,70 6 Przedsiębiorstwo Budowlano-produkcyjne „TRAKT” Bobrzak, Tecław Sp. j. Woźniaków 110 99-300 Kutno 884 370,00 37,38 5 m-cy 20,00 60 m-cy 20,00 77,38 7 P.P.H.U. „ HYDRO-SYSTEM” Tomasz Paradowski Szpetal Górny ul. Osiedle Młodych 1A 87-811 Fabianki 590 400,00 56,00 5 m-cy 20,00 60 m-cy 20,00 96,00 8 F.H.U.P.”ARIS” Rolbiecki Zbigniew Grzegorz 8 87-140 Chełmża 617 912,78 53,50 5 m-cy 20,00 60 m-cy 20,00 93,50 9 KENEZ Sp. z o.o. Al. Chopina 2/4 87-800 Włocławek 724 833,17 45,61 5 m-cy 20,00 60 m-cy 20,00 85,61 10 Zakład Usługowy Wodno-Kanalizacyjny i C.O. Dariusz Bartczak ul. Sienkiewicza 1 88-220 Osięciny 623 610,00 53,02 5 m-cy 20,00 60 m-cy 20,00 93,02 11 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HYDROBUD” Paweł Złotowski Leszczynek 2 99-300 Kutno 787 200,00 42,00 5 m-cy 20,00 60 m-cy 20,00 82,00 III. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni: Nie dotyczy. IV. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełnienia wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności: Nie dotyczy. V. Wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu: Nie dotyczy. VI. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy VII. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy VIII. Unieważnieniu postępowania: Nie dotyczy.  

zamówienie na:

„Przebudowa dróg gminnych 191407C, 191472C i 191473C w m. Modlibórz, Modliborek, Bilno, Szewo, gmina Lubień Kujawski”

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.18.2018
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 14 grudnia 2018  13:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z treścią art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: OFERTA NR 4 Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10 87-800 Włocławek Cena oferty brutto: 5 360 519,12 zł, Termin wykonania zamówienia: do dnia 03.10.2019 r., Okres gwarancji i rękojmi: 84 m-ce. Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu Oferta nr 4 Wykonawcy Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o., ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek, uzyskała najkorzystniejszy bilans punktowy, tj. 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt., wynikający ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Rozdz. XIII. Mając na uwadze powyższe, oferta Wykonawcy Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o., ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek wybrana została jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. II. Wykonawcach, którzy złożyli oferty i punktacji przyznanym ofertom w każdym kryterium oceny ofert cena – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt, i łączną punktację: Nr oferty Firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena - 60 Termin wykonania zamówie-nia Ilość punktów w kryterium oceny ofert - Termin wykonania zamówienia - 20 Okres gwaran-cji i rękojmi Ilość punktów w kryterium oceny ofert - Okres gwarancji i rękojmi - 20 Łączna ilość punktów 1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A. Kobylarnia 8 86-061 Brzoza 7114713,08 45,21 do 03.10.2019 20,00 84 m-ce 20,00 85,21 2 Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10 87-800 Włocławek 5360519,12 60,00 do 03.10.2019 20,00 84 m-ce 20,00 100,00 3 Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Nowa Wieś ul. Jana Pawła II nr 7 87-853 Kruszyn 5794778,28 55,50 do 03.10.2019 20,00 84 m-ce 20,00 95,50 III. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełnienia wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności: Oferty złożone przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o., ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 13, 99-300 Kutno oraz przez Molewski Sp. z o.o. ul. Płocka 164, 87-800 Włocławek zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wyraził zgody o której mowa w art. 85 ust.2, na przedłużenie terminu związania z ofertą. IV. Wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu: Nie dotyczy V. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni: Nie dotyczy. VI. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. VII. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. VIII. Unieważnieniu postępowania: Nie dotyczy.  

zamówienie na:

„Dostawa opału na sezon grzewczy 2018/2019”

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.17.2018
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 30 listopada 2018  13:00
wynik postępowania: Lubień Kujawski, 05.12.2018 r. ZP.271.17.2018 dotyczy postępowania na zadanie: Dostawa opału na sezon grzewczy 2018/2019. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z treścią art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia o: I.1. Wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania nr 1 „Dostawa ekogroszku”.: OFERTA NR 4 Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski Wola Olszowa 7 87-840 Lubień Kujawski Cena oferty: 607,00 zł, Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.04.2019 r., Termin płatności: 30 dni. Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu dla części nr 1 Oferta nr 4 Wykonawcy Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski, Wola Olszowa 7, 87-840 Lubień Kujawski, uzyskała najkorzystniejszy bilans punktowy, tj. 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 pkt, Termin płatności – 40 pkt., wynikający ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Rozdz. XIII. Mając na uwadze powyższe, oferta Wykonawcy Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski, Wola Olszowa 7, 87-840 Lubień Kujawski wybrana została jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu dla części nr 1. 2. Wykonawcach, którzy złożyli oferty i punktacji przyznanym ofertom w każdym kryterium oceny ofert: Nr oferty Firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena – 60 % Termin płatności Ilość punktów w kryterium oceny ofert – termin płatności – 40 % Łączna ilość punktów 1 Transbud P.Nowak, J.Magosiewicz Sp.J. Ul. Gdańska 78A 84-240 Reda 615,00 59,22 30 dni 40,00 99,22 2 „Węglopasz” Sp. z o.o. Ul. Piątkowska 149/6 60-648 Poznań 638,37 57,05 30 dni 40,00 97,05 3 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe MADAGIER J.Trawińska, E.Pawlak Spółka Jawna Czołowo 94 88-200 Radziejów 638,88 53,25 30 dni 40,00 93,25 4 Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski Wola Olszowa 7 87-840 Lubień Kujawski 607,00 60,00 30 dni 40,00 100,00 3. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. 4. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. 5. Unieważnieniu postępowania: Nie dotyczy. II.1. Wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania nr 2 „Dostawa miału węglowego”.: OFERTA NR 4 Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski Wola Olszowa 7 87-840 Lubień Kujawski Cena oferty: 409,00 zł, Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.04.2019 r., Termin płatności: 30 dni. Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu dla części nr 2 Oferta nr 4 Wykonawcy Transport Ciężarowy Handel Obwoźny, Mirosław Gawłowski, Wola Olszowa 7, 87-840 Lubień Kujawski, uzyskała najkorzystniejszy bilans punktowy, tj. 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 pkt, Termin płatności – 40 pkt, wynikający ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Rozdz. XIII. Mając na uwadze powyższe, oferta Wykonawcy Transport Ciężarowy Handel Obwoźny, Mirosław Gawłowski, Wola Olszowa 7, 87-840 Lubień Kujawski wybrana została jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu dla części nr 2. 2. Wykonawcach, którzy złożyli oferty i punktacji przyznanym ofertom w każdym kryterium oceny ofert: Nr oferty Firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena – 60 % Termin płatności Ilość punktów w kryterium oceny ofert – termin płatności – 40 % Łączna ilość punktów 1 Transbud P.Nowak, J.Magosiewicz Sp.J. Ul. Gdańska 78A 84-240 Reda 479,70 51,16 30 dni 40,00 91,16 2 „Węglopasz” Sp. z o.o. Ul. Piątkowska 149/6 60-648 Poznań 471,09 52,09 30 dni 40,00 92,09 3 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe MADAGIER J.Trawińska, E.Pawlak Spółka Jawna Czołowo 94 88-200 Radziejów 462,48 53,06 30 dni 40,00 93,06 4 Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski Wola Olszowa 7 87-840 Lubień Kujawski 409,00 60,00 30 dni 40,00 100,00 3. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. 4. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. 5. Unieważnieniu postępowania: Nie dotyczy. 

zamówienie na:

„Udzielenie i obsługa bankowego kredytu długoterminowego w wysokości 3.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu gminy”

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.16.2018
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 30 listopada 2018  10:00
wynik postępowania: Lubień Kujawski, 05.12.2018 r. ZP.271.16.2018 dotyczy postępowania na zadanie: „Udzielenie i obsługa bankowego kredytu długoterminowego w wysokości 3.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu gminy”. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z treścią art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: OFERTA NR 1 Bank Spółdzielczy w Kowalu Ul. Piłsudskiego 42 87-820 Kowal, Cena oferty: 512.692,23 zł, Wysokość jednorazowej prowizji: 0,00% Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu złożono tylko jedną ofertę. Oferta Wykonawcy Bank Spółdzielczy w Kowalu, Ul. Piłsudskiego 42, 87-820 Kowal, zawierała wszystkie dokumenty wymagane w SIWZ, zatem uzyskała najkorzystniejszy bilans punktowy, tj. 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena– 60 pkt, Wysokość jednorazowej prowizji – 40 pkt., wynikający ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Rozdz. XIII. Mając na uwadze powyższe, oferta Wykonawcy Bank Spółdzielczy w Kowalu, Ul. Piłsudskiego 42, 87-820 Kowal wybrana została jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. II. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. III. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. IV. Unieważnieniu postępowania: Nie dotyczy. 

zamówienie na:

„Dostawa opału na sezon grzewczy 2018/2019 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim”

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.2018
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 6 listopada 2018  13:00
wynik postępowania: Lubień Kujawski, 20.11.2018 r. ZP.271.1.2018 dotyczy postępowania na zadanie: Dostawa opału na sezon grzewczy 2018/2019 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z treścią art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia o: I.1. Wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania nr 1 „Dostawa ekogroszku”.: OFERTA NR 1 „Węglopasz” Sp. z o.o. Ul. Piątkowska 149/6 60-648 Poznań Cena oferty: 707,82 zł, Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.08.2019 r., Termin płatności: 30 dni. Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu dla zadania nr 1 Oferta nr 1 Wykonawcy „Węglopasz” Sp. z o.o., ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań, uzyskała najkorzystniejszy bilans punktowy, tj. 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena oferty – 80 pkt, Termin płatności – 20 pkt., wynikający ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Rozdz. XIII. Mając na uwadze powyższe, oferta Wykonawcy „Węglopasz” Sp. z o.o., ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań wybrana została jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu dla zadania nr 1. 2. Wykonawcach, którzy złożyli oferty i punktacji przyznanym ofertom w każdym kryterium oceny ofert: Nr oferty Firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena – 80 % Termin płatności Ilość punktów w kryterium oceny ofert – termin płatności – 20 % Łączna ilość punktów 1 „Węglopasz” Sp. z o.o. Ul. Piątkowska 149/6 60-648 Poznań 707,82 80,00 30 dni 20,00 100,00 2 Skład Węgla Nowak Sp. z o.o. Ul. Nowowiejskiego 18 84-240 Reda 726,27 77,97 30 dni 20,00 97,97 3 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe MADAGIER J.Trawińska, E.Pawlak Spółka Jawna Czołowo 94 88-200 Radziejów 787,77 71,88 30 dni 20,00 91,88 4 Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski Wola Olszowa 7 87-840 Lubień Kujawski 836,40 67,70 30 dni 20,00 87,70 3. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. 4. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. 5. Unieważnieniu postępowania: Nie dotyczy. II.1. Wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania nr 2 „Dostawa miału węglowego”.: OFERTA NR 4 Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski Wola Olszowa 7 87-840 Lubień Kujawski Cena oferty: 515,17 zł, Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.08.2019 r., Termin płatności: 30 dni. Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu dla zadania nr 2 Oferta nr 4 Wykonawcy Transport Ciężarowy Handel Obwoźny, Mirosław Gawłowski, Wola Olszowa 7, 87-840 Lubień Kujawski, uzyskała najkorzystniejszy bilans punktowy, tj. 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena oferty – 80 pkt, Termin płatności – 20 pkt., wynikający ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Rozdz. XIII. Mając na uwadze powyższe, oferta Wykonawcy Transport Ciężarowy Handel Obwoźny, Mirosław Gawłowski, Wola Olszowa 7, 87-840 Lubień Kujawski wybrana została jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu dla zadania nr 2. 2. Wykonawcach, którzy złożyli oferty i punktacji przyznanym ofertom w każdym kryterium oceny ofert: Nr oferty Firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena – 80 % Termin płatności Ilość punktów w kryterium oceny ofert – termin płatności – 20 % Łączna ilość punktów 1 „Węglopasz” Sp. z o.o. Ul. Piątkowska 149/6 60-648 Poznań 587,28 70,18 30 dni 20,00 90,18 2 Skład Węgla Nowak Sp. z o.o. Ul. Nowowiejskiego 18 84-240 Reda 523,32 78,75 30 dni 20,00 98,75 3 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe MADAGIER J.Trawińska, E.Pawlak Spółka Jawna Czołowo 94 88-200 Radziejów 517,17 79,69 30 dni 20,00 99,69 4 Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski Wola Olszowa 7 87-840 Lubień Kujawski 515,17 80,00 30 dni 20,00 100,00 3. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. 4. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. 5. Unieważnieniu postępowania: Nie dotyczy. 

zamówienie na:

„Przebudowa drogi gminnej nr 191477C w miejscowości Stępka”

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.14.2018
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 21 września 2018  10:00
wynik postępowania: Lubień Kujawski, 25.09.2018 r. ZP.271.14.2018 dotyczy postępowania na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej nr 191477C w miejscowości Stępka” INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z treścią art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: OFERTA NR 1 Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o. Ul. Krzywa Góra 8/10 87-800 Włocławek Cena oferty: 398141,06 zł, Termin wykonania zamówienia: do dnia 12.10.2018 r., Okres gwarancji i rękojmi: 84 m-cy. Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu Oferta nr 1 Wykonawcy Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o., Ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek, uzyskała najkorzystniejszy bilans punktowy, tj. 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt., wynikający ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Rozdz. XIII. Mając na uwadze powyższe, oferta Wykonawcy Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o., Ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek wybrana została jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. II. Wykonawcach, którzy złożyli oferty i punktacji przyznanym ofertom w każdym kryterium oceny ofert cena – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt, i łączną punktację: Nr oferty Firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena - 60 Termin wykonania zamówie-nia Ilość punktów w kryterium oceny ofert - Termin wykonania zamówienia - 20 Okres gwaran-cji i rękojmi Ilość punktów w kryterium oceny ofert - Okres gwarancji i rękojmi - 20 Łączna ilość punktów 1 Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o. Ul. Krzywa Góra 8/10 87-800 Włocławek 398141,06 60,00 Do 12.10.2018 20,00 84 m-cy 20,00 100,00 III. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. IV. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. V. Unieważnieniu postępowania: Nie dotyczy. 

zamówienie na:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Lubień Kujawski

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.13.2018
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 10 września 2018  13:00
wynik postępowania: Lubień Kujawski, 28.09.2018 r. ZP.271.13.2018 dotyczy postępowania na zadanie: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Lubień Kujawski INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z treścią art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: OFERTA NR 1 Eprosument S.A. Ul. Grunwaldzka 207/7 85-451 Bydgoszcz Cena oferty: 1394096,69 zł, Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.04.2019 r., Okres gwarancji na wykonane roboty 5 lat, Okres gwarancji na moduły pv na moduły 12 lat, Okres gwarancji na falowniki pv 5 lat, Okres gwarancji na system montażowy 12 lat, Okres gwarancji na pompy ciepła 5 lat. Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu Oferta nr 1 Wykonawcy Eprosument S.A., Ul. Grunwaldzka 207/7, 85-451 Bydgoszcz, uzyskała najkorzystniejszy bilans punktowy, tj. 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt., wynikający ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Rozdz. XIII. Mając na uwadze powyższe, oferta Wykonawcy Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o., Ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek wybrana została jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. II. Wykonawcach, którzy złożyli oferty i punktacji przyznanym ofertom w każdym kryterium oceny ofert: Nr oferty Firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena – 60 % Okres gwarancji na wykonane roboty Ilość punktów w kryterium oceny ofert - Okres gwarancji na wykonane roboty – 10 % Okres gwarancji na moduły pv Ilość punktów w kryterium oceny ofert - Okres gwarancji na moduły fv - 5 % Okres gwarancji na falowniki pv Ilość punktów w kryterium oceny ofert - Okres gwarancji na falowniki pv – 5 % Okres gwarancji na system montażowy Ilość punktów w kryterium oceny ofert - Okres gwarancji na system montażowy – 10 % Okres gwarancji na pompy ciepła Ilość punktów w kryterium oceny ofert - Okres gwarancji na pompy ciepła – 10 % Łączna ilość punktów 1 Eprosument S.A. ul. Grunwaldzka 207/7 85-451 Bydgoszcz 1394096,69 60,00 5 lat 10,00 12 lat 5 5 lat 5 12 lat 10 5 lat 10 100,00 III. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. IV. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. V. Unieważnieniu postępowania: Nie dotyczy. 

zamówienie na:

Zaprojektowanie i przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Narty, Nowa Wieś i Kąty, gmina Lubień Kujawski” w systemie „zaprojektuj-wybuduj

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.11.2018
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 16 sierpnia 2018  13:00
wynik postępowania: Lubień Kujawski, 18.09.2018 r. ZP.271.11.2018 dotyczy postępowania na zadanie: „Zaprojektowanie i przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Narty, Nowa Wieś i Kąty, gmina Lubień Kujawski” w systemie „zaprojektuj-wybuduj” INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z treścią art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: OFERTA NR 1 Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o. Ul. Krzywa Góra 8/10 87-800 Włocławek Cena oferty: 1903578,26 zł, Termin wykonania zamówienia: 9 m-cy, Okres gwarancji i rękojmi: 84 m-cy. Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu Oferta nr 1 Wykonawcy Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o., Ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek, uzyskała najkorzystniejszy bilans punktowy, tj. 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt., wynikający ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Rozdz. XIII. Mając na uwadze powyższe, oferta Wykonawcy Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o., Ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek wybrana została jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. II. Wykonawcach, którzy złożyli oferty i punktacji przyznanym ofertom w każdym kryterium oceny ofert cena – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt, i łączną punktację: Nr oferty Firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena - 60 Termin wykonania zamówie-nia Ilość punktów w kryterium oceny ofert - Termin wykonania zamówienia - 20 Okres gwaran-cji i rękojmi Ilość punktów w kryterium oceny ofert - Okres gwarancji i rękojmi - 20 Łączna ilość punktów 1 Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o. Ul. Krzywa Góra 8/10 87-800 Włocławek 1903578,26 60,00 9 m-cy 20,00 84 m-cy 20,00 100,00 2 Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II nr 7 87-853 Kruszyn 2278824,37 50,10 9 m-cy 20,00 84 m-cy 20,00 90,10 III. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. IV. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. V. Unieważnieniu postępowania: Nie dotyczy. 

zamówienie na:

Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego Domu Dziecka na potrzeby Dziennego Domu Seniora

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.12.2018
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 16 sierpnia 2018  13:00
wynik postępowania: Lubień Kujawski, 11.09.2018 r. ZP.271.12.2018 dotyczy postępowania na zadanie: „Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego Domu Dziecka na potrzeby Dziennego Domu Seniora”. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z treścią art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: OFERTA NR 2 Zakład Remontowo-Budowlany „TOM-BUD” S.C. Krzysztof Tomczyk Ul. Norwida 1, 09-414 09-414 Brudzeń Duży, Firma Handlowo-Usługowa Jarosław Tomczyk Głowina 8, 09-414 Brudzeń Duży Cena oferty: 774900,00 zł, Termin wykonania zamówienia: do dnia 20.11.2018 r., Okres gwarancji i rękojmi: 48 m-cy. Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu Oferta nr 2 Wykonawcy Zakład Remontowo-Budowlany „TOM-BUD” S.C. Krzysztof Tomczyk, Ul. Norwida 1, 09-414 09-414 Brudzeń Duży, Firma Handlowo-Usługowa Jarosław Tomczyk, Głowina 8, 09-414 Brudzeń Duży, uzyskała najkorzystniejszy bilans punktowy, tj. 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt., wynikający ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Rozdz. XIII. Mając na uwadze powyższe, oferta Wykonawcy Zakład Remontowo-Budowlany „TOM-BUD” S.C. Krzysztof Tomczyk, Ul. Norwida 1, 09-414 09-414 Brudzeń Duży, Firma Handlowo-Usługowa Jarosław Tomczyk, Głowina 8, 09-414 Brudzeń Duży wybrana została jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. II. Wykonawcach, którzy złożyli oferty i punktacji przyznanym ofertom w każdym kryterium oceny ofert cena – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt, i łączną punktację: Nr oferty Firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena - 60 Termin wykonania zamówie-nia Ilość punktów w kryterium oceny ofert - Termin wykonania zamówienia - 20 Okres gwaran-cji i rękojmi Ilość punktów w kryterium oceny ofert - Okres gwarancji i rękojmi - 20 Łączna ilość punktów 1 Ka-Bo Karol Borkowski Ul. Płocka 28B, 87-800 Włocławek 1020000,00 45,58 do dnia 20.11.2018 20,00 48 m-cy 20,00 85,58 2 Zakład Remontowo-Budowlany „TOM-BUD” S.C. Krzysztof Tomczyk Ul. Norwida 1, 09-414 09-414 Brudzeń Duży, Firma Handlowo-Usługowa Jarosław Tomczyk, Głowina 8, 09-414 Brudzeń Duży 774900,00 60,00 do dnia 20.11.2018 20,00 48 m-cy 20,00 100,00 III. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. IV. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. V. Unieważnieniu postępowania: Nie dotyczy. 

zamówienie na:

"Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim"

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.10.2018
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 6 sierpnia 2018  13:00
wynik postępowania: Lubień Kujawski, 07.08.2018 r. ZP.271.10.2018 dotyczy postępowania na zadanie: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim”. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z treścią art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: OFERTA NR 1 KA-BO Karol Borkowski Ul. Płocka 28B, 87-800 Włocławek, Cena oferty: 2201051,00 zł, Termin wykonania zamówienia: do dnia 01.04.2019 r. Okres gwarancji i rękojmi: 84 m-cy. Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu Oferta nr 1 Wykonawcy KA-BO Karol Borkowski, Ul. Płocka 28B, 87-800 Włocławek, uzyskała najkorzystniejszy bilans punktowy, tj. 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt., wynikający ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Rozdz. XIII. Mając na uwadze powyższe, oferta Wykonawcy KA-BO Karol Borkowski, Ul. Płocka 28B, 87-800 Włocławek wybrana została jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. II. Wykonawcach, którzy złożyli oferty i punktacji przyznanym ofertom w każdym kryterium oceny ofert cena – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt, i łączną punktację: Nie dotyczy. III. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni: Nie dotyczy. IV. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełnienia wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności: Nie dotyczy. V. Wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu: Nie dotyczy. VI. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy VII. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy VIII. Unieważnieniu postępowania: Nie dotyczy. 

zamówienie na:

„Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłego Domu Dziecka na potrzeby Dwuoddziałowego Żłobka”

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.9.2018
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 23 lipca 2018  13:00
wynik postępowania: Lubień Kujawski, 27.07.2018 r. ZP.271.9.2018 dotyczy postępowania na zadanie: „Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłego Domu Dziecka na potrzeby Dwuoddziałowego Żłobka”. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z treścią art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: OFERTA NR 2 Zakład Budowlany Jan Góreczny Ul. Płocka 99/101, 87-800 Włocławek, Cena oferty: 1323141,90 zł, Termin wykonania zamówienia: do dnia 20.11.2018 r., Okres gwarancji i rękojmi: 48 m-cy. Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu Oferta nr 2 Wykonawcy Zakład Budowlany Jan Góreczny, Ul. Płocka 99/101, 87-800 Włocławek, uzyskała najkorzystniejszy bilans punktowy, tj. 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt., wynikający ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Rozdz. XIII. Mając na uwadze powyższe, oferta Wykonawcy KA-BO Karol Borkowski, Ul. Płocka 28B, 87-800 Włocławek wybrana została jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. II. Wykonawcach, którzy złożyli oferty i punktacji przyznanym ofertom w każdym kryterium oceny ofert cena – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt, i łączną punktację: Nr oferty Firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena - 60 Termin wykonania zamówie-nia Ilość punktów w kryterium oceny ofert - Termin wykonania zamówienia - 20 Okres gwaran-cji i rękojmi Ilość punktów w kryterium oceny ofert - Okres gwarancji i rękojmi - 20 Łączna ilość punktów 1. Zakład Remontowo-Budowlany „TOM-BUD” s.c. Krzysztof Tomczyk Ul. Norwida 1, 09-414 Brudzeń Duży Firma Handlowo-Usługowa Jarosław Tomczyk Głowina 8, 09-414 Brudzeń Duży 1660500,00 47,81 do dnia 20.11.2018 20,00 48 m-cy 20,00 87,81 2. Zakład Budowlany Jan Góreczny Ul. Płocka 99/101, 87-800 Włocławek 1323141,90 60,00 do dnia 20.11.2018 20,00 48 m-cy 20,00 100,00 3. Zakład Handlowo-Usługowy Krzysztof Sadzikowski Ul. Wschodnia 2A, 87-800 Włocławek 1330000,00 59,69 do dnia 20.11.2018 20,00 48 m-cy 20,00 99,69 III. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. IV. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. V. Unieważnieniu postępowania: Nie dotyczy. 

zamówienie na:

„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 5.500.000,00 zł przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w 2018 r.”

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.8.2018
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 13 lipca 2018  10:00
wynik postępowania: Lubień Kujawski, 13.07.2018 r. ZP.271.8.2018 dotyczy postępowania na zadanie: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 5.500.000,00 zł przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w 2018 r”. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z treścią art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: OFERTA NR 1 Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Region Kujawsko-Pomorski Ul. Chełmińska 28 87-100 Toruń, Cena oferty: 565380,21 zł, Wysokość jednorazowej prowizji: 0,00% Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu Oferta nr 1 Wykonawcy Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Region Kujawsko-Pomorski, Ul. Chełmińska 28, 87-100 Toruń uzyskała najkorzystniejszy bilans punktowy, tj. 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena– 60 pkt, Wysokość jednorazowej prowizji – 40 pkt., wynikający ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Rozdz. XIII. Mając na uwadze powyższe, oferta Wykonawcy Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Region Kujawsko-Pomorski, Ul. Chełmińska 28, 87-100 Toruń wybrana została jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. II. Wykonawcach, którzy złożyli oferty i punktacji przyznanym ofertom w każdym kryterium oceny ofert cena – 60 pkt, Wysokość jednorazowej prowizji – 40 pkt. i łączną punktację: Nr oferty Firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena - 60 Wysokość jednorazowej prowizji Ilość punktów w kryterium oceny ofert - Wysokość jednorazowej prowizji – 40% Łączna ilość punktów 1. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Region Kujawsko-Pomorski Ul. Chełmińska 28 87-100 Toruń 565380,21 60,00 0,00% 40,00 100,00 2. Bank Spółdzielczy w Kowalu Ul. Piłsudskiego 42 87-820 Kowal 573210,26 59,18 0,00% 40,00 99,18 III. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. IV. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. V. Unieważnieniu postępowania: Nie dotyczy. 

zamówienie na:

"Świadczenie usług polegających na odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Lubień Kujawski, na których zamieszkują mieszkańcy"

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.5.2018
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 9 kwietnia 2018  13:00
wynik postępowania: Lubień Kujawski, 20.04.2018 r. ZP.271.5.2018 Dotyczy postępowania na zadanie: „Świadczenie usług polegających na odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Lubień Kujawski, na których zamieszkują mieszkańcy”. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z treścią art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: OFERTA NR 3 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek, Cena oferty: 1029004,56 zł, Termin płatności: 30 dni. Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu Oferta nr 3 Wykonawcy Przedsiębiorstwo Gospodarki komunalnej „Saniko” Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek, uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena oferty – 80 pkt, Termin płatności – 20 pkt, wynikający ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Rozdz. XIII. Mając na uwadze powyższe, oferta Wykonawcy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek, wybrana została jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. II. Wykonawcach, którzy złożyli oferty i punktacji przyznanym ofertom w każdym kryterium oceny ofert cena – 80 pkt, Termin płatności – 20 pkt, punktację: Numer oferty Firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena - 80 Termin płatności Ilość punktów w kryterium oceny ofert - Termin płatności - 20 Łączna ilość punktów 1 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. Baruchowo 87-821 Baruchowo 1065600,00 77,25 30 20,00 97,25 2 Tonsmeier Centrum Sp. z o.o. ul. Łąkoszyńska 127 99-300 Kutno 2366251,92 34,79 30 20,00 54,79 3 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. ul. Komunalna 4 87-800 Włocławek 1029004,56 80,00 30 20,00 100,00 III. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy IV. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy V. Unieważnieniu postępowania: Nie dotyczy 

zamówienie na:

Zaprojektowanie i budowa targowiska gminnego w miejscowości Kaliska, gmina Lubień Kujawski, w systemie „zaprojektuj - wykonaj”

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.4.2018
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 15 marca 2018  13:00
wynik postępowania: Lubień Kujawski, 04.04.2018 r. ZP.271.4.2018 dotyczy postępowania na zadanie: „Zaprojektowanie i budowa targowiska gminnego w miejscowości Kaliska, gmina Lubień Kujawski” w systemie „zaprojektuj-wykonaj”. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z treścią art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: OFERTA NR 3 KRIS-BUD Krzysztof Świerczyński Rzeżewo-Morzyce 25, 87-840 Lubień Kujawski, Cena oferty: 2300000,00 zł, Termin wykonania zamówienia: 9 m-cy, Okres gwarancji i rękojmi: 7 lat. Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu Oferta nr 3 Wykonawcy KRIS-BUD Krzysztof Świerczyński, Rzeżewo-Morzyce 25, 87-840 Lubień Kujawski, uzyskała najkorzystniejszy bilans 97,76 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt., wynikający ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Rozdz. XIII. Mając na uwadze powyższe, oferta Wykonawcy KRIS-BUD Krzysztof Świerczyński, Rzeżewo-Morzyce 25, 87-840 Lubień Kujawski wybrana została jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. II. Wykonawcach, którzy złożyli oferty i punktacji przyznanym ofertom w każdym kryterium oceny ofert cena – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt, i łączną punktację: Numer oferty Firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena - 60 Termin wykonania zamówienia Ilość punktów w kryterium oceny ofert - Termin wykonania zamówienia - 20 Okres gwarancji i rękojmi Ilość punktów w kryterium oceny ofert - Okres gwarancji i rękojmi - 20 Łączna ilość punktów 1. Konsorcjum firm Grider Sp. z o.o sp. komandytowa Al. Jana Pawła II 15 87-800 Włocławek Pracownia projektowa, nadzór i realizacja inwestycji „Chata” ul. Władysława Łokietka 3 87-850 Choceń 2412606,62 55,06 9 m-cy 20,00 7 lat 20,00 95,06 2. Marek Tomczyk „BUDMACH” Budownictwo, Usługi-Handel ul. Brzozowa 10 09-414 Brudzeń Duży 2214000,00 60,00 10 m-cy 10,00 7 lat 20,00 90,00 3. KRIS-BUD Krzysztof Świerczyński Rzeżewo-Morzyce 25 87-840 Lubień Kujawski 2300000,00 57,76 9 m-cy 20,00 7 lat 20,00 97,76 III. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. IV. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. V. Unieważnieniu postępowania: Nie dotyczy. 

zamówienie na:

Budowa ścieżki przyrodniczej nad jeziorem Lubieńskim

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.3.2018
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 26 lutego 2018  13:00
wynik postępowania: Lubień Kujawski, 13.03.2018 r. ZP.271.3.2018 Dotyczy postępowania na zadanie: „Budowa ścieżki przyrodniczej nad jeziorem Lubieńskim”. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z treścią art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: OFERTA NR 1 P.H.U GRUMIX Karolina Przepióra-Gruda Budzisław 35, 26-234 Słupia, Cena oferty: 298000,00 zł., Termin wykonania zamówienia: 6 m-cy, Okres gwarancji i rękojmi: 60 m-cy. Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu Oferta nr 1 Wykonawcy P.H.U. GRUMIX Karolina Przepióra-Gruda, Budzisław 35, 26-234 Słupia, uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres rękojmi i gwarancji – 20 pkt., wynikający ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Rozdz. XIII. Mając na uwadze powyższe, oferta Wykonawcy P.H.U. GRUMIX Karolina Przepióra-Gruda, Budzisław 35, 26-234 Słupia wybrana została jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. II. Wykonawcach, którzy złożyli oferty i punktacji przyznanym ofertom w każdym kryterium oceny ofert cena – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi i łączną – 20 pkt, punktację: Numer oferty Firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena - 60 Termin wykonania zamówienia Ilość punktów w kryterium oceny ofert - Termin wykonania zamówienia - 20 Okres gwarancji i rękojmi Ilość punktów w kryterium oceny ofert - Okres gwarancji i rękojmi - 20 Łączna ilość punktów 1. P.H.U. GRUMIX Karolina Przepióra-Gruda Budzisław 35 26-234 Słupia 298000,00 60,00 6 m-cy 20,00 60 m-cy 20,00 100,00 2. Marek Tomczyk „BUDMACH” Budownictwo, Usługi-Handel Ul. Brzozowa 10 09-414 Brudzeń Duży 633450,00 28,23 7 m-cy 20,00 60 m-cy 20,00 68,23 III. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. IV. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. V. Unieważnieniu postępowania: Nie dotyczy. 

zamówienie na:

"Dostawa z rozładunkiem kruszywa do sołectw w gminie Lubień Kujawski"

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.2018
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 23 stycznia 2018  13:00
wynik postępowania: Lubień Kujawski 29.01.2018 r. ZP.271.1.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamiam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa z rozładunkiem kruszywa drogowego do sołectw w gminie Lubień Kujawski”, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Handel i Usługi Transportowe „TRANSDRÓG” Andrzej Cendlewski, Kolczyn 3, 09-213 Gozdowo. W/w Wykonawca złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu, spełnił warunki udziału w postępowaniu, złożył wszystkie oświadczenia wymagane w SIWZ. Ofercie najkorzystniejszej przyznano najwyższą ilość punktów. Informuję, że w prowadzonym postępowaniu złożono 2 oferty nie podlegające wykluczeniu oraz odrzuceniu z postępowania przetargowego. Zgodnie ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert przyznano następującą punktację: Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Punkty za cenę Punkty za termin płatności Punkty razem 1 Transport-Handel-Usługi Krzysztof Wasielewski Czołpin 12, 88-210 Dobre 73,09 20 93,09 2 Handel i Usługi Transportowe „TRANSDRÓG” Andrzej Cendlewski Kolczyn 3, 09-213 Gozdowo 80,00 20 100,00 Do umieszczenia: - na stronie internetowej zamawiającego (BIP) - w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego  

zamówienie na:

'Przebudowa drogi gminnej nr 191403C w miejscowościach Kłóbka i Rzegocin, gmina Lubień Kujawski"

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.19.2017
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 9 stycznia 2018  13:00
wynik postępowania: Lubień Kujawski, 01.02.2018 r. ZP.271.19.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamiam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi gminnej 191403C w miejscowości Kłóbka i Rzegocin, gmina Lubień Kujawski”, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 5 złożoną przez Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II nr 7, 87-853 Kruszyna. W/w Wykonawca złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu, spełnił warunki udziału w postępowaniu, złożył wszystkie oświadczenia wymagane w SIWZ. Ofercie najkorzystniejszej przyznano najwyższą ilość punktów. Informuję, że w prowadzonym postępowaniu złożono 5 ofert nie podlegających wykluczeniu oraz odrzuceniu z postępowania przetargowego. Zgodnie ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert przyznano następującą punktację: Lp. Nazwa i adres wykonawcy Termin gwarancji i rękojmi Termin wykonania zamówienia Cena oferty brutto Punkty za cenę Punkty za termin wykonania Punkty za okres gwarancji i rękojmi Punkty razem 1 Konsorcjum Firm MCC S.A. ul. Kaliska 11, 87-860 Chodecz Molewski Sp. z o.o. ul. Płocka 164 87-800 Włocławek 84 m-ce 29 czerwca 2018r. 1.908.130,57 49,04 20,00 20,00 89,04 2 Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” ul. Krzywa Góra 8/10 87-800 Włocławek 84 m-ce 29 czerwca 2018r 1.951.400,49 47,95 20,00 20,00 87,95 3 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A.Kobylarnia 8 86-061 Brzoza 84 m-ce 29 czerwca 2018r 1.798.956,07 52,01 20,00 20,00 92,01 4 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13 99-300 Kutno 84 m-ce 29 czerwca 2018r 1.671.849,47 55,97 20,00 20,00 95,97 5 Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Nowa Wieś ul. Jana Pawła II nr 7 87-853 Kruszyn 84 m-ce 29 czerwca 2018r 1.559.543,01 60,00 20,00 20,00 100,00 Do umieszczenia: - na stronie internetowej zamawiającego (BIP) w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego  

zamówienie na:

"Budowa placu zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim"

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.18.2017
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 8 stycznia 2018  13:00
wynik postępowania: Lubień Kujawski, 09.02.2018 r. ZP.271.18.2017 Dotyczy postępowania na zadanie: „Budowa placu zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim”. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z treścią art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: OFERTA NR 4 SK-MEDICO Sebastian Ilczuk Miączyn 115B, 22-455 Miączyn, Cena oferty: 278990,00 zł., Termin wykonania zamówienia: 05.05.2018 r., Okres gwarancji i rękojmi: 60 miesiące. Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu Oferta nr 4 Wykonawcy SK-MEDICO Sebastian Ilczuk, Miączyn 115B, 22-455 Miączyn, uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres rękojmi i gwarancji – 20 pkt., wynikający ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Rozdz. XIII. Mając na uwadze powyższe, oferta Wykonawcy SK-MEDICO Sebastian Ilczuk, Miączyn 115B, 22-455 Miączyn wybrana została jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. II. Wykonawcach, którzy złożyli oferty i punktacji przyznanym ofertom w każdym kryterium oceny ofert cena – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi i łączną – 20 pkt, punktację: Numer oferty Firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena - 60 Termin wykonania zamówienia Ilość punktów w kryterium oceny ofert - Termin wykonania zamówienia - 20 Okres gwarancji i rękojmi Ilość punktów w kryterium oceny ofert - Okres gwarancji i rękojmi - 20 Łączna ilość punktów 1. Konsorcjum Firm Biuro Regionalne JORDAN -Jolanta Pędzisz ul. Szymanowskiego 15 lok.3, 87-100 Toruń BMJ EQUIP-Mariusz Śliwiński Czemlewo 40, 86-070 Dąbrowa Chełmińska Oferta nie podlegała ocenie 2. NOVUM Sp. z o.o. Sp. k. ul. Bolesława Chrobrego 1 12-100 Szczytno 377414,99 zł 44,35 pkt 05.05.2018 r. 20,00 pkt 60 m-ce 20,00 pkt 84,35 pkt 3. „ROYAL PLAY” Łukasz Piotrowski ul. Przedszkolna 4/30 07-320 Małkinia Górna Oferta nie podlegała ocenie 4. SK-MEDICO Sebastian Ilczuk Miączyn 115B 22-455 Miączyn 278990,00 zł 60,00 pkt 05.05.2018 r. 20,00 pkt 60 m-ce 20,00 pkt 100,00 pkt III. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy IV. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy V. Unieważnieniu postępowania: Nie dotyczy 

Przetargi o pozycjach 1 - 18 (z 18)