Przetargi rozstrzygnięte z 2016 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 12 (z 12)zamówienie na:

"Dostawa opału na sezon grzewczy 2016/2017"

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.14.2016
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 25 listopada 2016  13:00
wynik postępowania: Lubień Kujawski, 06.12.2016 r. ZP.271.14.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.) zawiadamiam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa opału na sezon grzewczy 2016/2017”, wybrano jako najkorzystniejszą, ofertę nr 4 do części I i II zamówienia złożoną przez Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski, Wola Olszowa 7, 87-840 Lubień Kujawski oraz do części III zamówienia ofertę nr 2 złożoną przez Transbud P. Nowak, J. Magosiewicz Sp. J., ul. Gdańska 78A,84-240 Reda. W/w Wykonawcy złożyli oferty nie podlegającą odrzuceniu, spełnili warunki udziału w postępowaniu, złożyli wszystkie oświadczenia wymagane w SIWZ. Ofertom najkorzystniejszym przyznano najwyższą ilość punktów. Zgodnie ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert przyznano następującą punktację: Część Nr 1 zamówienia – dostawa ekogroszku Oferta Nr2 Transbud P. Nowak, J. Magosiewicz Sp. J., ul. Gdańska 78A,84-240 Reda Punkty za cenę – 52,52 Punkty za termin – 40,00 Łącznie – 92,52 Oferta Nr4 Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski, Wola Olszowa 7, 87-840 Lubień Kujawski Punkty za cenę – 60,00 Punkty za termin – 40,00 Łącznie – 100,00 Część Nr 2 zamówienia – dostawa miału węglowego Oferta Nr2 Transbud P. Nowak, J. Magosiewicz Sp. J., ul. Gdańska 78A,84-240 Reda Punkty za cenę – 41,71 Punkty za termin – 40,00 Łącznie – 81,71 Oferta Nr4 Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski, Wola Olszowa 7, 87-840 Lubień Kujawski Punkty za cenę – 60,00 Punkty za termin – 40,00 Łącznie – 100,00 Część Nr3 zamówienia – dostawa węgla kamiennego Oferta Nr2 Transbud P. Nowak, J. Magosiewicz Sp. J., ul. Gdańska 78A,84-240 Reda Punkty za cenę – 60,00 Punkty za termin – 40,00 Łącznie – 100,00 Oferta Nr4 Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski, Wola Olszowa 7, 87-840 Lubień Kujawski Punkty za cenę – 42,00 Punkty za termin – 40,00 Łącznie – 82,00 Informuję, że w prowadzonym postępowaniu złożono 4 oferty . W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty: Oferta Nr1 „Węglopasz” Sp. z o.o., ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań, Oferta Nr3 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe MADAGIER J. Trawińska, E. Pawlak Sp. J., Czołowo 94, 88-200 Radziejów. Uzasadnienie odrzucenia ofert: Zgodnie z art. 89 ust.2 Zamawiający odrzuca ofertę , której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Do umieszczenia: - na stronie internetowej zamawiającego (BIP) w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego  

zamówienie na:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w 2016 r.

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.13.2016
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 2 listopada 2016  13:00
wynik postępowania: Lubień Kujawski, 03.11.2016 r. ZP.271.13.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.) zawiadamiam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w 2016 r.”, wybrano jako najkorzystniejszą, ofertę nr 2 złożoną przez Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy, ul. H. Kołłątaja 8; 85-080 Bydgoszcz. W/w Wykonawca złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu, spełnił warunki udziału w postępowaniu, złożył wszystkie oświadczenia wymagane w SIWZ. Ofercie najkorzystniejszej przyznano najwyższą ilość punktów. Informuję, że w prowadzonym postępowaniu złożono 2 oferty nie podlegające wykluczeniu oraz odrzuceniu z postępowania przetargowego. Zgodnie ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert przyznano następującą punktację Lp. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Cena Wysokość prowizji Punkty za cenę Punkty za prowizję Punkty 1 Bank Spółdzielczy w Kowalu ul. Piłsudskiego 42 87-820 Kowal 378.963,31 0,00% 47,27 40 87,27 2 Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy ul. H. Kołłątaja 8 85-080 Bydgoszcz 298.579,77 0,00% 60 40 100 Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, umowa może zostać zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma.  

zamówienie na:

BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KŁÓBKA , GMINA LUBIEŃ KUJAWSKI

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.11.2016
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 10 października 2016  13:00
wynik postępowania: Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.) zawiadamiam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. „BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KŁÓBKA , GMINA LUBIEŃ KUJAWSKI”, wybrano jako najkorzystniejszą, ofertę nr 3 złożoną przez Zakład Produkcyjno- Handlowy „ MELBUD” Sławomir Szorc, Katarzyna Szorc Sp. jawna, Al. Jana Pawła II 8; 87-800 Włocławek. W/w Wykonawca złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu, spełnił warunki udziału w postępowaniu, złożył wszystkie oświadczenia wymagane w SIWZ. Ofercie najkorzystniejszej przyznano najwyższą ilość punktów. Zgodnie ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert przyznano następującą punktację: Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Cena Termin realizacji Termin gwarancji Punkty za cenę Punkty za termin Punkty za gwarancję Punkty 1 Ecol-Unicon Spółka z o.o. ul. Równa 2 80-067 Gdańsk 2054935,20 9 m-cy 84 m-ce 56,24 20 20 96,24 2 Wielobranżowy Zakład Usługowy Andrzej Sieradzki ul. Botaniczna 25A 87-800 Włocławek 2390000,00 9 m-cy 84 m-ce 48,35 20 20 88,35 3 Zakład Produkcyjno- Handlowy „ MELBUD” Sławomir Szorc, Katarzyna Szorc Sp. jawna Al. Jana Pawła II 8 87-800 Włocławek 1926092,74 9 m-cy 84 m-ce 60,00 20 20 100 4 HYDROPOL Sp. z o.o. ul. Targowa 10B 09-500 Gostynin 2180000,00 9 m-cy 84 m-ce 53,01 20 20 93,01 5 Lider Konsorcjum Molewski Sp. z o.o. Partner Konsorcjum Molewski S.A. ul. Płocka 164 87-800 Włocławek, ul. Kaliska 11 87-800 Włocławek 2212770,00 9 m-cy 84 m-ce 52,23 20 20 92,23 6 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ HYDROBUD” Paweł Złotowski Leszczynek 2a 99-300 Kutno 2983049,70 9 m-cy 84 m-ce 38,74 20 20 78,74 Informuję, że w prowadzonym postępowaniu złożono 6 ofert . W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty: 1. Wielobranżowy Zakład Usługowy Andrzej Sieradzki ul. Botaniczna 25A; 87-800 Włocławek 2. Lider Konsorcjum Molewski Sp. z o.o. ul. Płocka 164; 87-800 Włocławek Partner Konsorcjum Molewski S.A. ul. Kaliska 11; 87-800 Włocławek 3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ HYDROBUD” Paweł Złotowski Leszczynek 2a; 99-300 Kutno Uzasadnienie odrzucenia ofert: Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 7a Zamawiający odrzuca ofertę , jeżeli Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania z ofertą. Do umieszczenia: - na stronie internetowej zamawiającego (BIP) w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego  

zamówienie na:

Świadczenie usług polegających na odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Lubień Kujawski, na których zamieszkują mieszkańcy

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.10.2016
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 4 sierpnia 2016  13:00
wynik postępowania: Lubień Kujawski, 17.08.2016 r. ZP.271.10.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zawiadamiam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług polegających na odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubień Kujawski, na których zamieszkują mieszkańcy”, wybrano jako  najkorzystniejszą, ofertę nr 1 złożoną przez TONSMEJER Centrum Sp. z o.o., ul. Łąkoszyńska 127; 99-300 Kutno. W/w Wykonawca złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu, spełnił warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy i rozdziale I ust. 5 i 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożył wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane w SIWZ. Ofercie najkorzystniejszej przyznano najwyższą ilość punktów. Informuję, że w prowadzonym postępowaniu złożono 2 oferty nie podlegające wykluczeniu oraz odrzuceniu z postępowania przetargowego. Zgodnie ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert przyznano następującą punktację: Lp. Nazwa wykonawcy Adres Wykonawcy Punkty za kryterium Łączna punktacja Cena Kryterium środowiskowe 1 TONSMEIER Centrum Sp. z o.o. ul. Łąkoszyńska 127 99-300 Kutno 80,00 20,00 100,00 2 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej :SANIKO” Sp. z o.o. ul. Komunalna 4 87-800 Włocławek 79,11 20,00 99,11 Do umieszczenia: na stronie internetowej zamawiającego (BIP) w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego 

zamówienie na:

Budowa linii oświetlenia ulicznego wraz z budową ulicy Spokojnej w miejscowości Kaliska Gmina Lubień Kujawski

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.09.2016
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 1 sierpnia 2016  13:00
wynik postępowania: Lubień Kujawski, 09.09.2016 r. ZP.271.09.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zawiadamiam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa linii oświetlenia ulicznego wraz z budową ulicy Spokojnej w miejscowości Kaliska Gmina Lubień Kujawski”, wybrano jako  najkorzystniejszą, ofertę nr 2 złożoną przez Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Eugeniusz Piwiński, ul. Popławskiego 4; 87-840 Lubień Kujawski. W/w Wykonawca złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu, spełnił warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy i rozdziale I ust. 5 i 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożył wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane w SIWZ. Ofercie najkorzystniejszej przyznano najwyższą ilość punktów. Informuję, że w prowadzonym postępowaniu złożono 2 oferty nie podlegające wykluczeniu oraz odrzuceniu z postępowania przetargowego. Zgodnie ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert przyznano następującą punktację: Lp. Nazwa wykonawcy Adres Wykonawcy Punkty Łączna punktacja Cena gwarancja 1 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. ks. St. Wyszyńskiego 13 99-300 Kutno 88,26 5,00 93,26 2 Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Eugeniusz Piwiński ul. Popławskiego 4 87-840 Lubień Kujawski 95,00 4,29 99,29 Do umieszczenia: na stronie internetowej zamawiającego (BIP) w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego 

zamówienie na:

„Przebudowa dróg gminnych nr 191433C, 191488C oraz 191489C w miejscowościach Kretkowo-Rutkowice, gmina Lubień Kujawski”

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.07.2016
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 4 maja 2016  13:00
wynik postępowania: Lubień Kujawski, 31.05.2016 r. ZP.271.07.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zawiadamiam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 191433C 191488C oraz 191489C w miejscowości Kretkowo-Rutkowice, gmina Lubień Kujawski”, wybrano jako  najkorzystniejszą, ofertę nr 3 złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Kard.St.Wyszyńskiego 13, 99-300 Kutno . W/w Wykonawca złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu, spełnił warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy i rozdziale I ust. 5 i 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożył wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane w SIWZ. Ofercie najkorzystniejszej przyznano najwyższą ilość punktów. Informuję, że w prowadzonym postępowaniu złożono 5 ofert nie podlegających wykluczeniu oraz odrzuceniu z postępowania przetargowego. Zgodnie ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert przyznano następującą punktację: Lp. Nazwa wykonawcy Adres Wykonawcy Punkty za kryterium Łączna punktacja Cena Termin gwarancji 1 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "INODROG" Sp. z o.o. ul. Budowlana 38 88-100 Inowrocław 701787,67 60 85,17 2 Firma Inżynieryjno Drogowa DROGTOM Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10 87-800 Włocławek 698623,63 84 86,97 3 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Kard.St.Wyszyńskiego 13 99-300 Kutno 602784,00 84 100 4 Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., Kruszyn Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II Nr 7 87-853 Kruszyn 608421,16 84 99,12 5 INVEST DEVEMOPMENT Sp.z o.o. ul. Kaliska 11 87-860 Chodecz 725780,12 84 83,90 Do umieszczenia: na stronie internetowej zamawiającego (BIP) - w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego 

zamówienie na:

„Przebudowa drogi gminnej nr 191418C Beszynek-Czaple w miejscowości Czaple Nowe”

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.05.2016
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 27 kwietnia 2016  13:00
wynik postępowania: Lubień Kujawski, 09.05.2016 r. ZP.271.05.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zawiadamiam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 191418C Beszynek-Czaple w miejscowości Czaple Nowe”, wybrano jako najkorzystniejszą, ofertę nr 4 złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Kard.St.Wyszyńskiego 13, 99-300 Kutno . W/w Wykonawca złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu, spełnił warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy i rozdziale I ust. 5 i 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożył wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane w SIWZ. Ofercie najkorzystniejszej przyznano najwyższą ilość punktów. Informuję, że w prowadzonym postępowaniu złożono 5 ofert nie podlegających wykluczeniu oraz odrzuceniu z postępowania przetargowego. Zgodnie ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert przyznano następującą punktację: Lp. Nazwa wykonawcy Adres Wykonawcy Punkty za kryterium Łączna punktacja Cena Termin gwarancji 1 Invest Development Sp. z o. o. ul. Kaliska 11 87-860 Chodecz 89,17 5,00 94,17 2 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "INODROG" Sp. z o.o. ul. Budowlana 38 88-100 Inowrocław 74,50 5,00 79,50 3 Firma Inżynieryjno Drogowa DROGTOM Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10 87-800 Włocławek 88,82 5,00 93,82 4 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Kard.St.Wyszyńskiego 13 99-300 Kutno 95,00 5,00 100,00 5 Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., Kruszyn Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II Nr 7 87-853 Kruszyn 92,30 5,00 97,30 

zamówienie na:

„Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubień Kujawski”

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.06.2016
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 22 kwietnia 2016  13:00
wynik postępowania: Lubień Kujawski, 25.05.2016 r. ZP.271.06.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zawiadamiam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubień Kujawski”, wybrano jako najkorzystniejszą, ofertę złożoną przez wykonawcę: KG EKO-INVEST Sp. z o.o. ul. Ikara 20 lok. 2, 02- 705 Warszawa Firma ta złożyła ofertę nie podlegającą odrzuceniu, spełniła warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy i rozdziale I ust. 5 i 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ofercie KG EKO-INVEST Sp. z o.o. ul. Ikara 20 lok. 2, 02- 705 Warszawa przyznano najwyższą ilość punktów. Informuję, że w prowadzonym postępowaniu złożono 7 ofert, którym zgodnie ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert przyznano następującą punktację w poszczególnych kryteriach i łączną punktację oceny oferty (Cena /C/-95%. Termin płatności /T/- 5%): Oferta nr 1: Przedsiębiorstwo Usługowo- Budowlane T-tel ul. Podgórze 20/2, 43-300 Bielsko Biała Punktacja w kryterium „Cena „ – 60,82pkt. Punktacja w kryterium „ Termin płatności” – 5pkt. Łączna punktacja – 65,82pkt. Oferta nr 2: Tonsmeier Centrum Sp. z o.o. ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno Punktacja w kryterium „Cena „ – 83,13pkt. Punktacja w kryterium „ Termin płatności” – 3,33pkt. Łączna punktacja – 86,46pkt. Oferta nr 3: Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO” Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski Mikorzyn 12, 87-732 Lubanie Punktacja w kryterium „Cena „– 78,75pkt. Punktacja w kryterium „ Termin płatności” – 3,33pkt. Łączna punktacja – 82,08pkt. Oferta nr 4: Środowisko i Innowacje Sp. z o.o. Dąbrów 8, 28-142 Tuczęby Punktacja w kryterium „Cena „ – 72,02pkt. Punktacja w kryterium „ Termin płatności” – 3,33pkt. Łączna punktacja – 75,35pkt. Oferta nr 5 PRO – EKO Serwis Sp. z o.o. Bierzewice 62, 09-500 Gostynin Punktacja w kryterium „Cena „ – 92,45pkt. Punktacja w kryterium „ Termin płatności” – 3,33pkt. Łączna punktacja – 95,78pkt. Oferta nr 6: Renovo S.C. ul. Studzińskiego 48m 8, 91-498 Łódź Wykonawca wkluczony z postepowania na podstawie art. 24 ust.2 pkt 4 ustawy, ponieważ wykonawca nie przedstawił zaświadczeń o niezaleganiu z opłacaniem składek ZUS oraz niezaleganiu w podatkach według stanu na dzień 22.04.2016 tj. dzień składania ofert. W myśl art. 24 ust. 4 ustawy ofertę wykoawcy wyklczonego uznaje się za odrzuconą. Oferta nr 7: KG EKO-INVEST Sp. z o.o. ul. Ikara 20 lok. 2. 02-705 Warszawa Punktacja w kryterium „Cena „ – 95,00pkt. Punktacja w kryterium „ Termin płatności” – 3,33pkt. Łączna punktacja – 98,33 pkt. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy tj. w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty , jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

zamówienie na:

Wykonywanie bankowej obsługi budżetu gminy Lubień Kujawski wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.04.2016
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 11 kwietnia 2016  13:00
wynik postępowania: Lubień Kujawski, 15.04.2016 r. ZP.271.04.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zawiadamiam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonywanie bankowej obsługi budżetu gminy Lubień Kujawski wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi”, wybrano jako najkorzystniejszą, ofertę złożoną przez Bank Spółdzielczy w Kowalu, ul. Piłsudskiego 42, 87-820 Kowal. W/w Wykonawca złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu, spełnił warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy i rozdziale I ust. 5 i 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożył wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane w SIWZ. Informuję, że w prowadzonym postępowaniu złożono 1 ofertę nie podlegającą wykluczeniu oraz odrzuceniu z postępowania przetargowego. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w związku z art. 94 ust. 2 pkt 1a, zamawiający informuje, że w tym postępowaniu może zawrzeć umowę przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 tejże ustawy. Do umieszczenia: - na stronie internetowej zamawiającego (BIP) - w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego 

zamówienie na:

"Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Narty, gmina Lubień Kujawski"

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.03.2016
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 8 lutego 2016  13:00
wynik postępowania: Lubień Kujawski, 11.03.2016 r. ZP.271.03.2016 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164), zwana dalej „ustawą”, zawiadamiam, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. „Modernizacja stacji uzdatnia wody w miejscowości Narty, gmina Lubień Kujawski”, wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę: Instalcompact Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 23, 62-080 Tarnowo Podgórne Wykonawca ten złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu, spełnił warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy i Rozdziale I, pkt 5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożył dokumenty i oświadczenia wymagane w SIWZ. Ofercie tego wykonawcy przyznano największą łączną ilość punktów. Informuję, że w prowadzonym postępowaniu złożono 24 oferty, którym zgodnie ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert przyznano następującą punktację w poszczególnych kryteriach i łączną punktację oceny ofert (Cena /C/ - 95%, Okres gwarancji /G/ - 5%): Oferta nr 1: HYDRO-PARTNER Sp. z o.o. ul. Gronowska 4a, 64-100 Leszno Punktacja w kryterium „Cena” – 94,36 pkt Punktacja w kryterium „Okres gwarancji” – 3,57 pkt Łączna punktacja: 97,93 pkt Oferta nr 2: Instalcompact Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 23, 62-080 Tarnowo Podgórne Punktacja w kryterium „Cena” – 95,00 pkt Punktacja w kryterium „Okres gwarancji” – 5,00 pkt Łączna punktacja: 100,00 pkt Oferta nr 3: "Ekoidea" Tomasz Olek ul. Warszawska 187, 26-600 Radom Wykonawca wykluczony z postepowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, ponieważ wykonawca nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą i nie wniósł wadium na przedłużony okres związania ofertą. W myśl art. 24 ust. 4 ustawy, ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Oferta nr 4: ROSMOSIS- Wawrzyniak Sp. z o.o. Perzyce 46, 63-760 Zduny Wykonawca wykluczony z postepowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, ponieważ wykonawca nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą i nie wniósł wadium na przedłużony okres związania ofertą. W myśl art. 24 ust. 4 ustawy, ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Oferta nr 5 WATERTECH Dorota Grzelak- Kowalczyk ul. Świtezianki 16, 91-496 Łódź Wykonawca wykluczony z postepowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, ponieważ wykonawca nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą i nie wniósł wadium na przedłużony okres związania ofertą. W myśl art. 24 ust. 4 ustawy, ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Oferta nr 6: BLANCA PLUS SP. Z O.O. Wola Mrokowska, ul. Wąska 1, 05-552 Wólka Kosowska Punktacja w kryterium „Cena” – 52,86 pkt Punktacja w kryterium „Okres gwarancji” – 3,57 pkt Łączna punktacja: 56,46 pkt Oferta nr 7: Firma Bartosz Sp. J. Bujwicki, Sobiech ul. Sejneńska 7, 15-399 Białystok Wykonawca wykluczony z postepowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, ponieważ wykonawca nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą i nie wniósł wadium na przedłużony okres związania ofertą. W myśl art. 24 ust. 4 ustawy, ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Oferta nr 8: Konsorcjum Firm w składzie: Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT Sp. z o.o.- Pełnomocnik (Lider Konsorcjum, Partner Wiodący) ul. Bór 139, 42-202 Częstochowa ABT Sp. z o.o. I Wspólnicy Spółka Komandytowa- Partner Konsorcjum ul. Bór 143/157, 42-202 Częstochowa Wykonawca wykluczony z postepowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, ponieważ wykonawca nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą i nie wniósł wadium na przedłużony okres związania ofertą. W myśl art. 24 ust. 4 ustawy, ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Oferta nr 9: EUROAQUA Sp. z o.o. Sp.k. ul. Bobrownicka 13A, 61-306 Poznań Wykonawca wykluczony z postepowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, ponieważ wykonawca nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą i nie wniósł wadium na przedłużony okres związania ofertą. W myśl art. 24 ust. 4 ustawy, ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Oferta nr 10: P.P.H EKO-SYSTEM-POLSKA Szarnecka Placko Dorota Tajęcina 112, 36-002 Jasionka Wykonawca wykluczony z postepowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, ponieważ wykonawca nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą i nie wniósł wadium na przedłużony okres związania ofertą. W myśl art. 24 ust. 4 ustawy, ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Oferta nr 11: „FUNAM” Sp. z o.o. ul. Mokronoska 2, 52-407 Wrocław Wykonawca wykluczony z postepowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, ponieważ wykonawca nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą i nie wniósł wadium na przedłużony okres związania ofertą. W myśl art. 24 ust. 4 ustawy, ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Oferta nr 12: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane "PRZEM-GRI" Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 3, 10-418 Olsztyn Punktacja w kryterium „Cena” – 63,59 pkt Punktacja w kryterium „Okres gwarancji” – 5,00 pkt Łączna punktacja: 68,59 pkt Oferta nr 13: HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp. k. ul. Wojska Polskiego 139, 63-200 Jarocin Wykonawca wykluczony z postepowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, ponieważ wykonawca nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą i nie wniósł wadium na przedłużony okres związania ofertą. W myśl art. 24 ust. 4 ustawy, ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Oferta nr 14: H2Optim Sp. z o.o. Sp. k. ul. Kwarcowa 2, 62-002 Suchy Las Wykonawca wykluczony z postepowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, ponieważ wykonawca nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą i nie wniósł wadium na przedłużony okres związania ofertą. W myśl art. 24 ust. 4 ustawy, ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Oferta nr 15: Firma Gutkowski Gutkowski Jan ul. 17 Stycznia 92, 64-100 Leszno Wykonawca wykluczony z postepowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, ponieważ wykonawca nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą i nie wniósł wadium na przedłużony okres związania ofertą. W myśl art. 24 ust. 4 ustawy, ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Oferta nr 16: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe AUTOMATYK Barbara Kondratowicz Zbiersk Cukrownia 68/2, 62-830 Zbiersk Wykonawca wykluczony z postepowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, ponieważ wykonawca nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą i nie wniósł wadium na przedłużony okres związania ofertą. W myśl art. 24 ust. 4 ustawy, ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Oferta nr 17: Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „KERAM” Marek Cwalina- Lider Konsorcjum ul. Sadowa 40, 19-200 Grajewo PHU ”JA-MAR” Jacek Przestrzelski- Partner Konsorcjum ul. Wesoła 87, 18-400 Łomża Wykonawca wykluczony z postepowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, ponieważ wykonawca nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą i nie wniósł wadium na przedłużony okres związania ofertą. W myśl art. 24 ust. 4 ustawy, ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Oferta nr 18: TECHWATER- Marek Jarosz ul. Kraszewskiego 16, 85-240 Bydgoszcz Wykonawca wykluczony z postepowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, ponieważ wykonawca nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą i nie wniósł wadium na przedłużony okres związania ofertą. W myśl art. 24 ust. 4 ustawy, ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Oferta nr 19: Zakład Obsługi Budownictwa i Inwestycji Sekulski Janusz ul. Sucharskiego 8/4509-200 Sierpc Wykonawca wykluczony z postepowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, ponieważ wykonawca nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą i nie wniósł wadium na przedłużony okres związania ofertą. W myśl art. 24 ust. 4 ustawy, ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Oferta nr 20: Konsorcjum Wykonawców: Lider: MOLEWSKI SP. z o.o. ul. Płocka 164, 87-800 Włocławek Partner: MOLEWSKI S.A. ul. Kaliska 11, 87-860 Chodecz Wykonawca wykluczony z postepowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, ponieważ wykonawca nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą i nie wniósł wadium na przedłużony okres związania ofertą. W myśl art. 24 ust. 4 ustawy, ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Oferta nr 21: HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A. Ul. Płocka 15, 87-800 Włocławek Wykonawca wykluczony z postepowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, ponieważ wykonawca nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą i nie wniósł wadium na przedłużony okres związania ofertą. W myśl art. 24 ust. 4 ustawy, ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Oferta nr 22: Zakład Usługowy „Wod-Bud” Zdzisław Kliński Nasiegniewo 62A 87-811 Fabianki Wykonawca wykluczony z postepowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, ponieważ wykonawca nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą i nie wniósł wadium na przedłużony okres związania ofertą. W myśl art. 24 ust. 4 ustawy, ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Oferta nr 23: P.P.U PRO-MET H. Kobusiński i wspólnicy Sp.J. ul. Borecka 29a, 63-720 Koźmin Wlkp. Wykonawca wykluczony z postepowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, ponieważ wykonawca nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą i nie wniósł wadium na przedłużony okres związania ofertą. W myśl art. 24 ust. 4 ustawy, ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Oferta nr 24: Delta Rafał Stępiński ul. Pomorska 37/25 42-400 Zawiercie Punktacja w kryterium „Cena” – 61,84 pkt Punktacja w kryterium „Okres gwarancji” – 3,57 pkt Łączna punktacja: 65,41 pkt Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy, zamawiający informuje, że może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy tj. w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Marek Wiliński Burmistrz Miasta Lubień Kujawski 

zamówienie na:

„Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lubień Kujawski”

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.02.2016
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 29 stycznia 2016  13:00
wynik postępowania: Lubień Kujawski, 16.02.2016 r. ZP.271.02.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zawiadamiam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lubień Kujawski”, wybrano jako najkorzystniejszą, ofertę nr 1 złożoną przez Konsorcjum Firm: Lider Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II nr 7, 87-853 Kruszyn; Partner Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A., ul. Krośniewicka 5, 09-500 Gostynin. W/w Wykonawca złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu, spełnił warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy i rozdziale I ust. 5 i 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożył wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane w SIWZ. Ofercie najkorzystniejszej przyznano najwyższą ilość punktów. Informuję, że w prowadzonym postępowaniu złożono 10 ofert nie podlegających wykluczeniu oraz odrzuceniu z postępowania przetargowego. Zgodnie ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert przyznano następującą punktację: Lp. Nazwa wykonawcy Adres Wykonawcy Punkty za kryterium Łączna punktacja Cena Termin gwarancji 1 Konsorcjum Firm: Lider Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., Kruszyn; Partner Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A., Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II Nr 7 87-853 Kruszyn ul. Krośniewicka 5, 09-500 Gostynin 95,00 5,00 100,00 2 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA Spółka Akcyjna Kobylarnia 8 86-061 Brzoza 74,21 5,00 79,21 3 EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 5 55-040 Kobierzyce 87,24 5,00 92,24 4 Konsorcjum: Trakcja PRKiI S.A. Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o. ul. Złota 59, XVIII p. 00-120 Warszawa ul. Produkcyjna 102 15-680 Białystok 86,28 4,29 90,56 5 STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków 81,56 5,00 86,56 6 Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń 80,46 5,00 85,46 7 Konsorcjum wykonawców: Molewski Sp. z o.o. Invest Development Sp. z o.o. ul. Płocka 164 87-800 Włocławek ul. Kaliska 11 87-860 Chodecz 81,54 5,00 86,54 8 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Kard.St.Wyszyńskiego 13 99-300 Kutno 88,90 5,00 93,90 9 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "INODROG" Sp. z o.o. ul. Budowlana 38 88-100 Inowrocław 77,65 3,63 81,28 10 Firma Inżynieryjno Drogowa DROGTOM Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10 87-800 Włocławek 94,71 5,00 99,71 

zamówienie na:

„Dostawa z rozładunkiem kruszywa drogowego do sołectw w gminie Lubień Kujawski”

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.01.2016
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 19 stycznia 2016  13:00
wynik postępowania: Lubień Kujawski, 27.01.2016 r. ZP.271.01.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zawiadamiam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa z rozładunkiem kruszywa drogowego do sołectw w gminie Lubień Kujawski”, wybrano jako najkorzystniejszą, ofertę złożoną przez Handel i Usługi Transportowe "TRANSDRÓG" Andrzej Cendlewski, Kolczyn 3, 09-213 Gozdowo. W/w Wykonawca złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu, spełnił warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy i rozdziale I ust. 5 i 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożył wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane w SIWZ. Ofercie najkorzystniejszej przyznano najwyższą ilość punktów. Informuję, że w prowadzonym postępowaniu złożono 5 ofert nie podlegających wykluczeniu oraz odrzuceniu z postępowania przetargowego. Zgodnie ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert przyznano następującą punktację: Oferta nr 1: Transport, Usługi, Handel skład opału, mat.bud., skup złomu Tadeusz Decka Osiedle XXX-Lecia PRL 1, 83-132 Morzeszczyn Punkty za kryterium: Cena- 58,74 pkt Termin płatności – 10,00 pkt Łączna punktacja: 68,74 pkt Oferta nr 2: OTHER Budownictwo Sp. z o.o. ul. Sokołów 2, 62-570 Rychwał Cena- 77,20 pkt Termin płatności – 10,00 pkt Łączna punktacja: 91,36 pkt Oferta nr 3: Transport-Hadel-Usługi Krzysztof Wasielewski Czołpin 12, 88-210 Dobre Cena- 87,19 pkt Termin płatności – 10,00 pkt Łączna punktacja: 97,19 pkt Oferta nr 4: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Kard.St.Wyszyńskiego 13, 99-300 Kutno Cena- 69,31 pkt Termin płatności – 10,00 pkt Łączna punktacja: 79,31 pkt Oferta nr 5: Handel i Usługi Transportowe "TRANSDRÓG" Andrzej Cendlewski Kolczyn 3, 09-213 Gozdowo Cena- 90,00 pkt Termin płatności – 10,00 pkt Łączna punktacja: 100,00 pkt 

Przetargi o pozycjach 1 - 12 (z 12)