Przetargi rozstrzygnięte z 2015 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 13 (z 13)zamówienie na:

Dostawa opału na sezon grzewczy 2015/2016

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.12.2015
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 24 listopada 2015  10:00
wynik postępowania: Lubień Kujawski, 30.11.2015 r. ZP.271.12.2015 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zmianami) zawiadamiam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa opału na sezon grzewczy 2015/2016”, wybrano jako najkorzystniejszą, ofertę złożoną przez Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski, Wola Olszowa 7, 87-840 Lubień Kujawski. W/w Wykonawca złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu, spełnił warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy i rozdziale I dziale 5 i 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożył wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane w SIWZ. Ofercie najkorzystniejszej przyznano najwyższą ilość punktów. Informuję, że w prowadzonym postępowaniu złożono 5 ofert: Oferta nr 1: „Węglopasz” Sp. z o.o. ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań Oferta nr 2: „AGJ” Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 54/56, 91-463 Łódź Oferta nr 3: DOM-MIX Edyta Karlikowska ul. Traugutta 8/64, 99-320 Żychlin Oferta nr 4: PPHU MADAGIER Sp. J. J. Trawińska, E. Pawlak Czołowo 94, 88-200 Radziejów Oferta nr 5: Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski Wola Olszowa 7, 87-840 Lubień Kujawski Spośród złożonych ofert wyłoniono 4 oferty nie podlegające wykluczeniu oraz odrzuceniu z postępowania przetargowego. Zgodnie ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert przyznano następującą punktację: Oferta nr 1: „Węglopasz” Sp. z o.o. ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań Punkty za kryterium: Cena- 90,00 pkt, Termin płatności – 6,92 pkt Łączna punktacja: 96,92 pkt Oferta nr 2: „AGJ” Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 54/56, 91-463 Łódź Punkty za kryterium: Cena- 86,74 pkt, Termin płatności – 4,62 pkt Łączna punktacja: 91,36 pkt Oferta nr 4: PPHU MADAGIER Sp. J. J. Trawińska, E. Pawlak Czołowo 94, 88-200 Radziejów Punkty za kryterium: Cena- 84,69 pkt, Termin płatności – 9,23 pkt Łączna punktacja: 93,92 pkt Oferta nr 5: Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski Wola Olszowa 7, 87-840 Lubień Kujawski Punkty za kryterium: Cena- 89,38 pkt, Termin płatności – 10,00 pkt Łączna punktacja: 99,38 pkt Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu został wykluczony 1 Wykonawca: Oferta nr 3: DOM-MIX Edyta Karlikowska ul. Traugutta 8/64, 99-320 Żychlin Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 2 wymienionej ustawy. Zgodnie z art. 24 ust. 4 wymienionej ustawy oferta Wykonawcy zostaje uznana za odrzuconą. UZASADNIENIE: Oferent DOM-MIX Edyta Karlikowska, ul. Traugutta 8/64, 99-320 Żychlin nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert.  

zamówienie na:

Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Lubień Kujawski w ramach Działania 9.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z podziałem na 2 części

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.11.2015
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 23 października 2015  10:00
wynik postępowania: Lubień Kujawski, 03.11.2015 r. ZP.271.11.2015 Wg rozdzielnika Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zmianami) zawiadamiam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Lubień Kujawski w ramach Działania 9.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z podziałem na 2 części”, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę dla poszczególnych części: Część nr 1: „DRZEWIARZ-BIS” Sp. z o.o., ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno; Część nr 2: „DRZEWIARZ-BIS” Sp. z o.o., ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno. W/w Wykonawcy złożyli ofertę nie podlegającą odrzuceniu, spełnili warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy i rozdziale I pkt. 5 i 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożyli wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane w SIWZ. W/w ofertom przyznano najwyższą ilość punktów. Informuję, że w prowadzonym postępowaniu złożono łącznie 11 ofert, przy czym dla części 1 złożono 5 ofert, dla części 2 złożono 10 ofert. Wszystkim ofertom zgodnie ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert dla każdej z części oddzielnie przyznano następującą punktację: Punkty za cenę Punkty za termin Punkty razem Część nr 1 zamówienia: Wyposażenie – meble zakup i montaż Oferta nr 1 „Drzewiarz-Bis” Sp. z o.o. ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno 90,00 0 90,00 Oferta nr 2 Tronus Polska Sp. z o.o. ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa 15,62 0 15,62 Oferta nr 3 Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „VIKA” Renata Musielska Lubanów 28B, 98-235 Błaszki 21,26 5 26,26 Oferta nr 5 Centrum Sedno Sp. z o.o. ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin 47,82 10 57,82 Oferta nr 11 Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź 72,91 10 82,91 Część nr 2 zamówienia Wyposażenie- sprzęt ICT- zakup i montaż Oferta nr 1 „Drzewiarz-Bis” Sp. z o.o. ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno 90,00 5 95,00 Oferta nr 3 Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „VIKA” Renata Musielska Lubanów 28B, 98-235 Błaszki 44,11 10 54,11 Oferta nr 4 Agencja Handlowo-Usługowa „CENTRUM” Michał Owczarek ul. Zielonogórska 19/21, 98-220 Zduńska Wola 79,36 10 89,36 Oferta nr 5 Centrum Sedno Sp. z o.o. ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin 45,63 10 55,63 Oferta nr 6 „COM” Michał Karczewski ul. Rembielińska 3/8, 03-343 Warszawa 38,28 10 48,28 Oferta nr 7 Biuro Inżynieryjno Martex Marcin Puźniak Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów 38,01 10 48,01 Oferta nr 8 Centrum Komputerowe Marcin Łazarski ul. Planty 51, 87-810 Włocławek 58,91 10 68,91 Oferta nr 9 „SK-MEDICO” Sebastian Ilczuk 22-465 Miączyn 115B 38,68 5 43,68 Oferta nr 10 13p Grzegorz Kociumbas ul. Kosmiczna 22, 52-226 Wrocław 78,87 10 88,87 Oferta nr 11 Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź 70,43 5 75,43 Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w związku z art. 94 ust. 2 pkt 3a, zamawiający informuje, że w tym postępowaniu może zawrzeć umowę, na każdą z część zamówienia przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 tejże ustawy. W związku z powyższym prosimy wykonawcę, którego oferty uznano za najkorzystniejsze, o przybycie do siedziby zamawiającego celem podpisania umowy (termin należy uzgodnić telefonicznie). 

zamówienie na:

"Dostawa miału węglowego w ilości 350 ton na sezon grzewczy 2015/2016 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim"

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.02.2015
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 1 października 2015  11:00
wynik postępowania: Lubień Kujawski, 07.10.2015 r. ZP.271.02.2015 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zmianami) zawiadamiam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa miału węglowego w ilości 350 ton na sezon grzewczy 2015/2016 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim”, wybrano jako najkorzystniejszą, ofertę złożoną przez Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski, Wola Olszowa 7, 87-840 Lubień Kujawski. W/w Wykonawca złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu, spełnił warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy i dziale V i VI specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożył wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane w SIWZ. Ofercie najkorzystniejszej przyznano najwyższą ilość punktów. Informuję, że w prowadzonym postępowaniu złożono 4 oferty: Oferta nr 1: Largo Sp. z o.o. ul. Polna 103/105, 87-100 Toruń Oferta nr 2: AGJ Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 54/56, 91-463 Łódź Oferta nr 3: „WĘGLOPASZ” Sp. z o.o. ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań Oferta nr 4: Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski Wola Olszowa 7, 87-840 Lubień Kujawski Spośród złożonych ofert wyłoniono 3 oferty nie podlegające wykluczeniu oraz odrzuceniu z postępowania przetargowego. Zgodnie ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert przyznano następującą punktację: Oferta nr 1: Largo Sp. z o.o. ul. Polna 103/105, 87-100 Toruń Punkty za kryterium: Cena- 92,08 pkt, Termin płatności – 2,00 pkt Łączna punktacja: 94,08 pkt Oferta nr 3: „WĘGLOPASZ” Sp. z o.o. ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań Punkty za kryterium: Cena- 97,95 pkt, Termin płatności – 2,00 pkt Łączna punktacja: 99,95 pkt Oferta nr 4: Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski Wola Olszowa 7, 87-840 Lubień Kujawski Punkty za kryterium: Cena- 98,00 pkt, Termin płatności – 2,00 pkt Łączna punktacja: 100,00 pkt Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu został wykluczony 1 Wykonawca: Oferta nr 2: AGJ Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 54/56, 91-463 Łódź Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 2 wymienionej ustawy. Zgodnie z art. 24 ust. 4 wymienionej ustawy oferta Wykonawcy zostaje uznana za odrzuconą. UZASADNIENIE: Oferent AGJ Sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 54/56, 91-463 Łódź nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert.  

zamówienie na:

„Dostawa ekogroszku w ilości 120 ton na sezon grzewczy 2015/2016 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim”

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.01.2015
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 1 października 2015  10:00
wynik postępowania: Lubień Kujawski, 07.10.2015 r. ZP.271.01.2015 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zmianami) zawiadamiam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa ekogroszku w ilości 120 ton na sezon grzewczy 2015/2016 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim”, wybrano jako najkorzystniejszą, ofertę złożoną przez „WĘGLOPASZ” Sp. z o.o., ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań. W/w Wykonawca złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu, spełnił warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy i dziale V i VI specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożył wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane w SIWZ. Ofercie najkorzystniejszej przyznano najwyższą ilość punktów. Informuję, że w prowadzonym postępowaniu złożono 3 oferty: Oferta nr 1: AGJ Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 54/56, 91-463 Łódź Oferta nr 2: Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski Wola Olszowa 7, 87-840 Lubień Kujawski Oferta nr 3: „WĘGLOPASZ” Sp. z o.o. ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań Spośród złożonych ofert wyłoniono 2 oferty nie podlegające wykluczeniu oraz odrzuceniu z postępowania przetargowego. Zgodnie ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert przyznano następującą punktację: Oferta nr 2: Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski Wola Olszowa 7, 87-840 Lubień Kujawski Punkty za kryterium: Cena- 90,42 pkt, Termin płatności – 2,00 pkt Łączna punktacja: 92,42 pkt Oferta nr 3: „WĘGLOPASZ” Sp. z o.o. ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań Punkty za kryterium: Cena- 98,00 pkt, Termin płatności – 2,00 pkt Łączna punktacja: 100,00 pkt Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu został wykluczony 1 Wykonawca: Oferta nr 1: AGJ Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 54/56, 91-463 Łódź Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 2 wymienionej ustawy. Zgodnie z art. 24 ust. 4 wymienionej ustawy oferta Wykonawcy zostaje uznana za odrzuconą. UZASADNIENIE: Oferent AGJ Sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 54/56, 91-463 Łódź nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert. 

zamówienie na:

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.10.2015
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 17 września 2015  10:00
wynik postępowania: Lubień Kujawski, 24.09.2015 r. ZP.271.10.2015 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zmianami) zawiadamiam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski”, wybrano jako najkorzystniejszą, ofertę złożoną przez Wielobranżowy Zakład Usługowy Andrzej Sieradzki, ul. Botaniczna 25A, 87-800 Włocławek. W/w Wykonawca złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu, spełnił warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy i rozdziale I ust. 5 i 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożył wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane w SIWZ. Ofercie najkorzystniejszej przyznano najwyższą ilość punktów. Informuję, że w prowadzonym postępowaniu złożono 6 ofert nie podlegających wykluczeniu oraz odrzuceniu z postępowania przetargowego. Zgodnie ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert przyznano następującą punktację: Oferta nr 1: IKAR SERVICE EcoHousePro Krzysztof Jatczak ul. Przemysłowa 1, 07-411 Rzekuń Punkty za kryterium: Cena- 88,59 pkt Okres gwarancji – 3,57 pkt Łączna punktacja: 92,16 pkt Oferta nr 2: Technika Sp. z o.o. ul. Kętrzyńskiego 1B/3, 10-506 Olsztyn Cena- 84,00 pkt Okres gwarancji – 3,57 pkt Łączna punktacja: 87,57 pkt Oferta nr 3: Firma Handlowo-Usługowa „KRZYŚ” Krzysztof Wiśniewski Jaranowo 22, 87-704 Bądkowo Cena- 93,59 pkt Okres gwarancji – 3,57 pkt Łączna punktacja: 97,16 pkt Oferta nr 4: Wielobranżowy Zakład Usługowy Andrzej Sieradzki ul. Botaniczna 25A, 87-800 Włocławek Cena- 95,00 pkt Okres gwarancji – 3,57 pkt Łączna punktacja: 98,57 pkt Oferta nr 5: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. 87-821 Baruchowo Cena- 90,60 pkt Okres gwarancji – 5,00 pkt Łączna punktacja: 95,60 pkt Oferta nr 6: PPHU BESTBUD Tatiana Bazylak Stary Lubotyń 74, 07-303 Stary Lubotyń Cena- 90,96 pkt Okres gwarancji – 3,57 pkt Łączna punktacja: 94,53 pkt 

zamówienie na:

Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Lubień Kujawski w ramach Działania 9.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z podziałem na 8 części

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.09.2015
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 24 sierpnia 2015  10:00
wynik postępowania: Lubień Kujawski, 03.09.2015 r. ZP.271.09.2015 Wg rozdzielnika Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zmianami) zawiadamiam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Lubień Kujawski w ramach Działania 9.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z podziałem na 8 części”, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę dla poszczególnych części: Część nr 1: Inter-Flora Sp. z o.o., ul. Grabskiego 22, 55-011 Siechnice; Część nr 2: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe, EL HYDRO S.C., Suchowola 6, 26-020 Chmielnik; Część nr 3: „DRZEWIARZ-BIS” Sp. z o.o., ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno; Część nr 4: „DRZEWIARZ-BIS” Sp. z o.o., ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno; Część nr 5: Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź; Część nr 6: KOBIS Paweł Wojtanowski, ul. Widok 16, 33-170 Tuchów; Część nr 7: Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź; Część nr 8: Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź. W/w Wykonawcy złożyli ofertę nie podlegającą odrzuceniu, spełnili warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy i rozdziale I pkt. 5 i 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożyli wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane w SIWZ. W/w ofertom przyznano najwyższą ilość punktów. Informuję, że w prowadzonym postępowaniu złożono łącznie 10 ofert, przy czym dla części 1 złożono 4 oferty, dla części 2 złożono 3 oferty, dla części 3 złożono 2 oferty, dla części 4 złożono 3 oferty, dla części 5 złożono 4 oferty, dla części 6 złożono 2 oferty, dla części 7 złożono 3 oferty, dla części 8 złożono 2 oferty. Wszystkim ofertom zgodnie ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert dla każdej z części oddzielnie przyznano następującą punktację: Nazwa i adres Wykonawcy Punkty za cenę Punkty za termin Punkty razem Część 1 Place zabaw Oferta nr 1 „MAGICZNA TĘCZA” Kaźmierczak Rafał Papowo Toruńskie ul. Warszawska 26/4, 87-148 Łysomice 78,55 0 78,55 Oferta nr 2 Inter-Flora Sp. z o.o. ul. Grabskiego 22, 55-011 Siechnice 90,00 10 100,00 Oferta nr 5 Biuro Regionalne JORDAN Jolanta Pędzisz ul. Szymanowskiego 15/3, 87-100 Toruń 84,88 0 84,88 Oferta nr 7 Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź 75,48 0 75,48 Część 2 Toalety Oferta nr 6 „DRZEWIARZ-BIS” Sp. z o.o. ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno 86,49 0 86,49 Oferta nr 8 MAXMED Zakład Usługowo-Handlowy Marcin Murzyn ul. Pomorska 49, 84-252 Orle 54,95 5 59,95 Oferta nr 9 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe EL HYDRO S.C. Suchowola 6, 26-020 Chmielnik 90,00 10 100,00 Część 3 AGD Oferta nr 6 „DRZEWIARZ-BIS” Sp. z o.o. ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno 90,00 0 90,00 Oferta nr 9 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe EL HYDRO S.C. Suchowola 6, 26-020 Chmielnik 75,43 10 85,43 Część 4 Garnki, talerze Oferta nr 6 „DRZEWIARZ-BIS” Sp. z o.o. ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno 90,00 0 90,00 Oferta nr 8 MAXMED Zakład Usługowo-Handlowy Marcin Murzyn ul. Pomorska 49, 84-252 Orle 77,40 10 87,40 Oferta nr 9 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe EL HYDRO S.C. Suchowola 6, 26-020 Chmielnik 70,95 10 80,95 Część 5 Meble Oferta nr 3 Centrum Zaopatrzenia Szkół Ulart-Cezas Al. 11 Listopada 156, 66-400 Gorzów Wlkp. 61,74 10 71,74 Oferta nr 6 „DRZEWIARZ-BIS” Sp. z o.o. ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno 69,24 0 69,24 Oferta nr 7 Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k. ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź 90,00 5 95,00 Oferta nr 8 MAXMED Zakład Usługowo-Handlowy Marcin Murzyn ul. Pomorska 49, 84-252 Orle 52,49 0 52,49 Część 6 Sprzęt ICT Oferta nr 6 „DRZEWIARZ-BIS” Sp. z o.o. ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno 76,97 0 76,97 Oferta nr 10 KOBIS Paweł Wojtanowski ul. Widok 16, 33-170 Tuchów 90,00 10 100,00 Część 7 Zabawki pomoce dydaktyczne Oferta nr 4 OTORIA Wyposażamy Zawodowo Otoria Sp. z o.o. Sp. k. ul. Guznera 55, 47-175 Spórok 78,70 0 78,70 Oferta nr 7 Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k. ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź 90,00 5 95,00 Oferta nr 8 MAXMED Zakład Usługowo-Handlowy Marcin Murzyn ul. Pomorska 49, 84-252 Orle 68,23 5 73,23 Część 8 Plastyczne bezpieczne Oferta nr 4 OTORIA Wyposażamy Zawodowo Otoria Sp. z o.o. Sp. k. ul. Guznera 55, 47-175 Spórok 58,02 0 58,02 Oferta nr 7 Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź 90,00 10 100,00 Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w związku z art. 94 ust. 2 pkt 3a, zamawiający informuje, że w tym postępowaniu może zawrzeć umowę, na każdą z część zamówienia przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 tejże ustawy. W związku z powyższym prosimy wykonawców, których oferty uznano za najkorzystniejsze, o przybycie do siedziby zamawiającego celem podpisania umowy (termin należy uzgodnić telefonicznie). Otrzymują: 1. „MAGICZNA TĘCZA” Kaźmierczak Rafał Papowo Toruńskie, ul. Warszawska 26/4, 87-148 Łysomice 2. Inter-Flora Sp. z o.o. ul. Grabskiego 22, 55-011 Siechnice 3. Centrum Zaopatrzenia Szkół Ulart-Cezas Al. 11 Listopada 156, 66-400 Gorzów Wlkp. 4. OTORIA Wyposażamy Zawodowo Otoria Sp. z o.o. Sp.k., ul. Guznera 55, 47-175 Spórok 5. Biuro Regionalne JORDAN Jolanta Pędzisz, ul. Szymanowskiego 15/3, 87-100 Toruń 6. „DRZEWIARZ-BIS” Sp. z o.o., ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno 7. Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź 8. MAXMED Zakład Usługowo-Handlowy Marcin Murzyn, ul. Pomorska 49, 84-252 Orle 9. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe EL HYDRO S.C., Suchowola 6, 26-020 Chmielnik 10. KOBIS Paweł Wojtanowski, ul. Widok 16, 33-170 Tuchów 11. a/a  

zamówienie na:

Świadczenie usług polegających na odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Lubień Kujawski, na których zamieszkują mieszkańcy

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.07.2015
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 7 sierpnia 2015  10:00
wynik postępowania: Lubień Kujawski, 13.08.2015 r. ZP.271.07.2015 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zmianami) zawiadamiam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług polegających na odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Lubień Kujawski, na których zamieszkują mieszkańcy”, wybrano jako najkorzystniejszą, ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKO” Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek. Wymieniony wykonawca złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu, spełnił warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy i rozdziale I ust. 7 i 8 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożył wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane w SIWZ. Ofercie najkorzystniejszej przyznano najwyższą ilość punktów. Informuję, że w prowadzonym postępowaniu złożono 4 oferty nie podlegające wykluczeniu oraz odrzuceniu z postępowania przetargowego. Zgodnie ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert przyznano następującą punktację: Oferta nr 1: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. Baruchowo, 87-821 Baruchowo Cena- 74,60 pkt Termin płatności – 3,33 pkt Łączna punktacja: 77,94 pkt Oferta nr 2: Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO” Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie Punkty za kryterium: Cena- 66,22 pkt Termin płatności – 3,33 pkt Łączna punktacja: 69,55 pkt Oferta nr 3: TONSMEIER Centrum Sp. z o.o. ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno Punkty za kryterium: Cena- 87,72 pkt Termin płatności – 5,00 pkt Łączna punktacja: 89,72 pkt Oferta nr 4: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKO” Sp. z o.o. ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek Punkty za kryterium: Cena- 95,00 pkt Termin płatności – 3,33 pkt Łączna punktacja: 98,33 pkt  

zamówienie na:

„Przebudowa drogi gminnej nr 191496C Narty-Kaliska (III) z drogą dojazdową, gmina Lubień Kujawski”

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.06.2015
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 25 maja 2015  10:00
wynik postępowania: Lubień Kujawski, 16.06.2015 r. ZP.271.06.2015 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zmianami) zawiadamiam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 191496C Narty-Kaliska (III) z drogą dojazdową, gmina Lubień Kujawski”, wybrano jako najkorzystniejszą, ofertę złożoną przez Konsorcjum wykonawców: Lider: Molewski Sp. z o.o., ul. Płocka 164, 87-800 Włocławek; Partner: Invest Development Sp. z o.o., ul. Kaliska 11, 87-860 Chodecz. W/w konsorcjum złożyło ofertę nie podlegającą odrzuceniu, spełniło warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy i rozdziale I ust. 5 i 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożyło wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane w SIWZ. Ofercie najkorzystniejszej przyznano najwyższą ilość punktów. Informuję, że w prowadzonym postępowaniu złożono 2 oferty nie podlegające wykluczeniu oraz odrzuceniu z postępowania przetargowego. Zgodnie ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert przyznano następującą punktację: Oferta nr 1: Konsorcjum wykonawców: Lider: Molewski Sp. z o.o. ul. Płocka 164, 87-800 Włocławek Partner: Invest Development Sp. z o.o. ul. Kaliska 11, 87-860 Chodecz Punkty za kryterium: Cena- 95,00 pkt Okres gwarancji – 5,00 pkt Łączna punktacja: 100,00 pkt Oferta nr 2: Zakład Usług Budowlanych Mirosław Budziński ul. Ciborowskiego 24, 87-880 Brześć Kujawski Cena- 43,18 pkt Okres gwarancji – 3,57 pkt Łączna punktacja: 46,75 pkt 

zamówienie na:

„Dostawa kruszywa mineralnego – żwiru łamanego frakcji 0 – 31,5 mm przeznaczonego na remonty dróg gruntowych na terenie Gminy Lubień Kujawski w 2015 roku”

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.05.2015
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 18 maja 2015  10:00
wynik postępowania: Lubień Kujawski, 25.05.2015 r. ZP.271.05.2015 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zmianami) zawiadamiam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa kruszywa mineralnego – żwiru łamanego frakcji 0 – 31,5 mm przeznaczonego na remonty dróg gruntowych na terenie Gminy Lubień Kujawski w 2015 roku”, wybrano jako najkorzystniejszą, ofertę złożoną przez. Firma ta złożyła ofertę nie podlegającą odrzuceniu, spełniła warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy i dziale V i VI specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożyła wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane w SIWZ. Ofercie Transport-Handel-Usługi, Krzysztof Wasielewski, Czołpin 12, 88-210 Dobre przyznano najwyższą ilość punktów. Informuję, że w prowadzonym postępowaniu złożono 5 ofert: Oferta nr 1: Kopalnia Surowców Mineralnych S.Mroczek T.Szczepański Parsęcko 98B, 78-404 Szczecinek Oferta nr 2: Transport-Handel-Usługi Krzysztof Wasielewski Czołpin 12, 88-210 Dobre Oferta nr 3: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Interdan” Danuta Dombek Wierzbiczany 11/6, 88-140 Gniewkowo Oferta nr 4: DAN-TRANS Daniel Mikulski Świerna 6, 87-840 Lubień Kujawski Oferta nr 5: P.P.H. i U. „Iskro-Bud” S.C. Fafińscy Podgórze 43A, 09-500 Gostynin Spośród złożonych ofert wyłoniono 4 oferty nie podlegające wykluczeniu oraz odrzuceniu z postępowania przetargowego. Zgodnie ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert przyznano następującą punktację: Oferta nr 1: Kopalnia Surowców Mineralnych S.Mroczek T.Szczepański Parsęcko 98B, 78-404 Szczecinek Punkty za kryterium: Cena- 61,27 pkt, Termin płatności – 5,00 pkt Łączna punktacja: 66,27 pkt Oferta nr 2: Transport-Handel-Usługi Krzysztof Wasielewski Czołpin 12, 88-210 Dobre Cena- 95,00 pkt, Termin płatności – 5,00 pkt Łączna punktacja: 100,00 pkt Oferta nr 3: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Interdan” Danuta Dombek Wierzbiczany 11/6, 88-140 Gniewkowo Cena- 60,39 pkt, Termin płatności – 5,00 pkt Łączna punktacja: 65,39 pkt Oferta nr 4: DAN-TRANS Daniel Mikulski Świerna 6, 87-840 Lubień Kujawski Cena- 81,30 pkt, Termin płatności – 3,50 pkt Łączna punktacja: 84,80 pkt Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu został wykluczony 1 Wykonawca: Oferta nr 5: P.P.H. i U. „Iskro-Bud” S.C. Fafińscy Podgórze 43A, 09-500 Gostynin Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 2 wymienionej ustawy. Zgodnie z art. 24 ust. 4 wymienionej ustawy oferta Wykonawcy zostaje uznana za odrzuconą. UZASADNIENIE: P.P.H. i U. „Iskro-Bud” S.C. Fafińscy, Podgórze 43A, 09-500 Gostynin nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert.  

zamówienie na:

"Przebudowa drogi gminnej nr191442C Wiktorowo granica gminy, gmina Lubień Kujawski"

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.04.2015
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 12 maja 2015  10:00
wynik postępowania: Lubień Kujawski, 08.06.2015 r. ZP.271.04.2015 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zmianami) zawiadamiam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr191442C Wiktorowo granica gminy, gmina Lubień Kujawski”, wybrano jako najkorzystniejszą, ofertę złożoną przez Konsorcjum wykonawców: Lider Molewski Sp. z o.o., ul. Płocka 164, 87-800 Włocławek; Partner Invest Development Sp. z o.o., ul. Kaliska 11, 87-860 Chodecz. Wymienione Konsorcjum wykonawców złożyło ofertę nie podlegającą odrzuceniu, spełniło warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy i rozdziale I ust. 5 i 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożyło wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane w SIWZ. Ofercie najkorzystniejszej przyznano najwyższą ilość punktów. Informuję, że w prowadzonym postępowaniu złożono 5 ofert nie podlegających wykluczeniu oraz odrzuceniu z postępowania przetargowego. Zgodnie ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert przyznano następującą punktację: Oferta nr 1: Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński Olsza 3, 88-300 Mogilno Cena- 77,92 pkt Okres gwarancji – 3,57 pkt Łączna punktacja: 81,49 pkt Oferta nr 2: Konsorcjum wykonawców: Lider: Molewski Sp. z o.o. ul. Płocka 164, 87-800 Włocławek Partner: Invest Development Sp. z o.o. ul. Kaliska 11, 87-860 Chodecz Punkty za kryterium: Cena- 95,00 pkt Okres gwarancji – 5,00 pkt Łączna punktacja: 100,00 pkt Oferta nr 3: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13, 99-300 Kutno Punkty za kryterium: Cena- 85,77 pkt Okres gwarancji – 5,00 pkt Łączna punktacja: 90,77 pkt Oferta nr 4: Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II nr 7, 87-853 Kruszyn Punkty za kryterium: Cena- 87,75 pkt Okres gwarancji – 3,57 pkt Łączna punktacja: 91,32 pkt Oferta nr 5: Firma Inżynieryjno-Drogowa DROGTOM Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek Punkty za kryterium: Cena- 84,22 pkt Okres gwarancji – 5,00 pkt Łączna punktacja: 89,22 pkt  

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 191424C Gocław-Gole, gmina Lubień Kujawski

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.03.2015
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 27 kwietnia 2015  10:00
wynik postępowania: Lubień Kujawski, 19.05.2015 r. ZP.271.03.2015 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zmianami) zawiadamiam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 191424C Gocław-Gole, gmina Lubień Kujawski”, wybrano jako najkorzystniejszą, ofertę złożoną przez Firmę Inżynieryjno-Drogową DROGTOM Sp. z o.o., ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek. W/w firma złożyła ofertę nie podlegającą odrzuceniu, spełniła warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy i rozdziale I ust. 5 i 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożyła wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane w SIWZ. Ofercie najkorzystniejszej przyznano najwyższą ilość punktów. Informuję, że w prowadzonym postępowaniu złożono 5 ofert nie podlegających wykluczeniu oraz odrzuceniu z postępowania przetargowego. Zgodnie ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert przyznano następującą punktację: Oferta nr 1: Konsorcjum wykonawców: Lider: Molewski Sp. z o.o. ul. Płocka 164, 87-800 Włocławek Partner: Invest Development Sp. z o.o. ul. Kaliska 11, 87-860 Chodecz Punkty za kryterium: Cena- 88,06 pkt Okres gwarancji – 5,00 pkt Łączna punktacja: 93,06 pkt Oferta nr 2: Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński Olsza 3, 88-300 Mogilno Cena- 89,41 pkt Okres gwarancji – 3,57 pkt Łączna punktacja: 92,98 pkt Oferta nr 3: Firma Inżynieryjno-Drogowa DROGTOM Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek Punkty za kryterium: Cena- 94,13 pkt Okres gwarancji – 5,00 pkt Łączna punktacja: 99,13 pkt Oferta nr 4: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13, 99-300 Kutno Punkty za kryterium: Cena- 95,00 pkt Okres gwarancji – 3,57 pkt Łączna punktacja: 98,57 pkt Oferta nr 5: Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II nr 7, 87-853 Kruszyn Punkty za kryterium: Cena- 94,20 pkt Okres gwarancji – 3,57 pkt Łączna punktacja: 97,77 pkt 

zamówienie na:

„Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Szewo, Beszyn, Wąwał, Wola Dziankowska, Antoniewo na terenie gminy Lubień Kujawski”

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.02.2015
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 1 kwietnia 2015  10:00
wynik postępowania: Lubień Kujawski, 24.04.2015 r. ZP.271.02.2015 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zmianami) zawiadamiam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Szewo, Beszyn, Wąwał, Wola Dziankowska, Antoniewo na terenie gminy Lubień Kujawski”, wybrano jako najkorzystniejszą, ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Kardynała Wyszyńskiego 13, 99-300 Kutno. W/w firma złożyła ofertę nie podlegającą odrzuceniu, spełniła warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy i rozdziale I ust. 5 i 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożyła wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane w SIWZ. Ofercie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Kardynała Wyszyńskiego 13, 99-300 Kutno przyznano najwyższą ilość punktów. Informuję, że w prowadzonym postępowaniu złożono 5 ofert nie podlegających wykluczeniu oraz odrzuceniu z postępowania przetargowego. Zgodnie ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert przyznano następującą punktację: Oferta nr 1: Konsorcjum wykonawców: Lider: MOLEWSKI Sp. z o.o. ul. Płocka 164, 87-800 Włocławek Partner: Invest Development Sp. z o.o. ul. Kaliska 11, 87-860 Chodecz Punkty za kryterium: Cena- 85,46 pkt Okres gwarancji – 5,00 pkt Łączna punktacja: 90,46 pkt Oferta nr 2: Konsorcjum wykonawców: Lider: Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II nr 7, 87-853 Kruszyn Partner: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A. ul. Krośniewicka 5, 09-500 Gostynin Punkty za kryterium: Cena- 83,37 pkt Okres gwarancji – 3,57 pkt Łączna punktacja: 86,94 pkt Oferta nr 3: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. ul. Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza Punkty za kryterium: Cena- 78,02 pkt Okres gwarancji – 5,00 pkt Łączna punktacja: 83,02 pkt Oferta nr 4: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13, 99-300 Kutno Punkty za kryterium: Cena- 95,00 pkt Okres gwarancji – 4,29 pkt Łączna punktacja: 99,29 pkt Oferta nr 5: Firma Inżynieryjno-Drogowa DROGTOM Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek Punkty za kryterium: Cena- 88,83 pkt Okres gwarancji – 5,00 pkt Łączna punktacja: 93,83 pkt Do umieszczenia: - na stronie internetowej zamawiającego (BIP) - w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego  

zamówienie na:

„Dostawa z rozładunkiem kruszywa granitowego na naprawę dróg gminnych Lubienia Kujawskiego”

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.01.2015
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 2 marca 2015  10:00
wynik postępowania: Lubień Kujawski, 17.03.2015 r. ZP.271.01.2015 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zmianami) zawiadamiam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa z rozładunkiem kruszywa granitowego na naprawę dróg gminnych Lubienia Kujawskiego”, wybrano jako najkorzystniejszą, ofertę złożoną przez Handel i Usługi Transportowe „TRANSDRÓG”, Kolczyn 3, 09-213 Gozdowo. W/w firma złożyła ofertę nie podlegającą odrzuceniu, spełniła warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy i dziale V i VI specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożyła wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane w SIWZ. Ofercie Handel i Usługi Transportowe „TRANSDRÓG”, Kolczyn 3, 09-213 Gozdowo przyznano najwyższą ilość punktów. Informuję, że w prowadzonym postępowaniu złożono 7 ofert: Oferta nr 1: DAMO Plus sp. z o.o. sp. k. ul. Małszyce 2d/2e, 99-400 Łowicz Oferta nr 2: TINARG Sp. z o.o. Zimnik 37, 59-407 Mściwojów Oferta nr 3: T.H.U. Krzysztof Wasielewski Czołpin 12, 88-210 Dobre Oferta nr 4: Handel i Usługi Transportowe „TRANSDRÓG” Kolczyn 3, 09-213 Gozdowo Oferta nr 5: P.P.H.U. DUSZPOL Kamil Duszyński Kaźmierzewo 17, 87-732 Lubanie Oferta nr 6: Zakład Usług Budowlanych „CONCERT” ul. Traktorowa 6, 62-650 Kłodawa Oferta nr 7: Transport Usługi Handel skład opału, mat. bud., skup złomu Tadeusz Decka Osiedle XXX-Lecia PRL 1, 83-132 Morzeszczyn Spośród złożonych ofert wyłoniono 6 ofert nie podlegających wykluczeniu oraz odrzuceniu z postępowania przetargowego. Zgodnie ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert przyznano następującą punktację: Oferta nr 1: DAMO Plus sp. z o.o. sp. k. ul. Małszyce 2d/2e, 99-400 Łowicz z ceną brutto: 92004,00 zł. Termin płatności: 30 dni Punkty za kryterium: Cena- 96,30 pkt Czas realizacji jednorazowej dostawy – 2,00 pkt Łączna punktacja: 98,30 pkt Oferta nr 2: TINARG Sp. z o.o. Zimnik 37, 59-407 Mściwojów z ceną brutto: 99015,00 zł. Termin płatności: 14 dni Punkty za kryterium: Cena- 89,48 pkt Czas realizacji jednorazowej dostawy – 0,93 pkt Łączna punktacja: 90,41 pkt Oferta nr 4: Handel i Usługi Transportowe „TRANSDRÓG” Kolczyn 3, 09-213 Gozdowo z ceną brutto: 90405,00 zł. Termin płatności: 14 dni Punkty za kryterium: Cena- 98,00 pkt Czas realizacji jednorazowej dostawy – 0,93 pkt Łączna punktacja: 98,93 pkt Oferta nr 5: P.P.H.U. DUSZPOL Kamil Duszyński Kaźmierzewo 17, 87-732 Lubanie z ceną brutto: 119408,40 zł. Termin płatności: 21 dni Punkty za kryterium: Cena- 74,20 pkt Czas realizacji jednorazowej dostawy – 1,40 pkt Łączna punktacja: 75,60 pkt Oferta nr 6: Zakład Usług Budowlanych „CONCERT” ul. Traktorowa 6, 62-650 Kłodawa z ceną brutto: 92865,00 zł. Termin płatności: 30 dni Punkty za kryterium: Cena- 95,40 pkt Czas realizacji jednorazowej dostawy – 2,00 pkt Łączna punktacja: 97,40 pkt Oferta nr 7: Transport Usługi Handel skład opału, mat. bud., skup złomu Tadeusz Decka Osiedle XXX-Lecia PRL 1, 83-132 Morzeszczyn z ceną brutto: 93480,00 zł. Termin płatności: 30 dni Punkty za kryterium: Cena- 94,78 pkt Czas realizacji jednorazowej dostawy – 2,00 pkt Łączna punktacja: 96,78 pkt Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu został odrzucony 1 Wykonawca: Oferta nr 3: T.H.U. Krzysztof Wasielewski Czołpin 12, 88-210 Dobre Wykonawca został odrzucony na mocy art. 89 ust. 1 pkt 4 wymienionej ustawy. UZASADNIENIE: Zamawiający, działając na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), w dniu 10.03.2015 r. wezwał Wykonawcę T.H.U. Krzysztof Wasielewski z Dobrego, o udzielenie wyjaśnień dotyczących zaoferowanej ceny. Wykonawca ten w dniu 12.03.2015 r. o godzinie 10:42 przesłał w formie elektronicznej wyjaśnienia. Złożone wyjaśnienia nie zawierają dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w tym postępowaniu może zawrzeć umowę zgodnie z terminem określonym w art. 94 ust. 1 pkt 2 tejże ustawy.  

Przetargi o pozycjach 1 - 13 (z 13)