Przetargi rozstrzygnięte z 2023 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)zamówienie na:

„Budowa placu do ćwiczeń street workout w miejscowości Kaliska”

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
nr sprawy: ZP.271.9.2023
wartość: zgodnie z art 2 ust. 1 pkt 1 pzp
termin składania ofert: 8 maja 2023  10:00
wynik postępowania: Lubień Kujawski, dnia 10 maja 2023 r. ZP.271.9.2023 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania pn.: „Budowa placu do ćwiczeń street workout w miejscowości Kaliska”. Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający informuje, o: 1) Wyborze najkorzystniejszej oferty: Oferta nr 2 SIMBA Group Sp. z o.o. ul. Zimna 15, 20-204 Lublin Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta nr 2 wykonawcy SIMBA Sp. z o.o., ul. Zimna 15, 20-204 Lublin, z Ceną oferty brutto: 271.291,66 zł oraz okresem gwarancji i rękojmi 7 lat, uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena – 60,00 pkt oraz Okres gwarancji i rękojmi – 40,00 pkt, wynikający z dokumentów zamówienia – Rozdz. XVIII Specyfikacji Warunków Zamówienia. Mając na uwadze powyższe, oferta tego Wykonawcy wybrana została, jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert: Numer oferty Nazwa albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena – 60,00 Okres gwarancji rękojmi Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Okres gwarancji i rękojmi – 40,00 Łączna ilość punktów 1 Grupa EPX Paweł Matera 39-205 Pustków 288 354.000,00 zł 45,98 6 lat 20,00 65,98 2 SIMBA GROUP Sp. z o.o. ul. Zimna 15, 20-204 Lublin 271.291,66 60,00 7 lat 40,00 100,00 3 Firma Fenster Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz 429.270,00 37,92 7 lat 40,00 77,92 4 SK-MEDICO Sebastian Ilczuk 22-455 Miączyn 115B 300.000,01 54,26 7 lat 40,00 94,26 5 Noba-Exim Bartłomiej Norkowski Kawęczyn 1, 87-123 Dobrzejewice 433.870,20 37,52 7 lat 40,00 77,52 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone nie dotyczy  

zamówienie na:

Postępowanie o udzielenie zamówienia na ubezpieczenie Gminy Lubień Kujawski

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
nr sprawy: ZP.271.8.2023
wartość: zgodnie z art 2 ust. 1 pkt 1 pzp
termin składania ofert: 28 kwietnia 2023  10:00
wynik postępowania: I część zamówienia – ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2, złożoną przez wykonawcę: TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa II część zamówienia - ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2, złożoną przez wykonawcę: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzjaemnych "TUW", Kujawsko-Pomorskie Buro Regionalne, siedziba zamiejscowa we Włocławku, ul. Warszawska 17, 87-800 Włocławek III część zamówienia - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2, złożoną przez wykonawcę: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group, Oddział w Suwałkach, Filia w Sejnach, ul. Piłsudskiego 2a, 16-500 Sejny 

zamówienie na:

„Rozbudowa ul. Przemysłowej w miejscowościach Kaliska i Narty, gm. Lubień Kujawski”

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
nr sprawy: ZP.271.6.2023
wartość: zgodnie z art 2 ust. 1 pkt 1 pzp
termin składania ofert: 6 kwietnia 2023  10:00
wynik postępowania: Lubień Kujawski, dnia 2 maja 2023 r. ZP.271.6.2023 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania pn.: „Rozbudowa ul. Przemysłowej w miejscowościach Kaliska i Narty, gm. Lubień Kujawski” Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający informuje, o: 1) Wyborze najkorzystniejszej oferty: Oferta nr 1 Konsorcjum: Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek - Lider KRIS-BUD Krzysztof Świerczyński Rzeżewo Morzyce 25, 87-840 Lubień Kujawski - Partner Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta nr 1 wykonawcy Konsorcjum: Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o., ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek – Lider, KRIS-BUD Krzysztof Świerczyński, Rzeżewo Morzyce, 87-840 Lubień Kujawski - Partner, z Ceną oferty brutto: 4.587.243,36 zł oraz okresem gwarancji i rękojmi 7 lat, uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena – 60,00 pkt oraz Okres gwarancji i rękojmi – 40,00 pkt, wynikający z dokumentów zamówienia – Rozdz. XVIII Specyfikacji Warunków Zamówienia. Mając na uwadze powyższe, oferta tego Wykonawcy wybrana została, jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert: Numer oferty Nazwa albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena – 60,00 Okres gwarancji rękojmi Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Okres gwarancji i rękojmi – 40,00 Łączna ilość punktów 1 Konsorcjum: Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek - Lider KRIS-BUD Krzysztof Świerczyński Rzeżewo Morzyce 25, 87-840 Lubień Kujawski - Partner 4.587.243,36 60,00 7 lat 40,00 100,00 2 PGTB Sp. z o.o. ul. Płocka 15, 87-800 Włocławek 4.974.000,00 55,33 7 lat 40,00 95,33 3 Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II nr 7 87-853 Kruszyn 4.701.000,00 58,55 7 lat 40,00 98,55 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone nie dotyczy  

zamówienie na:

„Dostawa z rozładunkiem kruszywa drogowego do sołectw w gminie Lubień Kujawski”

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
nr sprawy: ZP.271.4.2023
wartość: zgodnie z art 2 ust. 1 pkt 1 pzp
termin składania ofert: 2 marca 2023  10:00
wynik postępowania: Lubień Kujawski, dnia 6 marca 2023 r. ZP.271.4.2023 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania pn.: „Dostawa z rozładunkiem kruszywa drogowego do sołectw w gminie Lubień Kujawski”. Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający informuje, o: A.1. Wyborze najkorzystniejszej oferty: Oferta nr 5 Z.P.H.U. „ZBYCH-TRANS” Zbigniew Bilski ul. Krótka 5A, 62-610 Lubstów cena 114,00 zł, termin płatności 30 dni Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta nr 5 wykonawcy Z.P.H.U. „ZBYCH-TRANS” Zbigniew Bilski, ul. Krótka 5A, 62-610 Lubstów, z Ceną oferty brutto: 114,00 zł oraz Termin płatności: 30 dni uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena – 60,00 pkt oraz Termin płatności – 40,00 pkt, wynikający z dokumentów zamówienia – Rozdz. XIX Specyfikacji Warunków Zamówienia. Mając na uwadze powyższe, oferta tego Wykonawcy wybrana została, jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert: Numer oferty Nazwa albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena – 60,00 Termin płatności Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Termin płatności – 40,00 Łączna ilość punktów 1 TRANSPORT-HANDEL-USŁUGI Krzysztof Wasielewski Czołpin 12, 88-210 Dobre 147,60 46,34 30 dni 40,00 86,34 2 „TRANSDRÓG” HANDEL i USŁUGI TRANSPORTOWE Andrzej Cendlewski Kolczyn 3, 09-213 Gozdowo 116,23 58,85 30 dni 40,00 98,85 3 „KRUSZEC” Kamil Cendlewski ul. Sierpecka 5, 09-215 Bożewo 126,69 53,99 30 dni 40,00 93,99 4 Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski Wola Olszowa 7, 87-840 Lubień Kujawski 119,99 57,00 30 dni 40,00 97,00 5 Z.P.H.U. „ZBYCH-TRANS” Zbigniew Bilski ul. Krótka 5A, 62-610 Lubstów 114,00 60,00 30 dni 40,00 100,00 A.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone: nie dotyczy.  

zamówienie na:

„Świadczenie usług polegających na odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Lubień Kujawski”

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
nr sprawy: ZP.271.3.2023
wartość: zgodnie z art 2 ust. 1 pkt 1 pzp
termin składania ofert: 28 lutego 2023  10:00
wynik postępowania: Lubień Kujawski, dnia 8 marca 2023 r. ZP.271.3.2023 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania pn.: „Świadczenie usług polegających na odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Lubień Kujawski”. Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający informuje, o: A.1. Wyborze najkorzystniejszej oferty: Oferta nr 1 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKO” Sp. z o.o. ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek cena 889,02 zł, termin płatności 30 dni Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta nr 1 wykonawcy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKO” Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek, z Ceną oferty brutto: 889,02 zł oraz Termin płatności: 30 dni uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena – 60,00 pkt oraz Termin płatności – 40,00 pkt, wynikający z dokumentów zamówienia – Rozdz. XIX Specyfikacji Warunków Zamówienia. Mając na uwadze powyższe, oferta tego Wykonawcy wybrana została, jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert: Numer oferty Nazwa albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena – 60,00 Termin płatności Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Termin płatności – 40,00 Łączna ilość punktów 1 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKO” Sp. z o.o. ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek 889,02 60,00 30 dni 40,00 100,00 2 PREZERO SERVICE CENTRUM Spółka z o.o. ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno 958,91 55,63 30 dni 40,00 95,63 A.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone: nie dotyczy.  

zamówienie na:

„Wykonywanie bankowej obsługi budżetu gminy Lubień Kujawski wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi”

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
nr sprawy: ZP.271.2.2023
wartość: zgodnie z art 2 ust. 1 pkt 1 pzp
termin składania ofert: 23 lutego 2023  10:00
wynik postępowania: Lubień Kujawski, dnia 03.03.2023 r. ZP.271.2.2023 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania pn.: „Wykonywanie bankowej obsługi budżetu gminy Lubień Kujawski wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi” Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający informuje, o: 1) Wyborze najkorzystniejszej oferty: BANK SPÓŁDZIELCZY W KOWALU ul. Piłsudskiego 42, 87-820 Kowalu Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła 1 oferta - BANK SPÓŁDZIELCZY W KOWALU, ul. Piłsudskiego 42, 87-820 Kowalu, uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert wynikający z dokumentów zamówienia – Rozdz. XIX Specyfikacji Warunków Zamówienia. Mając na uwadze powyższe, oferta tego Wykonawcy wybrana została, jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny oferty: Lp. Nazwa wykonawcy i adres Wykonawcy Ilość punktów w kryterium (I) Elementy oferty od 1 do 10 – 60,00 Ilość punktów w kryterium (II)Koszt odsetkowy od kredytu Ilość punktów w kryterium (II.1)Suma (koszt) prowizji i opłat od kredytu Ilość punktów w kryterium (III)Oprocen-towanie rachunku bieżącego i rachnunków pomocniczych Ilość punktów w kryterium (IV)Termin udzielenia kredytu w rachunku bieżącym Łączna ilość punktów 1 BANK SPÓŁDZIELCZY W KOWALU ul. Piłsudskiego 42, 87-820 Kowal 60 15 5 15 5 100,00 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone nie dotyczy.  

Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)