Przetargi rozstrzygnięte z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)zamówienie na:

" Budowa kanalizacji sanitarnej i przewodu wodociągowego w miejscowości Kaliska-Narty, gmina Lubień Kujawski"

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.18.2020
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 14 stycznia 2021  13:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z treścią art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). Zamawiający zawiadamia o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: OFERTA NR 6 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HYDROBUD” Paweł Złotowski Leszczynek 2a, 99-300 Kutno Cena oferty: 150 157,80 zł, Termin wykonania zamówienia: do 31 sierpnia 2021r. Okres gwarancji i rękojmi: 84 miesiące Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. ). Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu Oferta nr 6 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HYDROBUD” Paweł Złotowski ,Leszczynek 2a, 99-300 Kutno uzyskała najkorzystniejszy bilans punktowy, tj. 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt., wynikający ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Punkt 13 Mając na uwadze powyższe, oferta Wykonawcy - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HYDROBUD” Paweł Złotowski , Leszczynek 2a, 99-300 Kutno wybrana została jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. II. Wykonawcach, którzy złożyli oferty i punktacji przyznanym ofertom w każdym kryterium oceny ofert cena – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt, i łączną punktację: Nr oferty Firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie Cena oferty Ilość pkt. kryterium oceny ofert – Cena - 60 Termin wykonania zamówienia Ilość pkt. w kryterium oceny ofert - Termin wykonania zamówienia - 20 Okres gwarancji i rękojmi Ilość pkt. kryterium oceny ofert - Okres gwarancji i rękojmi - 20 Łączna ilość pkt. 1 MCC S.A. ul. Kaliska 11 87-860 Chodecz 277 664,27 32,45 31.08.2021r. 20,00 84 m-ce 20,00 72,45 2 HYDROWIS Grzegorz Wiśniewski Szpiegowo 55 87-600 Dobrzyń nad Wisłą 198 640,00 45,36 31.08.2021r 20,00 84 m-ce 20,00 85,36 3 EQM Wojciech Urbaniak ul. gen. Andersa 6/6 98-200 Sieradz 228 780,00 39,38 31.08.2021r 20,00 84 m-ce 10,00 79,38 4 Zakład Usługowy WOD-BUD Zdzisław Kliński Nasiegniewo 62A/2 87-811 Fabianki 211 218,97 42,65 31.08.2021r 20,00 84 m-ce 20,00 82,65 5 „KENEZ” Sp. z o.o. Al. Chopina 2/4 87-800 Włocławek 200 024,21 45,04 31.08.2021r 20,00 84 m-ce 20,00 85,04 6 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HYDROBUD” Paweł Złotowski Leszczynek 2a 99-300 Kutno 150 157,80 60,00 31.08.2021r 20,00 84 m-ce 20,00 100,00 7 Brzęczkowski Sp. z o.o. ul. Wapienna 4/6 87-800 Włocławek 197 696,44 45,57 31.08.2021r 20,00 84 m-ce 20,00 85,57 8 KM INWESTYCJE Sp. z o.o. ul. Celulozowa 4a 87-800 Włocławek 194340,00 46,36 31.08.2021r 20,00 84 m-ce 20,20 86,36 III. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. IV. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. V. Unieważnieniu postępowania: Nie dotyczy.  

zamówienie na:

"Skomunikowanie terenów Kopalni Soli Lubień"

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.15.2020
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 11 stycznia 2021  13:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z treścią art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). Zamawiający zawiadamia o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: 1. Zadanie nr 1 – „Przebudowa drogi gminnej nr 191428C na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 29410C do skrzyżowania z drogą 191429C „ OFERTA NR 1 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o. ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław Cena oferty: 169 098,24 zł, Termin wykonania zamówienia: do 10 miesięcy Okres gwarancji i rękojmi: 84 m-ce. Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. ). Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu Oferta nr 1 Wykonawcy - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o., ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław uzyskała najkorzystniejszy bilans punktowy, tj. 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt., wynikający ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Punkt 13 Mając na uwadze powyższe, oferta Wykonawcy - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o. ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław wybrana została jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. 2. Wykonawcach, którzy złożyli oferty i punktacji przyznanym ofertom w każdym kryterium oceny ofert cena – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt, i łączną punktację: Nr oferty Firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie Cena oferty Ilość pkt. kryterium oceny ofert – Cena - 60 Termin wykonania zamówienia Ilość pkt. w kryterium oceny ofert - Termin wykonania zamówienia - 20 Okres gwarancji i rękojmi Ilość pkt. kryterium oceny ofert - Okres gwarancji i rękojmi - 20 Łączna ilość pkt. 1 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o. ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław 169 098,24 60,00 10 m-cy 20,00 84 m-ce 20,00 100,00 3 Firma Transportowo-Handlowa „WOTEX” Wojciech Wacławski Micin 12 99-314 Krzyżanów 197 555,80 51,36 10 m-cy 20,00 84 m-ce 20,00 91,36 4 Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Nowa Wieś ul. Jana Pawła II Nr7 87-853 Kruszyn 179 462,20 56,53 10m-cy 20,00 84 m-ce 20,00 96,53 5 Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10 87-800 Włocławek 252 264,93 40,22 10 m-cy 20,00 84 m-ce 20,00 80,22 6 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13 99-300 Kutno 185 715,81 54,63 10 m-cy 20,00 84 m-ce 20,00 94,63 3. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. 4. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. 5. Unieważnieniu postępowania: Nie dotyczy. II. Wyborze najkorzystniejszej oferty: 1. Zadanie nr 2 – „Rozbudowa drogi gminnej nr 191429C na odcinku od skrzyżowania z droga 191428C do terenów Kopalni Soli Lubień” OFERTA NR 5 Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek Cena oferty: 2 068 717,78 zł, Termin wykonania zamówienia: do 10 miesięcy Okres gwarancji i rękojmi: 84 m-ce. Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. ). Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu Oferta nr 5 Wykonawcy - Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o., ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek uzyskała najkorzystniejszy bilans punktowy, tj. 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt., wynikający ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Punkt 13 Mając na uwadze powyższe, oferta Wykonawcy - Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o., ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek wybrana została jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. 2. Wykonawcach, którzy złożyli oferty i punktacji przyznanym ofertom w każdym kryterium oceny ofert cena – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt, i łączną punktację: Nr oferty Firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie Cena oferty Ilość pkt. kryterium oceny ofert – Cena - 60 Termin wykonania zamówienia Ilość pkt. w kryterium oceny ofert - Termin wykonania zamówienia - 20 Okres gwarancji i rękojmi Ilość pkt. kryterium oceny ofert - Okres gwarancji i rękojmi - 20 Łączna ilość pkt. 1 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o. ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław 2244161,42 55,31 10 m-cy 20,00 84 m-ce 20,00 95,31 2 MCC S.A. ul. Kaliska 11 87-860 Chodecz 2564095,06 48,41 10 m-cy 20,00 84 m-ce 20,00 88,41 3 Firma Transportowo-Handlowa „WOTEX” Wojciech Wacławski Micin 12 99-314 Krzyżanów 3121254,13 39,77 10 m-cy 20,00 84 m-ce 20,00 79,77 4 Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Nowa Wieś ul. Jana Pawła II Nr7 87-853 Kruszyn 2260890,36 54,90 10m-cy 20,00 84 m-ce 20,00 94,90 5 Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10 87-800 Włocławek 2068717,78 60,00 10 m-cy 20,00 84 m-ce 20,00 100 6 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13 99-300 Kutno 2156096,20 57,57 10 m-cy 20,00 84 m-ce 20,00 97,57 3. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. 4. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. 5. Unieważnieniu postępowania: Nie dotyczy.  

zamówienie na:

"Montaż pompy ciepła w budynku Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim"

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.16.2020
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 8 stycznia 2021  13:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z treścią art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). Zamawiający zawiadamia o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: OFERTA NR 1 PRO-ECO Sp. z o.o. Al. Zwycięstwa 245/7, 81-525 Gdynia Cena oferty: 121633,32 zł, Termin wykonania zamówienia: 3 miesiące Okres gwarancji i rękojmi: 5 lat Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. ). Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu Oferta nr 1 PRO-ECO Sp. z o.o., Al. Zwycięstwa 245/7, 81-525 Gdynia uzyskała najkorzystniejszy bilans punktowy, tj. 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt., wynikający ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Punkt 13 Mając na uwadze powyższe, oferta Wykonawcy - PRO-ECO Sp. z o.o., Al. Zwycięstwa 245/7, 81-525 Gdynia wybrana została jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. II. Wykonawcach, którzy złożyli oferty i punktacji przyznanym ofertom w każdym kryterium oceny ofert cena – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt, i łączną punktację: Nr oferty Firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie Cena oferty Ilość pkt. kryterium oceny ofert – Cena - 60 Termin wykonania zamówienia Ilość pkt. w kryterium oceny ofert - Termin wykonania zamówienia - 20 Okres gwarancji i rękojmi Ilość pkt. kryterium oceny ofert - Okres gwarancji i rękojmi - 20 Łączna ilość pkt. 1 PRO-ECO Sp. z o.o. Al. Zwycięstwa 25/7 81-525 Gdynia 121633,32 60,00 3 miesiące 20,00 5 lat 20,00 100,00 2 Hydratec Sp. z o.o. ul. Por. Anatola Radziwonika 12 15-166 Białystok 145509,00 50,15 3 miesiące 20,00 5 lat 20,00 90,15 3 Werner Sp. z o.o. Sp. k. ul. Jana Matejki 5 62-050 Mosina 331731,00 22,00 3 miesiące 20,00 4 lata 10,00 52,00 4 P.U.H. „EKOSUN” Paweł Czupajło ul. Bohaterów Warszawy 4 75-211 Koszalin 199752,00 36,54 3 miesiące 20,00 5 lat 20,00 76,54 5 TarBud Jacek Targański Szpetal Górny ul. Lipowa 29 87-811 Fabianki 367770,00 19,84 3 miesiące 20,00 5 lat 20,00 59,84 6 Ka-Bo Karol Borkowski ul. Płocka 28B 87-800 Włocławek 195570,00 37,32 3 miesiące 20,00 5 lat 20,00 77,32 7 DELMAR Marzena Starzyńska ul. Okrzei 59 87-800 Włocławek 184500,00 39,56 3 miesiące 20,00 5 lat 20,00 79,56 8 AGROBUD Jerzy Kolibek Uraz, ul. 1 Maja 12 55-120 Oborniki Śląskie 273800,00 26,65 3 miesiące 20,00 5 lat 20,20 66,65 III. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. IV. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. V. Unieważnieniu postępowania: Nie dotyczy.  

zamówienie na:

" Dostawa z rozładunkiem kruszywa drogowego do sołectw w gminie Lubień Kujawski"

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.17.2020
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 7 stycznia 2021  13:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z treścią art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. Zm.).Zamawiający zawiadamia o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: OFERTA NR 2 Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski Wola Olszowa 7, 87-840 Lubień Kujawski Cena oferty: 70,11 zł. za tonę Termin dostaw: do 31 lipiec 2021 r. Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu Oferta nr 2 Wykonawcy- Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski, Wola Olszowa 7, 87-840 Lubień Kujawski uzyskała najkorzystniejszy bilans punktowy, tj. 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 pkt, Termin dostaw– 40 pkt, wynikający ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Rozdz. 13. Mając na uwadze powyższe, oferta Wykonawcy Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski, Wola Olszowa 7, 87-840 Lubień Kujawski wybrana została jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. II. Wykonawcach, którzy złożyli oferty i punktacji przyznanym ofertom w każdym kryterium oceny ofert cena – 60 pkt, Termin dostaw – 40 pkt, i łączną punktację: Nr oferty Firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena - 60 Termin wykonania zamówienia Ilość punktów w kryterium oceny ofert - Termin wykonania zamówienia - 20 Łączna ilość punktów 1 Transport – Handel -Usługi Krzysztof Wasielewski Czołpin 12 88-210 Dobre 71,34 zł. 58,97 31 sierpień 2021 0,00 58,97 2 Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski Wola Olszowa 7 87-840 Lubień Kujawski 70,11 zł. 60,00 31 lipiec 2021 40,00 100 III. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. IV. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. V. Unieważnieniu postępowania: Nie dotyczy.  

Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)