zamówienie na:

„Wymiana kompletnego systemu zasilania i sterowania automatyką oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim”

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
nr sprawy: ZP.271.26.2022
wartość: zgodnie z art 2 ust. 1 pkt 1 pzp
termin składania ofert: 4 listopada 2022  10:00
wynik postępowania: Lubień Kujawski, dnia 29 listopada 2022 r. ZP.271.26.2022 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania pn.: „Wymiana kompletnego systemu zasilania i sterowania automatyką oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim” Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający informuje, o: 1) Wyborze najkorzystniejszej oferty: ASKI Sp. z o.o. ul. Toruńska 224, 87-805 Włocławek Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła 1 oferta - ASKI Sp. z o.o., ul. Toruńska 224, 87-805 Włocławek, z Ceną oferty brutto: 204.118,50 zł, Terminem wykonania zamówienia: 28 dni oraz Okresem Gwarancji i rękojmi– 5 lat, uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert wynikający z dokumentów zamówienia – Rozdz. XVIII Specyfikacji Warunków Zamówienia. Mając na uwadze powyższe, oferta tego Wykonawcy wybrana została, jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. Numer oferty Nazwa albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena – 60,00 Termin wykonania zamówienia Ilość punków w kryterium oceny ofert – Termin wykonania zamówienia – 20,00 Termin Okres gwarancji i rękojmi Ilość punktów w kryterium oceny ofert - Termin wykonania zamówienia – 20,00 Łączna ilość punktów 1 ASKI Spółka z o.o. ul. Toruńska 224, 87-805 Włocławek 204.118,50 60,00 28 dni 20,00 5 lat 20,00 100,00 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone nie dotyczy.