zamówienie na:

„Zakup i dostawa wyposażenia Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim”

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
nr sprawy: ZP.271.22.2022
wartość: zgodnie z art 2 ust. 1 pkt 1 pzp
termin składania ofert: 23 września 2022  10:00
wynik postępowania: Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający w toku badania ofert wyłonił wykonawcę, który został najwyżej oceniony. Dla wszystkich części zamówienia najwyżej oceniona była oferta nr 7 Anna Borawska APLY, ul. Zagórzańska 28C, 04-965 Warszawa. Zgodnie z ogłoszeniem oraz Specyfikacją Warunków Zamówienia Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca ten nie zastosował się do wezwania, w związku z czym na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2 lit. c jego oferta została odrzucona. Ze względu na krótki termin na wykonanie przedmiotu zamówienia tj. do 17.10.2022 r. wskazanego przez kolejnego najwyżej ocenionego wykonawcę w ofertach niemożliwe jest podpisanie umowy. Termin wykonania zamówienia wskazany stanowił jako drugie kryterium oceny ofert. Mając powyższe na uwadze uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania zgodnie z poniższym uzasadnieniem prawnym. Uzasadnienie prawne: Podstawą prawną unieważnienia postępowania jest art. 255 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.