zamówienie na:

„Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych do kotłowni w m. Kamienna (obręb Gliznowo)”

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
nr sprawy: ZP.271.16.2022
wartość: zgodnie z art 2 ust. 1 pkt 1 pzp
termin składania ofert: 5 sierpnia 2022  10:00
wynik postępowania: Lubień Kujawski, dnia 23 września 2022 r. ZP.271.16.2022 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania pn.: „Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych do kotłowni w m. Kamienna (obręb Gliznowo)” Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.) Zamawiający informuje, o: 1. Wyborze najkorzystniejszej oferty: Oferta nr 3 PUH EKOSUN Paweł Czupajło ul. Bohaterów Warszawy 4, 75-211 Koszalin Cena oferty brutto – 192.700,00 zł Okres gwarancji i rękojmi: 7 lat. . Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta wykonawcy PUH EKOSUN Paweł Czupajło, ul. Bohaterów Warszawy 4, 75-211 Koszalin z ceną oferty brutto: 192.700,00 zł. oraz Okresem gwarancji i rękojmi: 7 lat uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena – 60,00 pkt oraz Termin płatności – 40,00 pkt, wynikający z dokumentów zamówienia – Rozdz. XVII Specyfikacji Warunków Zamówienia. Mając na uwadze powyższe, oferta tego Wykonawcy wybrana została, jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert: Cena - 60,00 pkt oraz Termin płatności - 40,00 pkt i łączna punktacja: Numer oferty Nazwa albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena – 60,00 Okres gwarancji i rękojmi Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Okres gwarancji i rękojmi – 40,00 Łączna ilość punktów 1 Optima Sp. z o.o. ul. Łaska 2b, 98-220 Zduńska Wola 225.705,00 51,23 7 lat 40,00 91,23 2 JSB Construction PPHU Jolanta Sekuła ul. Potokowa 12a/1, Banino 80-297 Gdańsk 287.561,39 40,21 7 lat 40,00 80,21 3 PUH EKOSUN Paweł Czupajło ul. Bohaterów Warszawy 4 75-211 Koszalin 192.700,00 60,00 7 lat 40,00 100,00 4 Tani Prąd Łukasz Bieńkowski ul. Jasia i Małgosi 37, 10-696 Olsztyn 215.988,00 53,53 7 lat 40,00 93,53 5 SOLARSPOT S.A. ul. Przemysłowa 13, 62-052 Komorniki 201.215,70 57,46 7 lat 40,00 97,46 6 Energetyka Solarna Ensol Sp. z o.o. ul. Piaskowa 11, 47-400 Racibórz 244.032,00 47,38 7 lat 40,00 87,38 2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone: nie dotyczy.