zamówienie na:

Przebudowa dróg gminnych nr 192168C i nr 192169C w miejscowościach Wola Dziankowska, Dziankówek gm. Lubień Kujawski”

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.5.2020
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 16 kwietnia 2020  13:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z treścią art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Zamawiający zawiadamia o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: OFERTA NR 6 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13, 99-300 Kutno Cena oferty: 298558,47 zł, Termin wykonania zamówienia: do 30 września 2020 r. Okres gwarancji i rękojmi: 84 m-ce. Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu Oferta nr 6 Wykonawcy - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13, 99-300 Kutno uzyskała najkorzystniejszy bilans punktowy, tj. 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt., wynikający ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Punkt 13 Mając na uwadze powyższe, oferta Wykonawcy - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13, 99-300 Kutno wybrana została jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. II. Wykonawcach, którzy złożyli oferty i punktacji przyznanym ofertom w każdym kryterium oceny ofert cena – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt, i łączną punktację: Nr oferty Firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie Cena oferty Ilość pkt. kryterium oceny ofert – Cena - 60 Termin wykonania zamówienia Ilość pkt. w kryterium oceny ofert - Termin wykonania zamówienia - 20 Okres gwarancji i rękojmi Ilość pkt. kryterium oceny ofert - Okres gwarancji i rękojmi - 20 Łączna ilość pkt. 1 Colas Polska Sp. z o.o. Ul. Nowa 49 62-070 Palędzie 386143,70 46,39 30.09.2020 20,00 84 m-ce 20,00 86,39 2 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o. ul. Budowlana 38 88-100 Inowrocław 356464,97 50,25 30.09.2020 20,00 84 m-ce 20,00 90,25 3 DES Sp. z o.o. ul. Domaniewska 17/19 lok. 133 02-267 Warszawa 365700,00 48,98 30.09.2020 20,00 84 m-ce 20,00 88,98 4 MCC S.A. ul. Kaliska 11 87-8602 Chodecz 322400,63 55,56 30.09.2020 20,00 84 m-ce 20,00 95,56 5 Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o. 309967,22 57,79 30.09.2020 20,00 84 m-ce 20,00 97,79 6 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13 99-300 Kutno 298558,47 60,00 30.09.2020 20,00 84 m-ce 20,00 100,00 7 Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Nowa Wieś ul. Jana Pawła II Nr 7 87-853 Kruszyn 329713,53 54,33 30.09.2020 20,00 84 m-ce 20,00 94,33 III. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. IV. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. V. Unieważnieniu postępowania: Nie dotyczy.