zamówienie na:

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kaliska, gmina Lubień Kujawski

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.4.2019
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 30 lipca 2019  13:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z treścią art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: OFERTA NR 4 Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II Nr 7, 87-853 Kruszyn Cena oferty: 953 348,81 zł, Termin wykonania zamówienia: do 05.08.2020 r. Okres gwarancji i rękojmi: 84 m-ce. Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu Oferta nr 4 Wykonawcy Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II Nr 7, 87-853 Kruszyn uzyskała najkorzystniejszy bilans punktowy, tj. 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt., wynikający ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Rozdz. XIII. Mając na uwadze powyższe, oferta Wykonawcy Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II Nr 7, 87-853 Kruszyn wybrana została jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. II. Wykonawcach, którzy złożyli oferty i punktacji przyznanym ofertom w każdym kryterium oceny ofert cena – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt, i łączną punktację: Nr oferty Firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena - 60 Termin wykonania zamówienia Ilość punktów w kryterium oceny ofert - Termin wykonania zamówienia - 20 Okres gwarancji i rękojmi Ilość punktów w kryterium oceny ofert - Okres gwarancji i rękojmi - 20 Łączna ilość punktów 1 MCCS.A. Ul. Kaliska 11 87-860 Chodecz 1339553,80 42,70 05.08.2020 20,00 84 m-ce 20,00 82,70 2 Forma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o. Ul. Krzywa Góra 8/10 87-800 Włocławek 1248706,48 45,81 05.08.2020 20,00 84 m-ce 20,00 85,81 3 KRIS-BUD Krzysztof Świerczyński Rzeżewo Morzyce 25 87-840 Lubień Kujawski 1150000,00 49,74 05.08.2020 20,00 84 m-ce 20,00 89,74 4 Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Nowa Wieś Ul. Jana Pawła II Nr 7 87-853 Kruszyn 953348,81 60,00 05.08.2020 20,00 84 m-ce 20,00 100,00 III. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. IV. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. V. Unieważnieniu postępowania: Nie dotyczy.