zamówienie na:

„Skomunikowanie terenów inwestycyjnych gminy Lubień Kujawski”

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
nr sprawy: ZP.271.28.2022
wartość: zgodnie z art 2 ust. 1 pkt 1 pzp
termin składania ofert: 20 grudnia 2022  10:00
wynik postępowania: Lubień Kujawski, dnia 21 grudnia 2022 r. ZP.271.28.2022 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania pn.: „Skomunikowanie terenów inwestycyjnych gminy Lubień Kujawski”. Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający informuje, o: 1) Wyborze najkorzystniejszej oferty: Oferta nr 1 Konsorcjum: Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek - Lider KRIS-BUD Krzysztof Świerczyński Rzeżewo Morzyce 25, 87-840 Lubień Kujawski - Partner Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta nr 1 wykonawcy Konsorcjum: Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o., ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek – Lider, KRIS-BUD Krzysztof Świerczyński, Rzeżewo Morzyce, 87-840 Lubień Kujawski - Partner, z Ceną oferty brutto: 15.888.363,02 zł oraz okresem gwarancji i rękojmi 7 lat, uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena – 60,00 pkt oraz Okres gwarancji i rękojmi – 40,00 pkt, wynikający z dokumentów zamówienia – Rozdz. XVIII Specyfikacji Warunków Zamówienia. Mając na uwadze powyższe, oferta tego Wykonawcy wybrana została, jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert: Numer oferty Nazwa albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena – 60,00 Okres gwarancji rękojmi Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Okres gwarancji i rękojmi – 40,00 Łączna ilość punktów 1 Konsorcjum: Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek - Lider KRIS-BUD Krzysztof Świerczyński Rzeżewo Morzyce 25, 87-840 Lubień Kujawski - Partner 15.888.363,02 60,00 7 lat 40,00 100,00 2 PGTB Sp. z o.o. ul. Płocka 15, 87-800 Włocławek 23.250.000,00 41,00 7 lat 40,00 81,00 3 BMB Budownictwo Sp. z o.o. Sp.k. ul. Kard.Stefana Wyszyńskiego 5 09-500 Gostynin 19.557.073,80 48,74 7 lat 40,00 88,74 4 Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II nr 7 87-853 Kruszyn 17.625.688,83 54,09 7 lat 40,00 94,09 5 M.K.STELLA Konrad Marek ul. Południowa 37, 62-600 Koło 21.959.653,42 43,41 7 lat 40,00 83,41 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone nie dotyczy