zamówienie na:

„Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim – etap I”

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
nr sprawy: ZP.271.23.2022
wartość: zgodnie z art 2 ust. 1 pkt 1 pzp
termin składania ofert: 21 października 2022  10:00
wynik postępowania: Lubień Kujawski, dnia 2 grudnia 2022 r. ZP.271.23.2022 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania pn.: „Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim – etap I”. Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający informuje, o: 1) Wyborze najkorzystniejszej oferty: Oferta nr 3 Zakład Remontowo-Budowlany Jan i Cezary Błaszczyk ul. Planty 61, 87-800 Włocławek Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta nr 3 wykonawcy Zakład Remontowo-Budowlany Jan i Cezary Błaszczyk, ul. Planty 61, 87-800 Włocławek, z Ceną oferty brutto: 8.284.585,25 zł oraz Terminem wykonania zamówienia: 14 miesięcy, uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena – 60,00 pkt oraz Termin wykonania zamówienia – 40,00 pkt, wynikający z dokumentów zamówienia – Rozdz. XIX Specyfikacji Warunków Zamówienia. Mając na uwadze powyższe, oferta tego Wykonawcy wybrana została, jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert: Cena - 60,00 pkt oraz Termin wykonania zamówienia - 40,00 pkt i łączna punktacja: Numer oferty Nazwa albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena – 60,00 Termin wykonania zamówienia Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Termin wykonania zamówienia – 40,00 Łączna ilość punktów 1 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Lux-Dom” Sp. z o.o. ul. Papieżka 11, 87-800 Włocławek 9.560.000,00 52,00 14 miesięcy 40,00 92,00 2 DELMAR Marzena Starzyńska ul. Stefana Okrzei 59, 87-800 Włocławek 15.970.000,00 31,13 14 miesięcy 40,00 71,13 3 Zakład Remontowo-Budowlany Jan i Cezary Błaszczyk ul. Planty 61, 87-800 Włocławek 8.284.585,25 60,00 14 miesięcy 40,00 100,00 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone nie dotyczy