zamówienie na:

„Rozbudowa i przebudowa budynków Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu Kujawskim”

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: Tryb podtsawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
nr sprawy: ZP.271.11.2022
wartość: zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
termin składania ofert: 30 maja 2022  10:00
wynik postępowania: Lubień Kujawski, dnia 10 czerwca 2022 r. ZP.271.11.2022 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynków Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu Kujawskim”. Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje, o: 1) Wyborze najkorzystniejszej oferty: Oferta nr 1 P.B.M. „BUDMONT” Zieliński Jarosław ul. Miodowa 8, 87-800 Włocławek Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła 1 oferta - P.B.M. „BUDMONT” Zieliński Jarosław, ul. Miodowa 8, 87-800 Włocławek, z Ceną oferty brutto: 2.504.723,76 zł oraz Okresem Gwarancji i rękojmi– 7 lat, uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert wynikający z dokumentów zamówienia – Rozdz. XVII Specyfikacji Warunków Zamówienia. Mając na uwadze powyższe, oferta tego Wykonawcy wybrana została, jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. Numer oferty Nazwa albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena – 60,00 Termin Okres gwarancji i rękojmi Ilość punktów w kryterium oceny ofert Termin wykonania zamówienia – 40,00 Łączna ilość punktów 1 P.B.M „BUDMONT” Jarosław Zieliński ul. Miodowa 8 87-800 Włocławek 2.504.723,76 60,00 7 lat 40,00 100,00 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone nie dotyczy.