zamówienie na:

"Remont elewacji i dachu budynku biblioteki w Lubieniu Kujawskim

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
nr sprawy: ZP.271.4.2021
wartość: zgodna z art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
termin składania ofert: 9 kwietnia 2021  10:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania pn.: „Remont elewacji i dachu budynku biblioteki w Lubieniu Kujawskim”. Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający informuje, o: 1) Wyborze najkorzystniejszej oferty: Oferta nr 3 Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe “BUDMONT” Jarosław Zieliński ul. Miodowa 8, 87-800 Włocławek Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta nr 3 wykonawcy Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe “BUDMONT” Jarosław Zieliński, ul. Miodowa 8, 87-800 Włocławek z Ceną oferty brutto: 323 656,50 zł., oraz Okresem gwarancji i rękojmi – 5 lat uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena – 60,00 pkt oraz Okres gwarancji i rękojmi – 40,00 pkt, wynikający z dokumentów zamówienia – Rozdz. XVI Specyfikacji Warunków Zamówienia. Mając na uwadze powyższe, oferta tego Wykonawcy wybrana została, jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert: Cena - 60,00 pkt oraz Okres gwarancji i rękojmi - 40,00 pkt i łączna punktacja: Numer oferty Nazwa albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena – 60,00 Okres gwarancji i rękojmi Ilość punktów w kryterium oceny ofert - Okres gwarancji i rękojmi – 40,00 Łączna ilość punktów 1. Firma Ogólnobudowlana INSTALTECH Józef Sławianowski, ul. P.O.W. 32 lok. 28, 87-800 Włocławek 338 951,04 zł. 57,29 pkt 5 lat 40,00 pkt 97,29 pkt 2. Usługi ogólnobudowlane ciesielstwo, dekarstwo Damian Sielczak, Górka 11, 14-100 Ostróda 386 238,20 zł. 50,28 pkt 5 lat 40,00 pkt 90,28 pkt 3. Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „BUDMONT” Jarosław Zieliński ul. Miodowa 8, 87-800 Włocławek 323 656,50 zł. 60,00 pkt 5 lat 40,00 pkt 100,00 pkt 4. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe “Monimar” Marcin Kucharuk Al. Jana Pawła II 55, 87-800 Włocławek 372 328,22 zł. 52,16 pkt 5 lat 40,00 pkt 92,16 pkt 5. AL-DECO BUDOWNICTWO ul. Sokola 10, 87-800 Włocławek 347 481,08 zł. 55,89 pkt 5 lat 40,00 pkt 95,89 pkt 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone: Nie dotyczy