zamówienie na:

"Przebudowa drogi gminnej nr 191421C w miejscowości Golska Huta - gr. Gmina Lubień Kujawski"

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
nr sprawy: ZP.271.2.2021
wartość: zgodna z art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
termin składania ofert: 1 marca 2021  10:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 191421C w m. Golska Huta – gr. Gminy Lubień Kujawski” Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający informuje, o: 1) Wyborze najkorzystniejszej oferty: Oferta nr 4 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o., 99-300 Kutno, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13 Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta nr 4 wykonawcy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o., 99-300 Kutno, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13 z Ceną oferty brutto: 365 167,21 zł., oraz Okresem gwarancji i rękojmi – 5 lat, uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena – 60,00 pkt oraz Okres gwarancji i rękojmi – 40,00 pkt, wynikający z dokumentów zamówienia – Rozdz. XVI Specyfikacji Warunków Zamówienia. Mając na uwadze powyższe, oferta tego Wykonawcy wybrana została, jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert: Cena - 60,00 pkt oraz Okres gwarancji i rękojmi - 40,00 pkt i łączna punktacja: Numer oferty Nazwa albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena – 60,00 Okres gwarancji i rękojmi Ilość punktów w kryterium oceny ofert - Okres gwarancji i rękojmi – 40,00 Łączna ilość punktów 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Prace Ziemne Piotr Leśków, Holendry Bytońskie 8, 88-231 Bytoń 419 430,00 zł. 52,24 pkt 5 lat 40,00 pkt 92,24 pkt 2. Firma Inżynieryjno Drogowa “DROGTOM” Sp. z o.o, ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek 392 641,58 zł. 55,80 pkt 5 lat 40,00 pkt 95,80 pkt 3. Partnertech Stabiterra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 85-326 Bydgoszcz 538 871,55 zł. 40,66 pkt 5 lat 40,00 pkt 80,66 pkt 4. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o., 99-300 Kutno, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13 365 167,21 zł. 60,00 pkt 5 lat 40,00 pkt 100,00 pkt 5. Firma Transportowo – Handlowa „WOTEX” Wojciech Wacławski Micin 12, 99-314 Krzyżanów 369 870,53 zł. 59,24 pkt 5 lat 40,00 pkt 99,24 pkt 6. Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o., Nowa Wieś al. Jana Pawła II Nr 7, 87-853 Kruszyn 399 766,46 zł. 54,81 pkt 5 lat 40,00 pkt 94,81 pkt 7. MCC S.A. ul. Kaliska 11, 87-860 Chodecz 442 281,63 zł. 49,54 pkt 5 lat 40,00 pkt 89,54 pkt 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone: Nie dotyczy