zamówienie na:

"Skomunikowanie terenów Kopalni Soli Lubień"

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.15.2020
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 11 stycznia 2021  13:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z treścią art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). Zamawiający zawiadamia o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: 1. Zadanie nr 1 – „Przebudowa drogi gminnej nr 191428C na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 29410C do skrzyżowania z drogą 191429C „ OFERTA NR 1 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o. ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław Cena oferty: 169 098,24 zł, Termin wykonania zamówienia: do 10 miesięcy Okres gwarancji i rękojmi: 84 m-ce. Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. ). Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu Oferta nr 1 Wykonawcy - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o., ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław uzyskała najkorzystniejszy bilans punktowy, tj. 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt., wynikający ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Punkt 13 Mając na uwadze powyższe, oferta Wykonawcy - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o. ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław wybrana została jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. 2. Wykonawcach, którzy złożyli oferty i punktacji przyznanym ofertom w każdym kryterium oceny ofert cena – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt, i łączną punktację: Nr oferty Firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie Cena oferty Ilość pkt. kryterium oceny ofert – Cena - 60 Termin wykonania zamówienia Ilość pkt. w kryterium oceny ofert - Termin wykonania zamówienia - 20 Okres gwarancji i rękojmi Ilość pkt. kryterium oceny ofert - Okres gwarancji i rękojmi - 20 Łączna ilość pkt. 1 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o. ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław 169 098,24 60,00 10 m-cy 20,00 84 m-ce 20,00 100,00 3 Firma Transportowo-Handlowa „WOTEX” Wojciech Wacławski Micin 12 99-314 Krzyżanów 197 555,80 51,36 10 m-cy 20,00 84 m-ce 20,00 91,36 4 Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Nowa Wieś ul. Jana Pawła II Nr7 87-853 Kruszyn 179 462,20 56,53 10m-cy 20,00 84 m-ce 20,00 96,53 5 Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10 87-800 Włocławek 252 264,93 40,22 10 m-cy 20,00 84 m-ce 20,00 80,22 6 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13 99-300 Kutno 185 715,81 54,63 10 m-cy 20,00 84 m-ce 20,00 94,63 3. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. 4. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. 5. Unieważnieniu postępowania: Nie dotyczy. II. Wyborze najkorzystniejszej oferty: 1. Zadanie nr 2 – „Rozbudowa drogi gminnej nr 191429C na odcinku od skrzyżowania z droga 191428C do terenów Kopalni Soli Lubień” OFERTA NR 5 Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek Cena oferty: 2 068 717,78 zł, Termin wykonania zamówienia: do 10 miesięcy Okres gwarancji i rękojmi: 84 m-ce. Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. ). Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu Oferta nr 5 Wykonawcy - Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o., ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek uzyskała najkorzystniejszy bilans punktowy, tj. 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt., wynikający ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Punkt 13 Mając na uwadze powyższe, oferta Wykonawcy - Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o., ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek wybrana została jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. 2. Wykonawcach, którzy złożyli oferty i punktacji przyznanym ofertom w każdym kryterium oceny ofert cena – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt, i łączną punktację: Nr oferty Firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie Cena oferty Ilość pkt. kryterium oceny ofert – Cena - 60 Termin wykonania zamówienia Ilość pkt. w kryterium oceny ofert - Termin wykonania zamówienia - 20 Okres gwarancji i rękojmi Ilość pkt. kryterium oceny ofert - Okres gwarancji i rękojmi - 20 Łączna ilość pkt. 1 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o. ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław 2244161,42 55,31 10 m-cy 20,00 84 m-ce 20,00 95,31 2 MCC S.A. ul. Kaliska 11 87-860 Chodecz 2564095,06 48,41 10 m-cy 20,00 84 m-ce 20,00 88,41 3 Firma Transportowo-Handlowa „WOTEX” Wojciech Wacławski Micin 12 99-314 Krzyżanów 3121254,13 39,77 10 m-cy 20,00 84 m-ce 20,00 79,77 4 Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Nowa Wieś ul. Jana Pawła II Nr7 87-853 Kruszyn 2260890,36 54,90 10m-cy 20,00 84 m-ce 20,00 94,90 5 Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10 87-800 Włocławek 2068717,78 60,00 10 m-cy 20,00 84 m-ce 20,00 100 6 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13 99-300 Kutno 2156096,20 57,57 10 m-cy 20,00 84 m-ce 20,00 97,57 3. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. 4. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. 5. Unieważnieniu postępowania: Nie dotyczy.