zamówienie na:

"Remont budynku starej oficyny tzw. "Szubienicy" wraz z zagospodarowaniem terenu"

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.4.2020
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 10 kwietnia 2020  13:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z treścią art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Zamawiający zawiadamia o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: OFERTA NR 10 KRIS-BUD Krzysztof Świerczyński Rzeżewo Morzyce 25, 87-840 Lubień Kujawski Cena oferty: 774900,00 zł, Termin wykonania zamówienia: 10 miesięcy Okres gwarancji i rękojmi: 84 m-ce. Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu Oferta nr 10 Wykonawcy - KRIS-BUD Krzysztof Świerczyński, Rzeżewo Morzyce 25, 87-840 Lubień Kujawski uzyskała najkorzystniejszy bilans punktowy, tj. 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt., wynikający ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Rozdz. XIII. Mając na uwadze powyższe, oferta Wykonawcy Firma KRIS-BUD Krzysztof Świerczyński Rzeżewo Morzyce 25, 87-840 Lubień Kujawski wybrana została jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. II. Wykonawcach, którzy złożyli oferty i punktacji przyznanym ofertom w każdym kryterium oceny ofert cena – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt, i łączną punktację: Nr oferty Firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie Cena oferty Ilość pkt. kryterium oceny ofert – Cena - 60 Termin wykonania zamówienia Ilość pkt. w kryterium oceny ofert - Termin wykonania zamówienia - 20 Okres gwarancji i rękojmi Ilość pkt. kryterium oceny ofert - Okres gwarancji i rękojmi - 20 Łączna ilość pkt. 1 Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „BUDMONT” Jarosław Zieliński Ul. Miodowa 8 87-800 Włocławek 852659,59 54,53 10 m-cy 20,00 84 m-ce 20,00 94,53 2 Z.R.B. MAXMAL Piotr Lewandowski ul. T.Chałubińskiego 28 09-400 Płock 922731,28 50,39 10 m-cy 20,00 84 m-ce 20,00 90,39 3 Przedsiębiorstwo Wielobranżowo-Usługowo-Produkcyjne „ Przembud” Sp. z o.o. ul. Falbanka 18 87-800 Włocławek 854929,95 54,38 10 m-cy 20,00 84 m-ce 20,00 94,38 4 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe DAWBUD Adam Iwański ul. Barska 12a 87-800 Włocławek 985130,10 47,20 10 m-cy 20,00 84 m-ce 20,00 87,20 5 Zielony Ogród Sp. z o.o. ul. Pocztowa 4 09-472 Słupno 996000,00 46,68 10 m-cy 20,00 84 m-ce 20,00 86,68 6 EL-TECH Paweł Gołębiewski Bogucin 111B 87-811 Fabianki 1048000,00 44,36 10 m-cy 20,00 84 m-ce 20,00 84,36 7 Zakład Remontowo Budowlany „TOM-BUD” ul. Norwida 1 09-414 Brudzeń Duży 1085000,00 42,85 10 m-cy 20,00 84 m-ce 20,00 82,85 8 FIDEM Budownictwo Joanna Tarnecka ul. Licealna 2/16 87-610 Dobrzyń nad Wisłą 1199630,63 38,76 10 m-cy 20,00 84 m-ce 20,00 78,76 9 MCC S.A. ul. Kaliska 11 87-860 Chodecz 1112252,94 41,80 10 m-cy 20,00 60 m-cy 0,00 61,80 10 KRIS-BUD Krzysztof Świerczyński Rzeżewo Morzyce 25 87-840 Lubień Kujawski 774900,00 60,00 10 m-cy 20,00 84 m-ce 20,00 100,00 III. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. IV. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. V. Unieważnieniu postępowania: Nie dotyczy.