zamówienie na:

"Przebudowa dróg gminnych nr 191410C Kanibród -Beszyn-Szewo Grabina, nr 191414C Beszyn - Gagowy Wieś oraz nr 191475C Gagowy Wieś -Kanibród, gm. Lubień Kujawski

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.3.2020
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 23 marca 2020  13:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z treścią art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Zamawiający zawiadamia o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: OFERTA NR 4 Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek Cena oferty: 2.674.070,81 zł, Termin wykonania zamówienia: 10 miesięcy Okres gwarancji i rękojmi: 84 m-ce. Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu Oferta nr 4 Wykonawcy - Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o., ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek uzyskała najkorzystniejszy bilans punktowy, tj. 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt., wynikający ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Rozdz. XIII. Mając na uwadze powyższe, oferta Wykonawcy Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o., ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek wybrana została jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. II. Wykonawcach, którzy złożyli oferty i punktacji przyznanym ofertom w każdym kryterium oceny ofert cena – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt, i łączną punktację: Nr oferty Firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie Cena oferty Ilość pkt. kryterium oceny ofert – Cena - 60 Termin wykonania zamówienia Ilość pkt. w kryterium oceny ofert - Termin wykonania zamówienia - 20 Okres gwarancji i rękojmi Ilość pkt. kryterium oceny ofert - Okres gwarancji i rękojmi - 20 Łączna ilość pkt. 1 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o. ul. Budowlana 38 88-100 Inowrocław 3338260,77 48,06 10 m-cy 20,00 84 m-ce 20,00 88,06 2 Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II Nr 7 87-853 Kruszyn 3194236,84 50,23 10 m-cy 20,00 84 m-ce 20,00 90,23 3 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13 99-300 Kutno 3588330,57 44,71 10 m-cy 20,00 84 m-ce 20,00 84,71 4 Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10 87-800 Włocławek 2674070,81 60,00 10 m-cy 20,00 84 m-ce 20,00 100,00 5 MCC S.A. ul. Kaliska 11 87-860 Chodecz 3348148,25 47,92 10 m-cy 20,00 84 m-ce 20,00 87,92 III. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. IV. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. V. Unieważnieniu postępowania: Nie dotyczy.