zamówienie na:

„Przebudowa dróg gminnych 191407C, 191472C i 191473C w m. Modlibórz, Modliborek, Bilno, Szewo, gmina Lubień Kujawski”

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.18.2018
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 14 grudnia 2018  13:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z treścią art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: OFERTA NR 4 Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10 87-800 Włocławek Cena oferty brutto: 5 360 519,12 zł, Termin wykonania zamówienia: do dnia 03.10.2019 r., Okres gwarancji i rękojmi: 84 m-ce. Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu Oferta nr 4 Wykonawcy Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o., ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek, uzyskała najkorzystniejszy bilans punktowy, tj. 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt., wynikający ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Rozdz. XIII. Mając na uwadze powyższe, oferta Wykonawcy Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o., ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek wybrana została jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. II. Wykonawcach, którzy złożyli oferty i punktacji przyznanym ofertom w każdym kryterium oceny ofert cena – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt, i łączną punktację: Nr oferty Firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena - 60 Termin wykonania zamówie-nia Ilość punktów w kryterium oceny ofert - Termin wykonania zamówienia - 20 Okres gwaran-cji i rękojmi Ilość punktów w kryterium oceny ofert - Okres gwarancji i rękojmi - 20 Łączna ilość punktów 1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A. Kobylarnia 8 86-061 Brzoza 7114713,08 45,21 do 03.10.2019 20,00 84 m-ce 20,00 85,21 2 Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10 87-800 Włocławek 5360519,12 60,00 do 03.10.2019 20,00 84 m-ce 20,00 100,00 3 Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Nowa Wieś ul. Jana Pawła II nr 7 87-853 Kruszyn 5794778,28 55,50 do 03.10.2019 20,00 84 m-ce 20,00 95,50 III. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełnienia wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności: Oferty złożone przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o., ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 13, 99-300 Kutno oraz przez Molewski Sp. z o.o. ul. Płocka 164, 87-800 Włocławek zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wyraził zgody o której mowa w art. 85 ust.2, na przedłużenie terminu związania z ofertą. IV. Wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu: Nie dotyczy V. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni: Nie dotyczy. VI. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. VII. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. VIII. Unieważnieniu postępowania: Nie dotyczy.