zamówienie na:

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Morzyce

zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Morzycach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.01.2016
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 29 lutego 2016  13:00
wynik postępowania: Lubień Kujawski, dnia 01.03.2016 r. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP.271.01.2016 pn. „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Morzyce”, zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 tejże ustawy. UZASADNIENIE W przedmiotowym postępowaniu ceny ofert przekraczają możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 100000,00 zł. Spełnia to przesłankę upoważniającą do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zawartą w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.