zamówienie na:

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Lubieniu Kujawskim”

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
nr sprawy: ZP.271.12.2021
wartość: zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
termin składania ofert: 23 grudnia 2021  10:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Lubieniu Kujawskim”. Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje, o: 1) Wyborze najkorzystniejszej oferty: Oferta nr 7 KM Inwestycje Sp. z o. o. ul. Celulozowa 4A, 87-800 Włocławek Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta nr 1 wykonawcy KM Inwestycje Sp. z o. o., ul. Celulozowa 4A, 87-800 Włocławek z Ceną oferty brutto: 343 170,00 zł., oraz Okresem gwarancji i rękojmi – 5 lat uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena – 60,00 pkt oraz Okres gwarancji i rękojmi – 40,00 pkt, wynikający z dokumentów zamówienia – Rozdz. XV Specyfikacji Warunków Zamówienia. Mając na uwadze powyższe, oferta tego Wykonawcy wybrana została, jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert: Cena - 60,00 pkt oraz Okres gwarancji i rękojmi - 40,00 pkt i łączna punktacja: Numer oferty Nazwa albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena – 60,00 Okres gwarancji i rękojmi Ilość punktów w kryterium oceny ofert - Okres gwarancji i rękojmi – 40,00 Łączna ilość punktów 1. Hydrogeowiert Grudziądz,, ul. Grudziącka 2 87-330 Jabłonowo Pomorskie 701100,00 zł. 29,37 pkt 5 lat 40,00 pkt 69,37 pkt 2. ZAKŁAD INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNY INST-BUD Józef Ziętarski ul. Rzemieślnicza 5, 99-300 Kutno 430364,70 zł. 47,84 pkt 5 lat 40,00 pkt 87,84 pkt 3 F.U. CENTRO Dominik Cendlewski, Budy Kozickie 52, 09-500 Gostynin 462 480,00 zł. 44,52 pkt 5 lat 40,00 pkt 84,52 pkt 4 Przedsiębiorstwo Budowlane "KAN-BUD" Arkadiusz Wawrzyniak, ul. Poznańska 70 62 - 740 Tuliszków 795388,18 zł. 25,89 pkt 5 lat 40,00 pkt 65,89 pkt 5 PGTB SP. Z O. O. ul. Płocka 15, 87-800 Włocławek 380206,53 zł. 54,16 pkt 5 lat 40,00 pkt 94,16 pkt 6 ,,IL-MAR” MARCIN BARTCZAK, ul. Sienkiewicza 1, 88-220 Osięciny 496000,00 zł. 41,51 pkt 5 lat 40,00 pkt 81,51 pkt 7 KM Inwestycje Sp. z o. o. ul. Celulozowa 4A 87-800 Włocławek 343170,00 zł. 60,00 pkt 5 lat 40,00 pkt 100,00 pkt 8 MCC S.A. ul. Kaliska 11, 87-860 Chodecz 418680,93 zł. 49,18 pkt 5 lat 40,00 pkt 89,18 pkt 9 „HYDROPOL” Sp. z o.o. ul. Targowa 10b, 09-500 Gostynin 538341,23 zł. 38,25 pkt 5 lat 40,00 pkt 78,25 pkt 10 „KENEZ” Sp. z o.o., Al. Chopina 2/4 87-800 Włocławek 612540,00 zł. 33,61 pkt 5 lat 40,00 pkt 73,61 pkt 11 KAMA Usługi sp. z o.o. ul. Augusta Cieszkowskiego 1/3 m171, 01-636 Warszawa 499380,00 zł. 41,23 pkt 5 lat 40,00 pkt 81,23 pkt 12 Zakład Usługowy WOD-BUD Zdzisław Kliński, Nasiegniewo 62A/2 87-811 Fabianki 460088,01 zł. 44,75 pkt 5 lat 40,00 pkt 84,75 pkt 13 Grzegorz Wisniewski “Hydrowis” Szpiegowo 55 87-610 Dobrzyń nad Wisłą 615000,00 zł. 33,48pkt 5 lat 40,00 pkt 73,48 pkt 14 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HYDROBUD” Paweł Złotowski, 99-300 Kutno, Leszczynek 2a 801960,00 zł. 25,67 pkt 5 lat 40,00 pkt 65,67 pkt 15 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “Hydro-Kan” Krzysztof Kurlapski, ul. Wiślana 54, 87-811 Fabianki 633450,00 zł. 32,50 pkt 5 lat 40,00 pkt 72,50 pkt 16 DAER-IMPEX Dariusz Ulanowski, Ludwinowo 32 87-853 Kruszyn 483777,77 zł. 42,56 pkt 5 lat 40,00 pkt 82,56 pkt 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone: Nie dotyczy Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński